Isaya 48:1-22

48  O wena ndlu kaJakobe, yizwa lokhu, nina enizibiza ngegama lika-Israyeli+ futhi eniye navela khona kanye emanzini kaJuda,+ nina enifunga igama likaJehova+ futhi eniphatha ngisho negama likaNkulunkulu ka-Israyeli,+ kungengeqiniso futhi kungengokulunga.+  Ngoba bazibize njengabaphuma emzini ongcwele,+ futhi baye bancika kuNkulunkulu ka-Israyeli,+ onguJehova wamabutho igama lakhe.+  “Ngizazisile izinto zokuqala kusukela ngisho nangaleso sikhathi, ziphumile emlonyeni wami, futhi bengilokhu ngizenza zizwiwe.+ Kungazelelwe ngathatha isinyathelo, zafika lezo zinto.+  Ngenxa yokwazi kwami ukuthi ulukhuni+ nokuthi intamo yakho ingumsipha wensimbi+ nebunzi lakho liyithusi,+  nami ngangilokhu ngikutshela kusukela ngaleso sikhathi. Ngaphambi kokuba kufike, ngakwenza ukuba ukuzwe,+ ukuze ungasho ukuthi, ‘Zenziwe yisithombe sami, futhi ziyalezwé ngumfanekiso wami oqoshiwe nomfanekiso wami oncibilikisiwe.’+  Uzwile.+ Kubone konke.+ Nina-ke, ngeke yini nikulandise?+ Ngenzé ukuba nizwe izinto ezintsha kusukela esikhathini samanje, ngisho nezinto ebezigciniwe, eningazazi.+  Kumelwe zidalwe kulesi sikhathi samanje, hhayi kusukela ngaleso sikhathi, ngisho nezinto obungakazizwa ngaphambi kwanamuhla, ukuze ungasho ukuthi, ‘Bheka! Bengivele ngizazi.’+  “Ngaphezu kwalokho, awuzwanga,+ futhi awukazi, nendlebe yakho ayizange ivulwe kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke. Ngoba ngazi kahle ukuthi ubulokhu wenza ngokukhohlisa ngokungaphuthi,+ nokuthi ubulokhu ubizwa ngokuthi, ‘iseqamthetho kwasesiswini.’+  Ngenxa yegama lami ngizoyinqanda intukuthelo yami,+ nangenxa yodumo lwami ngizozibamba ngakuwe ukuze unganqunywa.+ 10  Bheka! Ngikucwengile, kodwa hhayi ngendlela yesiliva.+ Ngikwenzé wakhetheka esithandweni sokuncibilikisa sokuhlupheka.+ 11  Ngenxa yami, ngenxa yami ngizothatha isinyathelo,+ ngoba umuntu angavuma kanjani ukuba angcoliswe?+ Futhi angiyikunika muntu omunye inkazimulo yami.+ 12  “O Jakobe, ngilalele, nawe Israyeli obiziweyo wami. Ngingofanayo.+ Ngingowokuqala.+ Ngaphezu kwalokho, ngingowokugcina.+ 13  Ngaphezu kwalokho, isandla sami sabeka isisekelo somhlaba,+ nesandla sami sokunene selula amazulu.+ Ngiyawabiza, ukuba aqhubeke emi ndawonye.+ 14  “Qoqanani ndawonye, nonke nina bantu, nizwe.+ Ngubani phakathi kwabo olandisé lezi zinto? UJehova ngokwakhe umthandile.+ Uyokwenza akuthandayo phezu kweBhabhiloni,+ futhi ingalo yakhe iyoba phezu kwamaKhaledi.+ 15  Mina—mina ngokwami ngikhulumile. Ngaphezu kwalokho, ngimbizile.+ Ngimngenisile, futhi indlela yakhe iyokwenziwa ukuba iphumelele.+ 16  “Sondelani kimi, nina bantu. Yizwani lokhu. Kwasekuqaleni angizange ngikhulume endaweni yokucasha.+ Kusukela esikhathini sokwenzeka kwako bengilokhu ngikhona.” Manje iNkosi EnguMbusi uJehova ngokwakhe ingithumile, yebo umoya wayo.+ 17  Yilokhu uJehova akushilo, uMhlengi,+ oNgcwele ka-Israyeli:+ “Mina, Jehova, nginguNkulunkulu wakho, Lowo okufundisayo ukuze uzuze,+ Lowo okubangela ukuba unyathele endleleni okufanele uhambe ngayo.+ 18  O ukube ubuyoyilalela nokuyilalela imiyalo yami!+ Khona-ke ukuthula kwakho bekuyoba njengomfula,+ nokulunga kwakho kube njengamagagasi olwandle.+ 19  Inzalo yakho ibiyoba njengesihlabathi, nozalo oluphuma ezibilinini zakho lube njengezinhlayiya zaso.+ Igama lomuntu belingeke linqunywe noma libhuqwe phambi kwami.”+ 20  Phumani nina bantu, eBhabhiloni!+ Balekani nisuke kumaKhaledi.+ Yazisani ngisho nangokukhamuluka kwenjabulo, yenzani ukuba kuzwiwe lokhu.+ Yenzani ukuba kuphumele emkhawulweni womhlaba.+ Thanini: “UJehova uyihlengile inceku yakhe uJakobe.+ 21  Abazange bome+ lapho ebenza ukuba bahambe ezindaweni ezibhuqiwe.+ Wenza ukuba kugeleze amanzi edwaleni ngenxa yabo, futhi waqhekeza idwala ukuze kugobhoze amanzi.”+ 22  “Akukho ukuthula kwababi,”+ kusho uJehova.

Imibhalo yaphansi