Isaya 50:1-11

50  Yilokhu uJehova akushilo: “Pho-ke, iphi incwadi kanyoko yesehlukaniso,+ engimmukisile?+ Noma, yimuphi kwengibakweletayo enginithengise kuye?+ Bhekani! Nithengiswe ngenxa yeziphambeko zenu+ nonyoko umukiswe ngenxa yezeqo zenu.+  Kungani bekungekho muntu lapho ngifika?+ Kungani bekungekho muntu ophendulayo lapho ngibiza?+ Ingabe eqinisweni isandla sami sesifinyele kangangokuba asikwazi ukukhulula,+ noma ingabe awekho yini amandla kimi okukhulula? Bheka! Ngokukhuza+ kwami ngomisa ulwandle;+ ngenza imifula ibe yihlane.+ Izinhlanzi zayo ziyanuka ngenxa yokungabi khona kwamanzi, futhi ziyafa ngenxa yokoma.+  Ngembathisa amazulu ngokusitheka,+ ngenza indwangu yesaka ibe yisembatho sawo.”+  INkosi EnguMbusi uJehova ngokwakhe inginike ulimi lwabafundisiweyo,+ ukuze ngikwazi ukuphendula okhathele ngezwi.+ Ingivusa njalo ekuseni; ivusa indlebe yami ukuba izwe njengabafundisiweyo.+  INkosi EnguMbusi uJehova ngokwakhe ivule indlebe yami, futhi mina, angizange ngibe odlubulundayo.+ Angizange ngiphendukele kolunye uhlangothi.+  Umhlane wami ngawunika abashayayo, nezihlathi zami+ labo abahluthula izinwele. Ubuso bami angizange ngibufihlele izinto ezilulazayo namathe.+  Kodwa iNkosi enguMbusi, uJehova ngokwakhe, iyongisiza.+ Yingakho kungeke kudingeke ukuba ngizizwe ngilulazekile. Yingakho ngimise ubuso bami baba njengensengetsha, futhi ngiyazi ukuthi ngeke ngibe namahloni.+  Lowo othi ngilungile useduze.+ Ngubani ongalwa nami? Masime ndawonye.+ Ngubani omelene nami ekwahluleleni?+ Makasondele kimi.+  Bheka! INkosi EnguMbusi uJehova iyongisiza. Ngubani ongasho ukuthi ngimubi?+ Bheka! Bonke ngothi lwabo, njengengubo, bayoguga.+ Bayodliwa yinundu nje.+ 10  Ubani phakathi kwenu omesabayo+ uJehova, olalela izwi lenceku yakhe,+ oye wahamba ebumnyameni obuqhubekayo+ futhi okungazange kube khona ukukhanya kuye? Makathembele egameni likaJehova+ futhi ancike kuNkulunkulu wakhe.+ 11  “Bhekani! Nina nonke enokhela umlilo, enenza kukhanye izinhlansi, hambani ekukhanyeni komlilo wenu, naphakathi kwezinhlansi enizenze zavutha. Ngokuqinisekile niyothola lokhu kuvela esandleni sami: Niyolala phansi ngobuhlungu bodwa.+

Imibhalo yaphansi