Isaya 57:1-21

57  Olungileyo ushabalele,+ kodwa akekho okufaka enhliziyweni.+ Abantu abanomusa wothando babuthelwa kwabafileyo,+ kuyilapho kungekho muntu oqondayo ukuthi kungenxa yenhlekelele ukuthi olungileyo ubuthiwe wasuswa.+  Ungena ekuthuleni;+ bayaphumula+ emibhedeni yabo,+ ngamunye ohamba aqonde.+  “Kepha nina, sondelani lapha,+ nina madodana owesifazane oyisangoma,+ inzalo yomuntu ophingayo neyowesifazane ofebayo:+  Ngubani lona enizijabulisa ngaye?+ Ngubani lona eniqhubeka nimvulela umlomo kakhulu, eniqhubeka nimkhiphela ulimi?+ Anibona yini abantwana beseqo, inzalo yamanga,+  labo abavusa inkanuko phakathi kwemithi emikhulu,+ ngaphansi kwayo yonke imithi ekhephuzelayo,+ ababulala abantwana ezigodini zezifufula ngaphansi kwemifantu yamadwala?+  “Isabelo sakho sasikanye namatshe abushelelezi asesigodini sesifufula.+ Wona—wona ayeyinkatho yakho.+ Ngaphezu kwalokho, uye wawathululela umnikelo wokuphuzwayo,+ wanikela isipho. Ingabe kufanele ngiziduduze ngalezi zinto?+  Ubeka umbhede wakho entabeni ende nephakeme.+ Yilapho futhi wenyukela khona uyonikela umhlatshelo.+  Wamisa isikhumbuzo sakho ngemva komnyango nensika yomnyango.+ Ngoba wasuka kimi wazembula futhi wenyuka; wenza umbhede wakho waba banzi.+ Wazenzela isivumelwano nabo. Wathanda umbhede kanye nabo.+ Wabona isitho sowesilisa.  Wehlela kuMeleki namafutha, waqhubeka uwenza abe maningi amafutha akho okugcoba.+ Waqhubeka uthumela izithunywa zakho kude, waze wehlisela izindaba eShiyoli.+ 10  Uye wakhandleka ngobuningi bezindlela zakho.+ Awuzange uthi, ‘Akusizi!’ Utholé ukuvuselelwa kwamandla akho.+ Yingakho ungazange ugule.+ 11  “Ubani lona oye wakwethusa futhi wamesaba,+ waze waqamba amanga?+ Kodwa akumina obumkhumbula.+ Awufakanga lutho enhliziyweni.+ Ngangingathule yini futhi ngifihla izindaba?+ Ngakho wawungangesabi ngisho nami.+ 12  Mina ngizomemezela ukulunga kwakho+ nemisebenzi yakho,+ ukuthi ngeke kukuzuzise.+ 13  Izinto oziqoqile ngeke zikukhulule lapho ukhala ucela usizo,+ kodwa umoya uyozithwala zonke impela umuke nazo.+ Umoya okhishwa ngamakhala uyozisusa, kodwa lowo ophephela kimi+ uyolizuza njengefa leli zwe futhi uyodla ifa lentaba yami engcwele.+ 14  Ngokuqinisekile umuntu uyothi, ‘Nqwabelanisani, nqwabelanisani! Lungisani indlela.+ Susani noma isiphi isikhubekiso endleleni yabantu bami.’”+ 15  Ngoba yilokhu Lowo oPhakeme futhi Omkhulu,+ ohlala kuze kube phakade+ ogama lakhe lingcwele,+ akushilo: “Ngihlala endaweni ephakeme nasendaweni engcwele,+ futhi ngihlala nalowo ochotshoziwe onomoya othobekile,+ ukuze ngivuselele umoya wabathobekileyo futhi ngivuselele inhliziyo yabachotshozwayo.+ 16  Ngoba ngeke ngilwe kuze kube nini nanini, noma ngithukuthele ngokungapheliyo;+ ngoba ngenxa yami umoya ungaba buthaka,+ ngisho nezidalwa eziphefumulayo engizenze mina mathupha.+ 17  “Ngathukuthela ngenxa yokuphambuka kwenzuzo yakhe engenabulungisa,+ ngamshaya, ngifihla ubuso bami,+ lapho ngithukuthele. Kodwa waqhubeka ehamba njengembuka+ endleleni yenhliziyo yakhe. 18  Ngizibonile izindlela zakhe; ngaqala ukumphulukisa+ ngamqondisa+ ngenza isinxephezelo ngenduduzo+ kuye nakwabalilayo bakhe.”+ 19  “Ngidala isithelo sezindebe.+ Kuyoba khona ukuthula okuqhubekayo kulowo okude nakulowo oseduze,”+ kusho uJehova, “futhi ngiyomphulukisa.”+ 20  “Kodwa ababi banjengolwandle olunyakaziswayo, lapho lungakwazi ukuzola, amanzi alo aqhubeka ejikijela phezulu izimila zasolwandle nodaka. 21  Akukho ukuthula kwababi,”+ kusho uNkulunkulu wami.

Imibhalo yaphansi