Isaya 43:1-28

43  Manje yilokhu akushilo uJehova, uMdali+ wakho Jakobe, noMbumbi wakho+ Israyeli: “Ungesabi, ngoba ngikuhlengile.+ Ngikubizé ngegama lakho.+ Ungowami.+  Uma kwenzeka udabula emanzini,+ ngizoba nawe;+ nasemifuleni, ngeke ikukhukhule.+ Uma kwenzeka udabula emlilweni, ngeke ushe, nelangabi alisoze lakuhangula.+  Ngoba nginguJehova uNkulunkulu wakho, oNgcwele ka-Israyeli uMsindisi wakho.+ Nginikele iGibhithe njengesihlengo sakho,+ iTopiya+ neSeba esikhundleni sakho.  Ngenxa yokuthi ubulokhu uyigugu emehlweni ami,+ uye wabhekwa njengonodumo, futhi mina ngokwami ngikuthandile.+ Ngizonikela abantu esikhundleni sakho, namaqembu ezizwe esikhundleni somphefumulo wakho.+  “Ungesabi, ngoba nginawe.+ Ngizoyiletha inzalo yakho ivela empumalanga, ngizokuqoqela ndawonye kusuka entshonalanga.+  Ngizothi kuyo inyakatho,+ ‘Dedela!’ nakuyo iningizimu, ‘Ungagodli. Letha amadodana ami kusuka kude, amadodakazi ami kusuka emkhawulweni womhlaba,+  wonke umuntu obizwa ngegama lami+ futhi engimdalele inkazimulo yami,+ engimbumbile, yebo, engimenzile.’+  “Lethani isizwe esiyizimpumputhe nakuba amehlo wona ekhona, nabayizithulu nakuba benezindlebe.+  Izizwe zonke maziqoqane ndawonye, amaqembu ezizwe mawabuthane ndawonye.+ Ngubani phakathi kwazo ongakusho lokhu?+ Noma zingasenza yini sizwe ngisho nezinto zokuqala?+ Maziveze ofakazi bazo,+ ukuze kuthiwe zilungile, noma mazizwe zithi, ‘Kuyiqiniso!’”+ 10  “Ningofakazi bami,”+ usho uJehova, “yebo inceku yami engiyikhethile,+ ukuze nazi+ futhi nibe nokholo kimi,+ niqonde ukuthi ngisenguYe.+ Ngaphambi kwami kwakungekho Nkulunkulu owabunjwa,+ nangemva kwami kwaqhubeka kungekho noyedwa.+ 11  Mina—mina nginguJehova,+ ngaphandle kwami akekho umsindisi.”+ 12  “Mina ngokwami ngazisile ngisindisile futhi ngenzé ukuba kuzwiwe,+ ngesikhathi kungekho nkulunkulu ongaziwa phakathi kwenu.+ Ngakho ningofakazi bami,”+ kusho uJehova, “Mina nginguNkulunkulu.+ 13  Futhi, ngingofanayo ngaso sonke isikhathi;+ akekho okhululayo esandleni sami.+ Ngizosebenza,+ ngubani ongawunqanda?”+ 14  Yilokhu uJehova akushilo, uMhlengi wenu,+ oNgcwele ka-Israyeli:+ “Ngenxa yenu ngizothumela eBhabhiloni ngibangele ukuba kuwe imigoqo yamatilongo,+ futhi ngenze amaKhaledi asemikhumbini answininize.+ 15  NginguJehova oNgcwele wenu,+ uMdali ka-Israyeli,+ iNkosi yenu.”+ 16  Yilokhu uJehova akushilo, Lowo owenza indlela idabule olwandle uqobo nomgwaqo udabule ngisho nasemanzini anamandla,+ 17  Lowo okhipha inqola yempi nehhashi, ibutho lempi nabanamandla ngasikhathi sinye, uthi:+ “Bazolala phansi.+ Ngeke bavuke.+ Ngokuqinisekile bazocinywa.+ Bazocinywa njengentambo yefilakisi.”+ 18  “Ningazikhumbuli izinto zokuqala, ningaphenduleli ukucabanga kwenu ezintweni zangaphambili. 19  Bhekani! Ngenza into entsha.+ Izovela manje. Nina nizoyazi, akunjalo?+ Impela, ngizomisa indlela edabula ehlane,+ edabula emifuleni yasogwadule.+ 20  Isilo sasendle sizongidumisa,+ izimpungushe nezintshe;+ ngoba ngizobe ngiveze amanzi ngisho nasehlane, imifula ogwadule,+ ukuze ngiphuzise isizwe sami, okhethiweyo wami,+ 21  isizwe engizibumbele sona, ukuba silandise ngodumo lwami.+ 22  “Kodwa awuzange ungibize ngisho nokungibiza Jakobe,+ ngoba udiniwe yimi Israyeli.+ 23  Awuzange ungilethele izimvu zeminikelo yakho yokushiswa ephelele, futhi awuzange ungikhazimulise ngemihlatshelo yakho.+ Angizange ngikuphoqe ukuba ungikhonze ngesipho, futhi angizange ngikudine ngenhlaka yempepho.+ 24  Awungithengelanga umhlanga omnandi+ ngemali; awuzange ungisuthise ngamafutha emihlatshelo yakho.+ Empeleni ungiphoqe ukuba ngikukhonze ngenxa yezono zakho; ungidinile ngeziphambeko zakho.+ 25  “Mina—mina nginguYe osula+ izeqo+ zenu ngenxa yami,+ futhi izono zenu ngeke ngizikhumbule.+ 26  Ngikhumbuze; masizibeke ndawonye ekwahluleleni;+ nikeza okwakho ukulandisa ukuze ube ongenaphutha.+ 27  Uyihlo, owokuqala, wonile,+ nabakhulumeli bakho beqe umthetho wami.+ 28  Ngakho ngizongcolisa izikhulu zendawo engcwele, futhi ngizonikela uJakobe njengomuntu onikelwe ekubhujisweni no-Israyeli emazwini enhlamba.+

Imibhalo yaphansi