Isaya 49:1-26

49  Ngilaleleni nina ziqhingi,+ nakani, nina maqembu ezizwe akude.+ UJehova ngokwakhe ungibizé+ kwasesiswini.+ Ukhulumé ngegama lami ngisesezibilinini zikamama.+  Wenza umlomo wami waba njengenkemba ebukhali.+ Ungifihle+ ethunzini+ lesandla sakhe. Kancane kancane wangenza ngaba umcibisholo ophucuziwe. Wangithukusa emgodleni wakhe wemicibisholo.  Waqhubeka wathi kimi: “Uyinceku yami Israyeli,+ wena engizobonisa kuwe ubuhle bami.”+  Kepha mina, ngathi: “Ngikhandlekele ize.+ Ngisebenzise amandla ami wonke kokungekhona okungokoqobo nakokuyize.+ Impela ukwahlulelwa kwami kukuJehova,+ nenkokhelo yami ikuNkulunkulu wami.”+  Manje uJehova, Lowo ongibumba kwasesiswini njengenceku yakhe,+ uthé mangibuyisele uJakobe kuye,+ ukuze u-Israyeli abuthelwe kuye.+ Ngizokhazinyuliswa emehlweni kaJehova, futhi uNkulunkulu wami uyobe ebe yizikhwepha zami.  Wathi: “Bekungeyona neze into encane ukuba ube yinceku yami ukuze uvuse izizwe zikaJakobe futhi ubuyise abalondiweyo baka-Israyeli;+ mina futhi ngikuniké ukuba ube ngukukhanya kwezizwe,+ ukuze insindiso yami ifinyelele emkhawulweni womhlaba.”+  Yilokhu uJehova, uMhlengi ka-Israyeli,+ oNgcwele wakhe, akushilo kulowo odelelekayo emphefumulweni,+ kulowo onengekayo esizweni,+ encekwini yababusi:+ “Amakhosi ayobona futhi ngokuqinisekile ayosukuma,+ nezikhulu, futhi ziyokhothama ngenxa kaJehova, othembekile,+ oNgcwele ka-Israyeli, okukhethayo.”+  Yilokhu akushilo uJehova: “Ngesikhathi sokuthakazelelwa ngikuphendulile,+ futhi ngosuku lwensindiso ngikusizile;+ ngaqhubeka ngikulonda ukuze ngikunike ube yisivumelwano kubantu,+ ukuze ngilakhe kabusha izwe,+ ngibangele ukuba amafa abenziwe incithakalo abuyele kubaniniwo futhi,+  ukuba ngithi eziboshweni,+ ‘Phumani!’+ kulabo abasebumnyameni,+ ‘Zambuleni!’+ Bazokwelukela ngasezindleleni, futhi amadlelo abo ayoba kuzo zonke izindlela ezibhudulekile.+ 10  Ngeke balambe,+ ngeke futhi bome,+ nokushisa okuhangulayo nelanga ngeke kubahlabe.+ Ngoba Lowo obahawukelayo uyobahola,+ futhi uyobaholela ngaseziphethwini zamanzi.+ 11  Ngiyokwenza zonke izintaba zami zibe yindlela, futhi imigwaqo yami emikhulu iyoba sendaweni ephakeme.+ 12  Bheka! Laba bayofika bevela ngisho nakude,+ futhi bheka! laba bayofika bevela enyakatho+ nasentshonalanga,+ nalaba bevela ezweni laseSinimi.” 13  Khamulukani ngokuthokoza, nina mazulu,+ ujabule, wena mhlaba.+ Izintaba mazename ngokukhamuluka kokuthokoza.+ Ngoba uJehova ubaduduzile abantu bakhe,+ futhi ubonisa isihawu kwabahluphekileyo bakhe.+ 14  Kodwa iZiyoni lalilokhu lithi: “UJehova ungishiyile,+ uJehova ungikhohliwe.”+ 15  Umfazi angamkhohlwa yini umntanakhe osancela angayihawukeli indodana yesisu sakhe?+ Ngisho nalaba besifazane bangakhohlwa,+ nokho mina ngeke ngikukhohlwe.+ 16  Bheka! Ngikuqophé ezintendeni zezandla zami.+ Izindonga zakho ziphambi kwami njalo.+ 17  Amadodana akho asheshile. Bona kanye abakudilizayo nabakubhuqayo bayophuma kuwe imbala. 18  Phakamisela amehlo akho nxazonke ubone. Baqoqene ndawonye bonke.+ Beze kuwe. “Kuphila kwami,” kusho uJehova,+ “uyobagqoka bonke njengokungathi ugqoka imihlobiso, uyobabophela kuwe njengomakoti.+ 19  Nakuba zikhona izindawo zakho ezibhuqiwe nezindawo zakho eziyincithakalo nezwe lezincithakalo zakho,+ nakuba manje uminyene kakhulu ukuba kuhlalwe, futhi labo abakugwinyayo bebe kude,+ 20  nokho amadodana esimo sakho sokulahlekelwa+ ayokhuluma ezindlebeni zakho athi, ‘Sengiminyene kakhulu kule ndawo.+ Ngivulele indawo, ukuze ngihlale.’+ 21  Ngokuqinisekile uyothi enhliziyweni yakho, ‘Ngubani obé nguyise wangizalela laba, njengoba ngingowesifazane ophucwe abantwana futhi oyinyumba, oyiswe ekudingisweni futhi othathwe njengesiboshwa?+ Laba-ke, ngubani obakhulisile?+ Bheka! Mina ngangishiywe ngedwa.+ Laba—bebekuphi?’”+ 22  Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Bheka! Ngizophakamisela isandla sami ezizweni,+ ngiphakamisele isibonakaliso sami emaqenjini abantu.+ Bayoletha amadodana akho bewathwele ngesifuba, bathwale amadodakazi akho ehlombe.+ 23  Amakhosi ayoba ngabanakekeli bakho,+ namakhosazana awo abe ngabazanyana bakho. Bayokukhothamela ubuso babo bubheke phansi,+ futhi bayokhotha uthuli lwezinyawo zakho;+ uyokwazi ukuthi nginguJehova, lowo abathembela kimi abangeke baba namahloni ngaye.”+ 24  Ingabe labo asebethathiwe kakade bangathathwa yini endodeni enamandla,+ noma ingabe indikimba yezithunjwa zikamashiqela ingakwazi yini ukuphunyuka?+ 25  Kodwa yilokhu uJehova akushilo: “Ngisho nendikimba yezithunjwa zendoda enamandla iyothathwa,+ nalabo kakade asebethathwe ngumashiqela bayophunyuka.+ Futhi ngiyolwa nanoma ubani olwa nawe,+ namadodana akho mina ngokwami ngiyowasindisa.+ 26  Abakuhlukumezayo ngiyobenza badle inyama yabo siqu; futhi bayodakwa igazi labo siqu njengokungathi badakwe yiwayini elimnandi. Yonke inyama iyokwazi ukuthi, mina, Jehova,+ nginguMsindisi wakho+ nalowo onguMhlengi wakho,+ OnaMandla kaJakobe.”+

Imibhalo yaphansi