Isaya 59:1-21

59  Bheka! Isandla sikaJehova asizange sibe sifushane kangangokuba singakwazi ukusindisa,+ futhi indlebe yakhe ayibanga ngethuntubezeke kangangokuba ingakwazi ukuzwa.+  Cha, kodwa yiziphambeko zenu kanye eziye zaba yizinto ezibangela ukwahlukana phakathi kwenu noNkulunkulu wenu,+ nezono zenu ziye zabangela ukuba anifihlele ubuso bakhe ukuze angezwa.+  Ngoba izintende zezandla zenu zingcoliswé yigazi,+ neminwe yenu yisiphambeko. Izindebe zenu zikhulumé amanga.+ Ulimi lwenu luqhubeké luvungazela ukungalungi kodwa.+  Akekho omemeza ngokulunga,+ akekho oye enkantolo ngokwethembeka. Kuye kwaba khona ukuthembela kokungekhona okungokoqobo,+ nokukhuluma okungenanzuzo.+ Kuye kwaba khona ukukhulelwa inkathazo nokuzala okulimazayo.+  Bachamusele amaqanda enyoka, futhi baqhubeka beluka ubulembu besicabucabu.+ Noma ubani odla amaqanda abo wayefa, futhi iqanda elaliphihlizwa lalichamusela libe yinyoka enesihlungu.+  Ubulembu babo ngeke busebenze njengengubo, futhi ngeke bazimboze ngemisebenzi yabo.+ Imisebenzi yabo iyimisebenzi elimazayo, futhi umsebenzi wobudlova usezintendeni zezandla zabo.+  Izinyawo zabo zilokhu zigijimela ebubini bodwa,+ futhi bayashesha ukuchitha igazi elingenacala.+ Imicabango yabo iyimicabango elimazayo;+ ukuphanga nokwaphuka kusemigwaqweni yabo emikhulu.+  Abayinakanga indlela yokuthula,+ futhi abukho ubulungisa emikhondweni yabo.+ Imendo yabo bayenze ngokwabo ukuba igwegwe.+ Akekho noyedwa ohamba kuzo empeleni oyokwazi ukuthula.+  Yingakho ubulungisa buye baba kude nathi, nokulunga kungasifici. Silokhu sithembe ukuthola ukukhanya, kodwa, bheka! ubumnyama; ukuthola ukukhanya okukhulu, kodwa sasilokhu sihamba esigayegayeni esiqhubekayo.+ 10  Silokhu siphumputha udonga njengezimpumputhe, njengalabo abangenawo amehlo siyaqhubeka siphumputha.+ Sikhubeké emini enkulu njengasebumnyameni bakusihlwa; phakathi kwabayizidlakela sinjengabantu abafileyo.+ 11  Siyaqhubeka sibubula, sonke ngothi lwethu, njengamabhere; futhi njengamajuba siqhubeka sivukutha ngokulila.+ Sasilokhu sethembe ukuthola ubulungisa,+ kodwa babungekho; ukuthola insindiso, kodwa iye yahlala ikude nathi.+ 12  Ngoba sikuvukele kaningi;+ futhi izono zethu, ngasinye siye safakaza ngokumelene nathi.+ Ngoba ukuvukela kwethu kukithi; futhi iziphambeko zethu, sizazi kahle.+ 13  Besilokhu seqa umthetho futhi simphika uJehova;+ futhi besihlehla kuNkulunkulu wethu, sikhuluma ngokucindezela nangokuvukela,+ sicabanga futhi sivungazela amazwi angamanga avela khona kanye enhliziyweni.+ 14  Ubulungisa baphoqelelwa ukuba buhlehle,+ nokulunga kwamane nje kwaqhubeka kumele kude.+ Ngoba iqiniso likhubekile ngisho nasesigcawini, futhi okuqondile akukwazi ukungena.+ 15  Iqiniso liyantuleka,+ futhi wonke umuntu osukayo ebubini uyaphangwa.+ UJehova wabona, futhi kwakukubi emehlweni akhe ukuthi ubulungisa babungekho.+ 16  Lapho ebona ukuthi kwakungekho muntu, waqala ukumangala ukuthi kwakungekho muntu olamulayo.+ Ingalo yakhe yaqala ukumsindisa, nokulunga kwakhe yikho okwamsekela.+ 17  Khona-ke wagqoka ukulunga njengejazi lensimbi,+ nesigqoko sokuzivikela sensindiso ekhanda lakhe.+ Ngaphezu kwalokho, wagqoka izingubo zempindiselo njengesembatho+ futhi wazisonga ngentshiseko njengokungathi ngejazi elingenamikhono.+ 18  Ngokuvumelana nalezi zenzo uyonika umvuzo ngokufanayo,+ ukufutheka kwabaphikisana naye, impatho efanele ezitheni zakhe.+ Uyobuyisela impatho efanele eziqhingini.+ 19  Kusukela entshonalanga bayoqala ukwesaba igama likaJehova,+ kusukela empumalanga besabe inkazimulo yakhe,+ ngoba uyofika njengomfula ocindezelayo, oqhutshwe ngumoya kaJehova.+ 20  “UMhlengi+ ngokuqinisekile uyofika eZiyoni,+ nakulabo abaphendukayo eseqweni kwaJakobe,”+ kusho uJehova. 21  “Kepha mina, yilesi isivumelwano sami nabo,”+ kusho uJehova. “Umoya wami ophezu kwakho+ namazwi ami engiwafake emlonyeni wakho+—ngeke kususwe emlonyeni wakho noma emlonyeni wenzalo yakho noma emlonyeni wenzalo yenzalo yakho,” kusho uJehova, “kusukela manje kuze kube nini nanini.”+

Imibhalo yaphansi