Isaya 51:1-23

51  “Ngilaleleni, nina bantu eniphishekela ukulunga,+ nina enifuna ukuthola uJehova.+ Bhekani idwala+ enaqoshwa kulo, nesikhisi somgodi enambiwa kuwo.  Bhekani u-Abrahama+ uyihlo+ noSara+ lowo ngokuhamba kwesikhathi owanizala enezinhlungu zokubeletha. Ngoba wayeyedwa lapho ngimbiza,+ futhi ngambusisa ngamandisa.+  Ngoba ngokuqinisekile uJehova uyoliduduza iZiyoni.+ Ngokuqinisekile uyoziduduza zonke izindawo zalo ezibhuqiwe,+ futhi uyokwenza ihlane lalo libe njenge-Edene+ nethafa lalo eliwugwadule libe njengensimu kaJehova.+ Ukwethaba nokujabula kuyotholakala kulo, ukubonga nezwi lokuhuba.+  “Ngilaleleni bantu bami; nawe qembu lesizwe sami,+ bekani indlebe kimi. Ngoba umthetho uyophuma kimi,+ futhi ngiyobeka isinqumo sami sokwahlulela sibe ngukukhanya ezizweni.+  Ukulunga kwami kuseduze.+ Ngokuqinisekile insindiso+ yami iyophuma, izingalo zami ziyokwahlulela izizwe.+ Iziqhingi ziyothembela kimi,+ futhi ziyolindela ingalo yami.+  “Phakamiselani amehlo enu emazulwini,+ bese nibheka umhlaba phansi. Ngoba wona kanye amazulu ayohlakazeka abe yizicucu njengomusi,+ futhi umhlaba uyoguga njengengubo,+ abakhileyo kuwo bayofa njengensensane nje. Kodwa insindiso yami, iyoba khona kuze kube nini nanini,+ nokulunga kwami ngeke kuphihlizwe.+  “Ngilaleleni nina enazi ukulunga, abantu abamthetho wami usenhliziyweni yabo.+ Ningasesabi isihlamba sabantu abafayo, futhi ningafikelwa ukwesaba okukhulu ngenxa nje yamazwi abo enhlamba.+  Ngoba bayodliwa yinundu baphele njengokungathi bayingubo, futhi inundu edla izembatho iyobadla njengokungathi bawuboya.+ Kodwa ukulunga kwami, kuyoba okwesikhathi esingenasiphelo, nensindiso yami ibe ngeyezizukulwane ezingenakubalwa.”+  Vuka, vuka, zembathise amandla+ ngalo kaJehova!+ Vuka njengasezinsukwini zakudala, njengasezizukulwaneni zezikhathi ezadlula kudala.+ Akuwena yini owaphihliza uRahabi+ waba yizicucu, owahlaba isilo sasolwandle?+ 10  Akuwena yini owomisa ulwandle, utwa lwamanzi olukhulu?+ Owenza ukujula kolwandle kwaba yindlela yokuwela abahlengiweyo?+ 11  Khona-ke abakhululiwe bakaJehova bayobuya futhi bayokuza eZiyoni ngokukhamuluka kwenjabulo,+ futhi ukuthokoza kuyoba phezu kwekhanda labo kuze kube nini nanini.+ Bayofinyelela ukwethaba nokuthokoza.+ Usizi nokububula ngokuqinisekile kuyobaleka.+ 12  “Mina—mina nginguye oniduduzayo.+ “Ungubani wena ukuba wesabe umuntu ofayo ozokufa,+ nendodana yomuntu eyokwenziwa ibe njengotshani nje obuluhlaza?+ 13  Ukuba ukhohlwe uJehova uMenzi wakho,+ Lowo owelula amazulu+ futhi obeka isisekelo somhlaba,+ waze waba nengebhe njalo usuku lonke ngenxa yokufutheka kwalowo okucindezelayo,+ njengokungathi wayesemi ngomumo ukuba akuchithe?+ Kuphi ukufutheka kwalowo okucindezelayo?+ 14  Lowo oqhothé emaketangeni ngokuqinisekile uyokhululwa ngokushesha,+ ukuze angafi aye egodini+ futhi ukuze isinkwa sakhe singantuleki.+ 15  “Kodwa mina, Jehova, nginguNkulunkulu wakho, Onyakazisa ulwandle ukuze amagagasi alo ahlokome.+ NguJehova wamabutho igama lakhe.+ 16  Ngizofaka amazwi ami emlonyeni wakho,+ futhi ngokuqinisekile ngizokusibekela ngethunzi lesandla sami,+ ukuze ngitshale amazulu+ ngibeke isisekelo somhlaba,+ futhi ngisho kulo iZiyoni ukuthi, ‘Uyisizwe sami.’+ 17  Zivuse, zivuse, vuka Jerusalema,+ wena ophuze esandleni sikaJehova indebe yakhe yokufutheka.+ Usiphuzile, usiminyile isitsha sokuphuza, indebe ebangela ukudiyazela.+ 18  Kwakungekho neyodwa kuwo wonke amadodana+ elawazala eyayilihola, futhi kwakungekho neyodwa kuwo wonke amadodana elawakhulisa eyayibamba isandla salo.+ 19  Lezo zinto ezimbili zazikwehlela.+ Ubani oyozwelana nawe?+ Ukuphanga nokwaphuka, indlala nenkemba!+ Ubani oyokududuza?+ 20  Amadodana akho abé nesinxi.+ Alalé ekuqaleni kwazo zonke izitaladi njengezimvu zasendle enetheni,+ njengalabo abagcwele ukufutheka kukaJehova,+ ukusola kukaNkulunkulu wakho.”+ 21  Ngakho-ke, ngicela ulalele lokhu wena wesifazane+ ohlushwayo nodakiwe, kodwa kungengawayini.+ 22  Yilokhu ekushilo iNkosi yakho, uJehova, yebo uNkulunkulu wakho, obalwelayo+ abantu bakhe: “Bheka! Ngiyosusa esandleni sakho indebe ebangela ukudiyazela.+ Isitsha sokuphuza, indebe yami yokufutheka—awusayophinde usiphuze futhi.+ 23  Ngizosibeka esandleni salabo abakucasulayo,+ abathé emphefumulweni wakho, ‘Khothama ukuze seqe, kangangokuba umhlane wakho wawuwenza ube njengomhlabathi, nanjengesitaladi kulabo abeqayo.”+

Imibhalo yaphansi