Isaya 53:1-12

53  Ubani oye waba nokholo entweni esiyizwile na?+ Ngokuphathelene nengalo kaJehova,+ yambulelwe bani na?+  Uyovela njengehlumela+ phambi komuntu, nanjengempande ezweni elingenamanzi. Akanaso isithunzi, futhi akakhazimuli;+ ngesikhathi esiyombona ngaso, uyobe engenakho ukubonakala okungasenza simfise.+  Wadelelwa futhi wagwenywa ngabantu,+ umuntu ohloselwe ubuhlungu nokuba ajwayelane nokugula.+ Futhi kwakunjengokungathi usifihlela ubuso.+ Wadelelwa, futhi sambheka njengongento yalutho.+  Ngempela yena ngokwakhe wathwala ukugula kwethu;+ wathwala izinhlungu zethu.+ Kodwa thina sambheka njengoshaywe ngenhlupho,+ oshaywe uNkulunkulu+ nohlushwayo.+  Kodwa wayehlatshwa+ ngenxa yeseqo sethu;+ echotshozwa ngenxa yeziphambeko zethu.+ Isijeziso esasihloselwe ukuba thina sibe nokuthula sasiphezu kwakhe,+ futhi ngenxa yamanxeba akhe+ kubé khona ukuphulukiswa kwethu.+  Sonke siye sanhlanhlatha njengezimvu;+ yilowo nalowo ephendukela endleleni yakhe; uJehova ubangelé ukuba lowo abhekane nesiphambeko sethu sonke.+  Wayecindezelwe kanzima,+ futhi wayevuma ukuba ahlushwe;+ nokho wayengawuvuli umlomo wakhe. Wayelethwa ngokungathi yimvu ekuhlatshweni;+ futhi njengemvukazi eye yaba yisimungulu phambi kwabagundi bayo, naye wayengawuvuli umlomo wakhe.+  Ngenxa yokuvinjelwa nokwahlulelwa wasuswa;+ ubani oyozikhathaza ngisho nangemininingwane yesizukulwane sakhe?+ Ngoba wahlukaniswa+ nezwe labaphilayo.+ Wathola lo mvimbo+ ngenxa yeseqo+ sabantu bakithi.  Uyokwenza ukuba ingcwaba lakhe libe kanye nababi,+ kanye nesigaba sezicebi ekufeni kwakhe,+ naphezu kweqiniso lokuthi wayengenzanga budlova+ futhi kwakungekho nkohliso emlonyeni wakhe.+ 10  Kodwa uJehova wakujabulela ukumchoboza;+ wamenza wagula.+ Uma uyobeka umphefumulo wakhe njengomnikelo wecala,+ yena uyobona inzalo yakhe,+ uyozelula izinsuku zakhe,+ futhi lokho okujabulisa+ uJehova kuyophumelela esandleni sakhe.+ 11  Ngenxa yenkathazo yomphefumulo wakhe uyobona,+ uyokwaneliswa.+ Ngolwazi lwakhe olungileyo, inceku yami,+ uyokwenza abantu abaningi babe nokuma okulungile;+ futhi uyothwala iziphambeko zabo.+ 12  Ngaleso sizathu ngizomabela isabelo phakathi kwabaningi,+ futhi uyohlukanisa impango kanye nabanamandla,+ ngenxa yokuthi umphefumulo wakhe wawuthululela ekufeni uqobo,+ futhi wabalwa kanye nezeqamthetho;+ yena ngokwakhe wathwala isono sabantu abaningi,+ futhi walamulela izeqamthetho.+

Imibhalo yaphansi