Isaya 47:1-15

47  Yehla uhlale phansi othulini+ ndodakazi eyintombi yaseBhabhiloni.+ O ndodakazi yamaKhaledi,+ hlala phansi emhlabathini lapho kungekho khona isihlalo sobukhosi.+ Ngoba ngeke usakubona futhi ukuba abantu bakubize ngokuthi untekenteke futhi uthambile.+  Thatha itshe lokugaya+ ugaye ufulawa. Yembula umgubuzelo wakho.+ Hlubula isiketi esilazayo.+ Yembula umlenze.+ Wela imifula.  Kufanele ubembule ubunqunu bakho.+ Futhi, isihlamba sakho kufanele sibonakale.+ Ngizophindisela,+ ngeke ngihlangabezane namuntu ngomusa.  “Ukhona Osithenga kabusha.+ NguJehova wamabutho igama lakhe,+ oNgcwele ka-Israyeli.”+  Hlala phansi buthule+ ungene ebumnyameni+ ndodakazi yamaKhaledi;+ ngoba ngeke usakubona futhi ukuba abantu bakubize ngokuthi uyiNkosikazi+ Yemibuso.+  Ngathukuthelela abantu bami.+ Ngalingcolisa ifa lami,+ ngabanikela esandleni sakho.+ Awubabonisanga neze isihe.+ Wenza ijoka lakho laba nzima kakhulu phezu kwexhegu.+  Wawulokhu uthi: “Ngizoba yiNkosikazi+ kuze kube nini nanini, kuze kube phakade.” Awuzange uzifake enhliziyweni yakho lezi zinto; futhi awuzange usikhumbule isiphetho sendaba.+  Manje, yizwa lokhu, wena wesifazane ozinikele ezinjabulweni, ohlezi ngokulondeka,+ othi enhliziyweni yakhe: “Yimi yimi, akekho omunye.+ Ngeke ngihlale njengomfelokazi, futhi ngeke ngikwazi ukulahlekelwa abantwana.”+  Kodwa lezi zinto ezimbili zizokufikela ngokuzumayo, ngalusuku lunye:+ ukulahlekelwa abantwana nobufelokazi. Kumelwe zikwehlele ngesilinganiso esiphelele,+ ngenxa yobuningi bobuthakathi bakho, ngenxa yamandla agcwele eziphonso zakho—ngokudlulele.+ 10  Futhi waqhubeka uthembela ebubini bakho.+ Uthé: “Akekho ongibonayo.”+ Ukuhlakanipha kwakho nolwazi lwakho+—yikho lokhu okukudukisile; futhi ulokhu uthi enhliziyweni yakho: “Yimi yimi, akekho omunye.” 11  Inhlekelele iyokwehlela; ngeke uyazi indlela yokuyithena amandla. Okubi kuyokwehlela;+ ngeke ukwazi ukukugwema. Uyokwehlelwa ngokuzumayo+ yincithakalo ongakaze uyazi. 12  Manje yima unganyakazi, kanye neziphonso zakho nobuningi bobuthakathi bakho,+ oye wakhandleka kukho kusukela kwasebusheni bakho; ukuze mhlawumbe ukwazi ukuzuza, ukuze mhlawumbe uthuthumelise abantu. 13  Udiniwe ubuningi babeluleki bakho. Mabasukume, manje, bakusindise, abakhulekeli bamazulu, ababheka izinkanyezi,+ abanikeza ulwazi ekwethwaseni kwezinyanga ngokuphathelene nezinto ezizokwehlela. 14  Bheka! Sebenjengezinhlanga.+ Ngokuqinisekile umlilo uyobashisa ubaqede.+ Ngeke bawukhulule umphefumulo wabo+ emandleni elangabi.+ Ngeke kube khona ukuvutha kwamalahle ukuze abantu bothe, noma ukukhanya komlilo okungahlalwa phambi kwako. 15  Ngokuqinisekile bayoba kanjalo kuwe, labo oye wakhandleka nabo njengabathwebuli bakho+ kusukela ebusheni bakho. Empeleni bayonhlanhlatha, yilowo nalowo aziyele esifundeni sakhe. Ngeke kube namuntu wokukusindisa.+

Imibhalo yaphansi