Isaya 44:1-28

44  “Manje lalela Jakobe nceku yami,+ nawe Israyeli, engikukhethile.+  Yilokhu uJehova akushilo, uMenzi wakho+ noMbumbi wakho,+ owaqhubeka ekusiza ngisho kwasesiswini,+ ‘Ungesabi+ nceku yami Jakobe, nawe, Jeshuruni,+ engikukhethile.  Ngoba ngizothululela amanzi kowomileyo,+ nemifudlana egeleza kahle endaweni eyomile.+ Ngizothululela umoya wami enzalweni yakho,+ nesibusiso sami kwabozalo lwakho.  Ngokuqinisekile bayomila njengokungathi baphakathi kotshani obuluhlaza,+ njengobhabhulini+ ngaseziseleni zamanzi.  Lona uyothi: “NgingokaJehova.”+ Lowo azibize ngegama likaJakobe,+ futhi omunye uyobhala esandleni sakhe ukuthi: “OkaJehova.” Umuntu uyozinika isiqu segama lika-Israyeli.’+  “Yilokhu uJehova akushilo, iNkosi ka-Israyeli+ nalowo onguMhlengi wakho,+ uJehova wamabutho, ‘Ngingowokuqala futhi ngingowokugcina,+ ngaphandle kwami akekho uNkulunkulu.+  Ngubani onjengami?+ Makamemeze, ukuze akusho futhi akwethule kimi.+ Mabasitshele bona kokubili izinto ezizayo nezinto ezizofika, kusukela ngamisa abantu bakudala.+  Ningabi nengebhe, futhi ningalutheki.+ Angizange yini nginenze nizwe ngabanye futhi nginazise kona kusukela ngaleso sikhathi?+ Ningofakazi bami.+ Ukhona yini uNkulunkulu ngaphandle kwami?+ Cha, alikho iDwala.+ Alikho engilazile.’”  Ababumbi bomfanekiso oqoshiwe bonke bayinto engeyona engokoqobo,+ nezithandwa zabo ngeke zibe nanzuzo;+ futhi njengofakazi babo ababoni lutho futhi abazi lutho,+ ukuze babe namahloni.+ 10  Ubani obumbé unkulunkulu noma obumbe umfanekiso oncibilikisiwe?+ Akubanga nanzuzo nhlobo.+ 11  Bheka! Bonke abangane bakhe bayoba namahloni,+ futhi izingcweti zivela kubantu basemhlabeni. Bayoqoqana ndawonye bonke.+ Bayokuma. Bayoba nengebhe. Bayoba namahloni ngesikhathi esifanayo.+ 12  Umqophi wensimbi ngengwegwe enoqhwaku, yena ubematasa kuyo emalahleni; uyayibumba ngezando, futhi uzigcina ematasa kuyo ngengalo yakhe enamandla.+ Uye walamba, ngakho wangaba namandla. Akawaphuzanga amanzi; ngakho uyakhathala. 13  Umqophi wokhuni yena, uye welula umucu wokulinganisa; uyaludweba ngoshoki obomvu; ulusebenza ngesiphalo sokhuni; uqhubeka eludweba ngekhampasi, futhi kancane kancane ulwenza lube njengomfanekiso womuntu,+ njengobuhle besintu, ukuba luhlale endlini.+ 14  Kukhona omsebenzi wakhe ngukugawula imisedari; uthatha uhlobo oluthile lomuthi, yebo isihlekehleke somuthi, awuyeke uqine phakathi kwemithi yehlathi ukuze ube ngowakhe.+ Watshala umfire, futhi imvula ethululekayo ilokhu iwenza ube mkhulu. 15  Usube yinto yokuba umuntu agcine ngayo umlilo uvutha. Ngakho uthatha ingxenye yawo ukuba othe. Eqinisweni ubasa umlilo futhi abhake isinkwa. Futhi wenza unkulunkulu azomkhothamela.+ Uwenzé waba ngumfanekiso oqoshiwe,+ akhothame phambi kwawo. 16  Ingxenye yawo uyishisa emlilweni. Kwenye ingxenye yawo wosa kahle inyama ayidlayo, aneliseke. Uyotha athi: “Awuzwa-ke! Ngifudumele. Ngiboné ukukhanya komlilo.” 17  Kodwa ingxenye yawo esele uyenza ibe ngunkulunkulu, ibe ngumfanekiso wakhe oqoshiwe. Uwa ngobuso phambi kwayo ayikhothamele athandaze kuyo athi: “Ngikhulule, ngoba ungunkulunkulu wami.”+ 18  Abazi,+ futhi abaqondi,+ ngoba amehlo abo anindiwe ukuze angaboni,+ nenhliziyo yabo ukuze ingabi nokuqondisisa.+ 19  Akekho okhumbulayo enhliziyweni yakhe+ noma onolwazi noma ukuqonda,+ othi: “Ingxenye yawo ngiyishise emlilweni, futhi ngabhaka nesinkwa phezu kwamalahle awo; ngosa inyama ngidle. Kodwa ingabe ingxenye yawo esele kufanele ngiyenze ibe yinto enengekayo?+ Ingabe kufanele ngikhothame phambi kokhuni lomuthi olomile?” 20  Udla umlotha.+ Inhliziyo yakhe ekhohlisiwe imdukisile.+ Akawukhululi umphefumulo wakhe, futhi akasho ukuthi: “Awekho yini amanga esandleni sami sokunene?”+ 21  “O Jakobe, khumbula lezi zinto,+ nawe Israyeli, ngoba uyinceku yami.+ Ngikubumbile.+ Uyinceku yami. O Israyeli, mina ngeke ngikukhohlwe.+ 22  Ngizosula izeqo zakho ngokungathi ngefu,+ nezono zakho ngokungathi ngongqimba lwamafu. Buyela kimi,+ ngoba ngizokuhlenga.+ 23  “Khamulukani ngenjabulo, nina mazulu,+ ngoba uJehova uthathé isinyathelo!+ Memezani ngokunqoba,+ nina zingxenye eziphansi zomhlaba!+ Yenamani, nina zintaba,+ ngokukhamuluka kwenjabulo, wena hlathi nani nonke mithi ekulo! Ngoba uJehova umhlengile uJakobe, futhi ubonisa ubuhle bakhe ku-Israyeli.”+ 24  Yilokhu uJehova akushilo, uMhlengi+ noMbumbi wakho kwasesiswini: “Mina, Jehova, ngenza zonke izinto, ngelula amazulu+ ngokwami, ngendlale umhlaba.+ Ubani owayekanye nami? 25  Ngishafisa izibonakaliso zabakhuluma okuyize, futhi nginguYe owenza ababhuli benze ngokungathi basangene;+ Lowo owenza amadoda ahlakaniphile aphindele emuva, lowo oguqula ngisho nolwazi lwawo lube ngubuwula;+ 26  Lowo owenza izwi lenceku yakhe ligcwaliseke, Lowo oyifeza ngokuphelele injongo yezithunywa zakhe;+ Lowo othi ngeJerusalema, ‘Lizohlalwa,’+ nangemizi yakwaJuda, ‘Izokwakhiwa kabusha,+ futhi izindawo zalo ezenziwe incithakalo ngizozivusa’;+ 27  Lowo othi otweni lwamanzi, ‘Hwamuka; ngizoyomisa yonke imifula yakho’;+ 28  Lowo othi ngoKoresi,+ ‘Ungumalusi wami, futhi uyokufeza konke engikujabulelayo’;+ ngisho nangokusho kwami ngeJerusalema ukuthi, ‘Lizokwakhiwa kabusha,’ nangethempeli ukuthi, ‘Siyobekwa isisekelo sakho.’ “+

Imibhalo yaphansi