Isaya 55:1-13

55  We nina nonke enomileyo!+ Wozani emanzini.+ Nani eningenayo imali! Wozani, nithenge nidle.+ Yebo, wozani, nithenge iwayini+ nobisi,+ yebo, nithenge ngaphandle kwemali nangaphandle kwentengo.+  Kungani niqhubeka nikhokha imali ngalokho okungesona isinkwa, futhi kungani ukukhandleka kwenu kungokwalokho okungaphumeli ekwanelisekeni?+ Ngilalelisiseni, nidle okuhle,+ futhi umphefumulo wenu mawuthole injabulo enkulu ngokukhuluphala.+  Thambekisani indlebe yenu+ nize kimi.+ Lalelani, umphefumulo wenu uzoqhubeka uphila,+ futhi ngizokwenza nani ngokushesha isivumelwano esimi kuze kube nini nanini+ ngokuqondene nomusa wothando othembekile engawunika uDavide.+  Bheka! Ngimnike+ ukuba abe ngufakazi+ emaqenjini ezizwe,+ abe ngumholi+ nomyali+ emaqenjini ezizwe.  Bheka! Uyobiza isizwe ongasazi,+ nalabo besizwe abangakwazi bayogijimela kuwe,+ ngenxa kaJehova uNkulunkulu wakho,+ nangenxa yoNgcwele ka-Israyeli,+ ngoba uyobe ekwenze waba muhle.+  Funani uJehova, esatholakala.+ Mbizeni eseseduze.+  Umuntu omubi makashiye indlela yakhe,+ nomuntu olimazayo imicabango yakhe;+ makabuyele kuJehova, oyoba nesihe kuye,+ nakuNkulunkulu wethu, ngoba uyothethelela ngendlela enkulu.+  “Ngoba imicabango yenu akuyona imicabango yami,+ nezindlela zami akuzona izindlela zenu,”+ kusho uJehova.  “Ngoba njengoba nje amazulu ephakeme kunomhlaba,+ kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu,+ nemicabango yami kunemicabango yenu.+ 10  Ngoba njengoba nje imvula ethululekayo yehla, neqhwa, kuvela emazulwini futhi kungabuyeli kuleyo ndawo kungazange empeleni kuwumatise umhlaba kuwenze ukhiqize futhi uhlume,+ futhi impela ohlwanyelayo anikwe imbewu, nodlayo isinkwa,+ 11  liyoba njalo nezwi lami eliphuma emlonyeni wami.+ Ngeke libuyele kimi lingabanga namiphumela,+ kodwa ngokuqinisekile liyokwenza lokho engikujabulelayo,+ futhi liyophumelela ngokuqinisekile kulokho engilithumele kona.+ 12  “Ngoba niyophuma ngokujabula,+ futhi niyongeniswa ngokuthula.+ Izintaba namagquma kuyokwenama phambi kwenu ngokukhamuluka kwenjabulo,+ nayo kanye imithi yasendle yonke iyoshaya ihlombe.+ 13  Esikhundleni sehlozi lameva kuyomila umjunipha.+ Esikhundleni sembabazane kuyomila umbomvana.+ Kuyoba yinto ewudumo kuJehova,+ isibonakaliso kuze kube nini nanini+ esingeke sinqunywe.”

Imibhalo yaphansi