Isaya 45:1-25

45  Yilokhu uJehova akushilo kogcotshiweyo wakhe,+ kuKoresi, osandla sakhe sokunene engisibambile,+ ukuze nginqobe phambi kwakhe izizwe,+ ukuze ngikhumule ngisho nezinkalo zamakhosi; ukuze ngivule phambi kwakhe iminyango enezicabha ezimbili, kangangokuthi ngisho namasango ngeke avalwe:  “Mina ngokwami ngizohamba phambi kwakho,+ futhi ngizohlelemba amaduli ezwe.+ Ngizophula iminyango yethusi ibe yizicucu, nginqume nemigoqo yensimbi.+  Ngizokunika ingcebo+ esebumnyameni nengcebo efihliweyo esezindaweni zokuthukusa, ukuze wazi ukuthi nginguJehova, Lowo okubiza ngegama lakho,+ uNkulunkulu ka-Israyeli.  Ngenxa yenceku yami uJakobe nangenxa ka-Israyeli okhethiweyo wami,+ mina ngakubiza ngisho nangegama lakho; ngakunika igama lodumo, nakuba wawungangazi.+  NginguJehova, akekho omunye.+ Ngaphandle kwami akekho uNkulunkulu.+ Ngizokubhincisa ngikuqinise, nakuba ungakangazi,  ukuze abantu bazi kusukela empumalanga nokusukela entshonalanga ukuthi akekho omunye ngaphandle kwami.+ NginguJehova, akekho omunye.+  Owenza ukukhanya+ futhi adale ubumnyama,+ owenza ukuthula+ adale inhlekelele,+ mina, Jehova, ngenza zonke lezi zinto.+  “O nina mazulu, bangelani ukuconsa okuvela phezulu;+ isibhakabhaka masiconse ukulunga.+ Umhlaba mawuvuleke, futhi mawukhiqize insindiso, mawubangele ukuba kumile ukulunga+ ngasikhathi sinye. Mina, Jehova, ngikudalile.”+  Maye kulowo ophikisene noMbumbi wakhe,+ njengodengezi luphikisana nezinye izindengezi zomhlabathi! Ingabe kufanele yini ubumba+ luthi kumbumbi walo: “Yini oyenzayo?” Nalokho wena okufezile kuthi: “Akanazandla”? 10  Maye kulowo othi kuyise: “Yini le oyizalayo?” nakumfazi: “Yini le osikwa ngenxa yayo?”+ 11  Yilokhu uJehova akushilo, oNgcwele ka-Israyeli+ noMbumbi+ wakhe: “Ngibuze ngisho nangezinto ezizayo+ ngokuphathelene namadodana ami;+ futhi kufanele nina ningiyale ngokuphathelene nomsebenzi+ wezandla zami. 12  Mina ngokwami ngenze umhlaba+ ngadala ngisho nomuntu phezu kwawo.+ Mina—izandla zami siqu zelula amazulu, futhi ngiyalé+ lonke ibutho lawo.”+ 13  “Mina ngokwami ngivusé othile ngokulunga,+ futhi zonke izindlela zakhe ngiyoziqondisa.+ Nguye oyokwakha umuzi wami,+ futhi abangabami abasekudingisweni uyobadedela,+ hhayi ngentengo+ noma ngesifumbathiso,” kusho uJehova wamabutho. 14  Yilokhu uJehova akushilo: “Izisebenzi ezingakhokhelwa zaseGibhithe+ nabathengisi baseTopiya namaSabheya,+ abantu abade,+ bayofika nokufika kuwe, futhi bayoba ngabakho.+ Bayohamba ngemva kwakho; bayoza beboshiwe,+ futhi bayokukhothamela.+ Bayothandaza kuwe, bathi, ‘Impela uNkulunkulu usebunyeni nawe,+ futhi akekho omunye; akekho omunye uNkulunkulu.’”+ 15  Impela wena unguNkulunkulu ozigcina ezifihlile,+ uNkulunkulu ka-Israyeli, uMsindisi.+ 16  Ngokuqinisekile bayoba namahloni balulazeke ngisho nokululazeka, bonke ngothi lwabo. Abenzi bezithombe kuyodingeka bahambe ndawonye belulazekile.+ 17  Kepha u-Israyeli yena, ngokuqinisekile uyosindiswa emunye noJehova+ ngensindiso yanini nanini.+ Nina ngeke nibe namahloni,+ futhi ngeke nilulazeke+ kuzo zonke izikhathi zaphakade ezingenasiphelo. 18  Ngoba yilokhu uJehova akushilo, uMdali wamazulu,+ Yena onguNkulunkulu weqiniso,+ uMbumbi womhlaba noMenzi wawo,+ Yena owawumisa waqina,+ ongazange awudalele ize nje, owawubumba ukuze uhlalwe ngisho nokuhlalwa:+ “NginguJehova, akekho omunye.+ 19  Angizange ngikhulume ngisendaweni yokucasha,+ endaweni emnyama yomhlaba; futhi angizange ngithi enzalweni kaJakobe, ‘Ngifuneni ngeze nje kuphela.’+ NginguJehova, okhuluma okulungile, owazisa okuqondile.+ 20  “Ziqoqeni nize.+ Sondelanani, nina baphunyukileyo abavela ezizweni.+ Labo abathwele ukhuni lomfanekiso wabo oqoshiwe abazange babe nalwazi, ngokufanayo nalabo abathandaza kunkulunkulu ongenakukwazi ukusindisa.+ 21  Lethani umbiko wenu nodaba lwenu.+ Yebo, mababonisane ndawonye ngobunye. Ngubani owenzé ukuba lokhu kuzwiwe kusukela esikhathini eside esadlula?+ Ngubani okubikile kusukela ngaso kanye leso sikhathi?+ Akumina Jehova yini, okungekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe;+ uNkulunkulu olungile noMsindisi,+ njengoba kungekho omunye ngaphandle kwami?+ 22  “Phendukelani kimi nisindiswe,+ nina nonke enisemikhawulweni yomhlaba; ngoba nginguNkulunkulu, akekho omunye.+ 23  Ngizifungé+ mina—izwi liphumé ngokulunga emlonyeni wami,+ kangangokuthi ngeke libuye+—ukuthi wonke amadolo ayoguqa kimi,+ zonke izilimi ziyofunga mina,+ 24  zithi, ‘Ngokuqinisekile kuJehova kukhona ukulunga okugcwele nezikhwepha.+ Bonke abamthukuthelela kakhulu bayoqonda ngqo kuye babe namahloni.+ 25  Yonke inzalo+ ka-Israyeli iyoba ngelungileyo+ kuJehova futhi iyoziqhayisa.’”+

Imibhalo yaphansi