Isaya 58:1-14

58  “Memeza ngalo lonke iphimbo; ungaligodli.+ Phakamisa izwi lakho njengophondo, utshele abantu bami ukuvukela kwabo,+ indlu kaJakobe izono zayo.  Nokho usuku nosuku yimi ababelokhu bemfuna, futhi bebonisa ukujabula ngolwazi lwezindlela zami,+ njengesizwe esasiqhuba ubulungisa esasingazange sibushiye ubulungisa bukaNkulunkulu waso,+ ngoba sasilokhu sicela kimi izahlulelo zokulunga, sisondela kuNkulunkulu esasijabula ngaye.+  “‘Kungasizathu sini sazila ukudla kodwa wena wangabona,+ sahlupha umphefumulo wethu+ kodwa wena ungaqapheli?’+ “Impela nina nanijabula ngosuku lokuzila kwenu ukudla, lapho kwakukhona bonke abakhandlekayo kini enanilokhu nibaqhuba ukuba basebenze.+  Impela nanizila ukudla ngenxa yezingxabano nokulwa,+ nangenxa yokushaya ngenqindi yobubi.+ Anizange yini niqhubeke nizila ukudla njengasosukwini lokwenza izwi lenu lizwakale endaweni ephakeme?  Ingabe ukuzila ukudla engikukhethayo kufanele kube ngale ndlela, kube usuku lokuba umuntu wasemhlabeni ahluphe umphefumulo wakhe?+ Lokukhothamisa ikhanda lakhe njengekhwane, nokuba endlale indwangu yesaka nomlotha kube ukhukho lwakhe?+ Ingabe yikho lokhu enikubiza ngokuthi ukuzila ukudla nosuku olwamukelekayo kuJehova?+  “Akukhona yini lokhu ukuzila ukudla engikukhethayo? Ukuba nithukulule izibopho zokukhohlakala,+ nikhulule imichilo yomgoqo wejoka,+ futhi nimukise abachotshoziwe bekhululekile,+ nokuba nigqabule yonke imigoqo yamajoka?+  Akukhona yini ukuhlephulela olambile isinkwa sakho,+ nokuba ungenise abantu abahluphekile, abangenamakhaya endlini yakho?+ Ukuthi, uma kwenzeka ubona umuntu ehamba ze, umembese,+ nokuthi ungazifihli koyinyama yakho?+  “Ukube bekunjalo ukukhanya kwakho bekuyokhanya njengokuntwela kokusa;+ futhi ukululama bekuyovela ngokushesha kuwe.+ Ukulunga kwakho bekuyohamba phambi kwakho;+ inkazimulo kaJehova ibiyoba ibutho lakho labaqaphi elingasemuva.+  Ukube bekunjalo ubuyobiza, uJehova ngokwakhe aphendule; ubuyokhala ucela usizo,+ yena athi, “Ngilapha!’ “Uma uzosusa phakathi kwakho umgoqo wejoka,+ ukuhlokoza ngomunwe+ nokukhuluma okulimazayo;+ 10  futhi unike olambileyo isifiso somphefumulo wakho,+ wanelise umphefumulo ohlushwayo, ukukhanya kwakho nakho ngokuqinisekile kuyobaneka ngisho nasebumnyameni, futhi isigayegaye sakho siyoba njengemini.+ 11  Nakanjani uJehova uyokuhola+ njalo+ futhi anelise umphefumulo wakho ngisho nasezweni elihangukile,+ futhi uyowahlumelelisa amathambo akho;+ uyoba njengensimu eniselwa kahle,+ nanjengomthombo wamanzi, omanzi awo angakhohlisi. 12  Futhi ngokugqugquzela kwakho ngokuqinisekile abantu bayokwakha izindawo ezabhuqwa esikhathini eside;+ uyovusa ngisho nezisekelo zezizukulwane eziqhubekayo.+ Empeleni uyobizwa ngokuthi umlungisi wesikhala,+ umlungisi wemigwaqo okuyohlalwa kuyo. 13  “Uma ngenxa yesabatha uyolunqanda unyawo lwakho ngokuqondene nokwenza okujabulisa wena ngosuku lwami olungcwele,+ futhi impela uyobiza isabatha ngokuthi liyinjabulo enkulu, usuku olungcwele lukaJehova, olukhazinyuliswayo,+ futhi empeleni uyokhazimulisa lona kunokuba wenze izindlela zakho, kunokuba uthole okujabulisa wena futhi ukhulume izwi; 14  khona-ke uyothola injabulo yakho enkulu ngoJehova,+ futhi ngiyokwenza ugibele ezindaweni eziphakeme zomhlaba;+ ngiyokwenza ukuba udle efeni likaJakobe ukhokho wakho,+ ngoba umlomo kaJehova ngokwawo ukhulumile.”+

Imibhalo yaphansi