Isaya 56:1-12

56  Yilokhu uJehova akushilo: “Gcinani ubulungisa,+ nenze okulungile.+ Ngoba kuseduze ukuba insindiso yami ifike,+ nokulunga kwami ukuba kwambulwe.+  Uyajabula umuntu ofayo okwenzayo lokhu,+ indodana yesintu ekubambayo,+ ogcina isabatha ukuze angalingcolisi,+ ogcina isandla sakhe ukuze angenzi noma yiluphi uhlobo lobubi.+  Ongowesinye isizwe ozihlanganise noJehova makangasho ukuthi,+ ‘Ngokuqinisekile uJehova uzongihlukanisa nabantu bakhe.’+ Nomthenwa+ makangasho ukuthi, ‘Bheka! Ngiwumuthi owomileyo.’”  Ngoba yilokhu uJehova akushilo kubathenwa abagcina amasabatha ami abaye bakhetha lokho okungijabulisile+ futhi ababamba isivumelwano sami:+  “Ngiyobanika endlini yami+ nangaphakathi kwezindonga zami isikhumbuzo+ negama,+ okuthile okungcono kunamadodana namadodakazi.+ Ngiyobanika igama kuze kube nini nanini,+ igama elingeke linqunywe.+  “Futhi abezinye izizwe abazihlanganise noJehova ukuba bamkhonze+ futhi bathande igama likaJehova,+ ukuze babe yizinceku zakhe, bonke labo abagcina isabatha ukuze bangalingcolisi futhi ababamba isivumelwano sami,+  nabo ngiyobaletha entabeni yami engcwele+ ngibenze bajabule ngaphakathi kwendlu yami yomthandazo.+ Iminikelo yabo yokushiswa ephelele+ nemihlatshelo+ yabo iyokwamukeleka phezu kwe-altare lami.+ Ngoba indlu yami iyobizwa ngokuthi yindlu yomthandazo yazo zonke izizwe.”+  Amazwi eNkosi EnguMbusi uJehova, eqoqela ndawonye abahlakazekile bakwa-Israyeli,+ athi: “Ngizoqoqela ndawonye kuye abanye ngaphandle kwalaba abangabakhe asebeqoqelwe ndawonye kakade.”+  Nina nonke zilwane zasendle, wozani nizodla, nani nonke zilwane zasendle enisehlathini.+ 10  Abalindi bakhe bayizimpumputhe.+ Akekho kubo oqaphelile.+ Bonke bayizinja eziyizimungulu; azikwazi ukukhonkotha,+ ziyakhefuzela, zilale phansi, futhi zithanda ukulala.+ 11  Yebo bayizinja ezinesifiso somphefumulo esinamandla;+ abakwazi ukwaneliseka.+ Futhi bangabelusi abangakwazi ukuqonda.+ Bonke baphendukele endleleni yabo, yilowo nalowo ngenxa yenzuzo yakhe engenabulungisa emngceleni wakhe siqu:+ 12  “Wozani, madoda! Mangithathe iwayini; masiphuze uphuzo oludakayo luze lusicike.+ Ngokuqinisekile kusasa kuzoba njenganamuhla, kuyoba kuhle ngendlela enkulu kakhulu impela.+

Imibhalo yaphansi