Isaya 6:1-13

6  Nokho, ngonyaka iNkosi u-Uziya eyafa ngawo,+ mina ngabona uJehova,+ ehlezi esihlalweni sobukhosi+ esiphakeme nesiphakanyisiwe, umphetho wengubo yakhe wawugcwalisa ithempeli.+  Kwakumi amaserafi ngaphezu kwakhe.+ Ngalinye linamaphiko ayisithupha. Amabili lalihlale limboze ngawo ubuso,+ amabili lalihlale limboze ngawo izinyawo, amabili lalindiza ngawo.  Elinye lamemeza elinye lathi: “Ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova wamabutho.+ Umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakhe.”  Izihloko+ zemibundu zaqala ukuvevezela ngenxa yezwi laleli elimemezayo, nendlu kancane kancane yagcwala umusi.+  Ngathi: “Maye kimi! Ngoba kuyefana nokuthi ngithulisiwe, ngoba ngingumuntu onezindebe ezingcolile,+ futhi ngihlala phakathi kwesizwe esinezindebe ezingcolile;+ ngoba amehlo ami abone iNkosi, uJehova wamabutho ngokwakhe!”+  Kulokho elinye lamaserafi landizela kimi, futhi esandleni salo kwakukhona ilahle elivuthayo+ elalilithathe ngezindlawu e-altare.+  Lathinta umlomo+ wami lathi: “Bheka! Lokhu kuthinté izindebe zakho, isiphambeko sakho simukile nesono sakho sihlawulelwe.”+  Ngaqala ukuzwa izwi likaJehova lithi: “Ngizothuma bani, ubani ozosiyela?”+ Ngathi: “Nangu mina! Thuma mina.”+  Waqhubeka wathi: “Yana kulaba bantu uthi, ‘Yizwani ngokuphindaphindiwe, nina bantu, kodwa ningaqondi; nibone ngokuphindaphindiwe, kodwa ningalutholi ulwazi.’+ 10  Yenza inhliziyo yalaba bantu ibe lukhuni,+ wenze izindlebe zabo zingasabeli,+ unameke amehlo abo avaleke, ukuze bangaboni ngamehlo abo futhi bangezwa ngezindlebe zabo, nokuba inhliziyo yabo ingaqondi ukuze empeleni bangabuyi futhi bazitholele ukuphulukiswa.”+ 11  Ngathi: “O Jehova, kuze kube nini ?”+ Khona-ke wathi: “Imizi ize ibhidlike impela ibe yizincithakalo, ukuze ingabi nowakhileyo kuyo, nezindlu zingabi namuntu wasemhlabeni, nezwe ngokwalo lichithwe libe yincithakalo;+ 12  futhi empeleni uJehova abadedisele kude abantu basemhlabeni, nesimo sokuba ihlane sihlanganise indawo ebanzi kakhulu phakathi kwezwe.+ 13  Kodwa kuyobe kusekhona ingxenye yeshumi kulo,+ futhi liyophinde libe yinto yokushiswa ilothe, njengomuthi omkhulu nanjengesihlekehleke somuthi, okuthi lapho igawulwa,+ kube khona isiphunzi;+ inzalo engcwele iyoba yisiphunzi salo.”+

Imibhalo yaphansi