Isaya 5:1-30

5  Ngicela ukuhlabelelela othandekayo wami ingoma yesithandwa sami ngesivini sakhe.+ Othandekayo wami waba nesivini eqeleni elithelayo.  Wasimba, wasusa amatshe watshala kuso umvini obomvu wekhethelo, wakha umbhoshongo maphakathi naso.+ Kwaba khona futhi nesikhamo sewayini asiqopha kuso.+ Wayelokhu ethemba ukuthi sizothela amagilebhisi,+ kodwa kancane kancane sathela amagilebhisi asendle.+  Manje, nina bakhileyo eJerusalema nani madoda akwaJuda, sizani nahlulele phakathi kwami nesivini sami.+  Yini enye okusamelwe yenzelwe isivini sami engingakayenzi kuso kakade?+ Kungani bengilokhu ngethembe ukuthi sizothela amagilebhisi, kodwa sona kancane kancane sathela amagilebhisi asendle?  Ngicela ukunazisa lokho engikwenzayo esivinini sami: Kuzosuswa uthango lwaso,+ futhi siyonqunyelwa ukushiswa.+ Kuzobhidlizwa udonga lwaso lwamatshe, futhi siyonqunyelwa ukuba sibe yindawo yokubhudulwa.+  Ngizosimisa njengento ebhujisiwe.+ Ngeke sithenwe, noma sihlakulwe.+ Kuyomila izihlahla zomunga nokhula kuso;+ futhi ngizobeka umyalo phezu kwamafu ukuba ayeke ukunisa imvula phezu kwaso.+  Ngoba isivini+ sikaJehova wamabutho siyindlu ka-Israyeli, nabantu bakwaJuda bayisitshalo ayesithanda.+ Wayelokhu ethemba ukuthola ukwahlulela,+ kodwa, bheka! ukuphulwa komthetho; ukuthola ukulunga, kodwa, bheka! ukukhala.”+  Maye kulabo abahlanganisa indlu nenye indlu,+ nakulabo abathasisela insimu kwenye insimu ize ingabe isabakho indawo+ futhi nize nihlaliswe nodwa phakathi kwezwe!  UJehova wamabutho [ufunge] ezindlebeni zami ukuthi izindlu eziningi, nakuba zizinkulu futhi zizinhle, ziyoba yinto eshaqisayo kuphela, zingabi nohlala kuzo.+ 10  Ngoba ngisho nesivini esingama-eka ayishumi+ siyothela ibhathi elilodwa kuphela,+ nehomere lembewu liyoveza i-efa kuphela.+ 11  Maye kulabo abavuka ekuseni ukuze bafune uphuzo oludakayo+ nje kuphela, abalibala kuze kwephuze kakhulu ebumnyameni bokuhlwa lize libashise iwayini!+ 12  Kuyoba khona ihabhu nensimbi yomculo enezintambo, ithamborini nomtshingo, newayini emadilini abo;+ kodwa umsebenzi kaJehova abawubheki, nomsebenzi wezandla zakhe abawubonanga.+ 13  Ngakho-ke abantu bami kuyomelwe baye ekudingisweni ngenxa yokuntula ulwazi;+ futhi inkazimulo yabo iyoba ngamadoda abulawa yindlala,+ futhi isixuku sabo siyogangathekiswa ukoma.+ 14  Ngakho-ke iShiyoli liwenzé waba banzi umphefumulo walo lawuvula kakhulu umlomo walo kwaze kwedlulela ngalé kwemikhawulo yawo;+ okukhazimulayo okukulo muzi, kanye nesixuku sawo nesiyaluyalu sawo nothabileyo, ngokuqinisekile kuyokwehlela kulo.+ 15  Umuntu wasemhlabeni uyokhothama, umuntu abe phansi, ngisho namehlo abaphakemeyo ayoba phansi.+ 16  UJehova wamabutho uyoba ophakeme ngokwahlulela,+ futhi uNkulunkulu weqiniso, oNgcwele,+ ngokuqinisekile uyozingcwelisa ngokulunga.+ 17  Amawundlu angamaduna empeleni ayoklaba njengasedlelweni lawo; nezindawo eziyincithakalo zezilwane ezondlekile ziyodliwa abafokazi.+ 18  Maye kulabo abadonsa isiphambeko ngezindophi zamanga, nesono ngokungathi ngezintambo zezinqola;+ 19  labo abathi: “Umsebenzi wakhe mawusheshe; mawufike ngokushesha, ukuze siwubone; injongo yoNgcwele ka-Israyeli mayisondele ize, ukuze siyazi!”+ 20  Maye kulabo abathi okuhle kubi nokubi kuhle,+ labo ababeka ubumnyama esikhundleni sokukhanya nokukhanya esikhundleni sobumnyama, labo ababeka okubabayo esikhundleni sokumnandi nokumnandi esikhundleni sokubabayo!+ 21  Maye kulabo abazibona behlakaniphile emehlweni abo nabaqondayo ngisho naphambi kobuso babo!+ 22  Maye kulabo abanamandla ekuphuzeni iwayini, nasemadodeni anamandla okuba axube uphuzo oludakayo,+ 23  labo abathi ngokucabangela isifumbathiso bathi omubi ulungile,+ nabasusa ukulunga kolungileyo kuye!+ 24  Ngakho-ke njengoba nje ilangabi lidla izinhlanga+ futhi utshani obomile bushona phansi emalangabini, yona kanye impande yabo iyoba njengephunga lokukhunta,+ nembali yabo iyothuquka njengebhuqu, ngoba balé umthetho kaJehova wamabutho,+ futhi balidelelile izwi loNgcwele ka-Israyeli.+ 25  Yingakho intukuthelo kaJehova ibavuthele abantu bakhe, futhi uyokwelula isandla sakhe ngokumelene nabo abashaye.+ Izintaba ziyoyaluza,+ nezidumbu zabo ziyoba njengemfucumfucu phakathi kwezitaladi.+ Ngenxa yakho konke lokhu intukuthelo yakhe ayizange ibuye, kodwa isandla sakhe sisalokhu siluliwe. 26  Futhi uye wasiphakamisela isibonakaliso isizwe esikhulu esikude,+ futhi wasishayela ikhwelo sisemkhawulweni womhlaba;+ futhi, bheka! sizofika ngejubane siphuthuma.+ 27  Akekho okhatheleyo kuso futhi akekho okhubekayo phakathi kwaso. Akekho owozelayo futhi akekho olalayo. Ibhande elizungeze izinkalo zabo ngokuqinisekile alisoze lavuleka, nemichilo yezimbadada zabo ayisoze yagqashuka; 28  ngoba imicibisholo yaso icijiwe nayo yonke iminsalo yaso insaliwe.+ Izinselo zamahhashi aso kuyodingeka zibhekwe njengensengetsha uqobo,+ namasondo aso njengesivunguvungu.+ 29  Ukubhonga kwaso kunjengokwengonyama, futhi sibhonga njengamabhongo ezingonyama anomhlwenga.+ Sizogwavuma futhi siyibambe inyamazane simuke nayo ngokuphepha, ngeke kube namkhululi.+ 30  Bazogwavuma ngayo ngalolo suku njengokugwavuma kolwandle.+ Umuntu empeleni uyogqolozela izwe, futhi, bheka! kukhona ubumnyama obucindezelayo;+ ngisho nokukhanya kuye kwaba mnyama ngenxa yamaconsi ehlela phezu kwalo.

Imibhalo yaphansi