Isaya 52:1-15

52  Vuka, vuka, gqoka amandla akho+ Ziyoni! Gqoka izingubo zakho ezinhle+ Jerusalema, muzi ongcwele!+ Ngoba ngeke kuphinde kungene kuwe ongasokile nongcolileyo.+  O Jerusalema, zithintithe uthuli,+ vuka, hlala esihlalweni. Zithukulule imichilo esentanyeni yakho, ndodakazi eyisithunjwa yaseZiyoni.+  Yilokhu uJehova akushilo: “Nathengiswa mahhala,+ futhi niyohlengwa ngaphandle kwemali.”+  Ngoba yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Abantu bami behlela eGibhithe okokuqala ukuba bayogogobala khona;+ i-Asiriya lona labacindezela ngaphandle kwesizathu.”  “Manje, yini enginayo lapha?” kusho uJehova. “Ngoba abantu bami bathathwa mahhala.+ Bona kanye abababusayo babelokhu behewula,”+ kusho uJehova, “futhi njalo, usuku lonke, igama lami laliphathwa ngendelelo.+  Ngaleso sizathu abantu bami bayolazi igama lami,+ yebo ngaleso sizathu ngalolo suku, ngoba Yimi okhulumayo.+ Bheka! Yimi.”  Yeka ukuthi zibukeka kahle kanjani ezintabeni izinyawo+ zoletha izindaba ezinhle,+ omemezela ukuthula,+ oletha izindaba ezinhle zokuthile okungcono,+ omemezela insindiso,+ lowo othi kulo iZiyoni: “UNkulunkulu wakho usebe yinkosi!”+  Lalela! Abalindi+ bakho siqu baphakamise izwi labo.+ Balokhu bekhamuluka ngenjabulo kanyekanye; ngoba bayobona ngaso linye+ lapho uJehova ebutha iZiyoni elibuyisa.+  Yenamani, khamulukani ngenjabulo kanyekanye, nina zindawo ezibhuqiwe zaseJerusalema,+ ngoba uJehova ubaduduzile abantu bakhe;+ ulihlengile iJerusalema.+ 10  UJehova uyembulile ingalo yakhe engcwele phambi kwamehlo azo zonke izizwe;+ futhi yonke imikhawulo yomhlaba iyoyibona insindiso kaNkulunkulu wethu.+ 11  Sukani, sukani, phumani lapho,+ ningathinti lutho olungcolile;+ phumani phakathi kwalo,+ zigcineni nihlanzekile, nina enithwala izitsha zikaJehova.+ 12  Ngoba aniyikuphuma ninetwetwe, futhi aniyikuhamba nibaleka.+ Ngoba uJehova uyobe ehamba phambi kwenu,+ futhi uNkulunkulu ka-Israyeli uyobe eyibutho lenu labaqaphi elingemuva.+ 13  Bheka! Inceku yami+ iyokwenza ngokuqondisisa.+ Iyoba sesikhundleni esiphakeme futhi ngokuqinisekile iyokhushulwa, iphakanyiswe kakhulu.+ 14  Ngezinga abaningi abaye bayigqolozela ngalo bemangele+—ukubonakala kwayo kwakonakaliswe kakhulu+ ngaphezu kokwanoma yimuphi omunye umuntu nesimo sayo esinesithunzi+ sasonakaliswe ngaphezu kwesamadodana abantu— 15  iyokwethusa izizwe eziningi ngezinga elifanayo.+ Amakhosi ayovala imilomo lapho eyibona,+ ngoba lokho ayengazange alandiswe kona ayokubona ngempela, futhi ayophendulela ukucabanga kwawo kulokho ayengakuzwanga.+

Imibhalo yaphansi