Isaya 42:1-25

42  Bheka! Inceku yami,+ engiqhubeka ngiyibambe ngokuqinile!+ Okhethiweyo wami,+ lowo umphefumulo wami omamukele!+ Ngifaké umoya wami kuye.+ Uyoletha ubulungisa ezizweni.+  Ngeke amemeze noma aphakamise izwi lakhe, nasemgwaqweni ngeke alizwakalise izwi lakhe.+  Akukho mhlanga ofohlokile ayowuphula;+ futhi intambo yefilakisi esifiphele, ngeke ayicime. Uyokhipha ubulungisa ngeqiniso.+  Ngeke afiphale noma afohlozwe aze amise ubulungisa emhlabeni;+ futhi iziqhingi ziyoqhubeka zilindele umthetho wakhe.+  Yilokhu uNkulunkulu weqiniso, uJehova, akushilo, uMdali wamazulu+ futhi Omkhulu owelulayo;+ Lowo owendlala umhlaba+ nomkhiqizo wawo,+ Lowo onika abantu abakuwo+ ukuphefumula,+ nalabo abahamba kuwo umoya:+  “Mina, Jehova, ngikubizé ngokulunga,+ futhi ngabamba isandla sakho.+ Ngizokulonda ngikunike ube yisivumelwano kubantu,+ ube ngukukhanya kwezizwe,+  ukuba uvule amehlo aphuphuthekile,+ ukuba ukhiphe isiboshwa etilongweni,+ ubakhiphe endlini yeziboshwa labo abahlezi ebumnyameni.+  “NginguJehova. Yilelo igama lami;+ futhi angisoze nganika muntu omunye inkazimulo yami,+ noma imifanekiso ebaziwe+ udumo lwami.+  “Izinto zokuqala—bheka sezifikile,+ kodwa ngimemezela izinto ezintsha. Zingakaqali ukuvela, nginenza nizizwe.”+ 10  Hlabelelelani uJehova ingoma entsha,+ indumiso yakhe kusukela emkhawulweni womhlaba,+ nina enehlela olwandle+ nakulokho okulugcwalisile, nina ziqhingi nani enihlala kuzo.+ 11  Ihlane+ nemizi yalo makuphakamise izwi lako, imizana iKhedari elihlala kuyo.+ Abakhileyo edwaleni+ mabakhamuluke ngenjabulo. Abantu mabamemeze kakhulu beseziqongweni zezintaba. 12  Mabanike uJehova inkazimulo,+ mabazise udumo lwakhe naseziqhingini.+ 13  UJehova uyophuma njengendoda enamandla.+ Uyovusa intshiseko njengeqhawe.+ Uyomemeza, yebo, uyodedela ukukhamuluka kwempi;+ uyozibonisa enamandla ngaphezu kwezitha zakhe.+ 14  “Ngithulile isikhathi eside.+ Ngaqhubeka ngithule.+ Ngaqhubeka ngizithiba.+ Njengowesifazane obelethayo ngizobubula, ngikhefuzele, ngibitoze ngasikhathi sinye.+ 15  Ngizobhuqa+ izintaba namagquma, ngomise zonke izimila zako. Ngizophendula imifula ibe yiziqhingi, ngomise+ namachibi anomhlanga. 16  Ngizokwenza izimpumputhe zihambe ngendlela ebezingayazi;+ ngizozenza zihambe ngendlela ebezingayazi.+ Ngizophendula indawo emnyama phambi kwazo ibe ngukukhanya,+ nendawo ezingoxingoxi ibe yizwe elihlelembekile.+ Yizo lezi zinto engizozenzela zona, futhi ngeke ngizishiye.”+ 17  Bazobuyiselwa emuva, bazoba namahloni kakhulu, labo abathembela emfanekisweni oqoshiwe,+ labo abathi emfanekisweni oncibilikisiwe: “Ningonkulunkulu bethu.”+ 18  Yizwani, nina zithulu; bhekani ukuze nibone, nina zimpumputhe.+ 19  Ngubani oyimpumputhe, uma kungeyona inceku yami, ngubani oyisithulu njengesithunywa sami engisithumayo? Ngubani oyimpumputhe njengalowo ovuzwayo, noma oyimpumputhe njengenceku kaJehova?+ 20  Kwakulindeleke ukuba nibone izinto eziningi, kodwa anizange niqhubeke nibhekile.+ Kwakulindeleke ukuba nivule izindlebe, kodwa anizange niqhubeke nilalele.+ 21  UJehova ngenxa yokulunga+ kwakhe ukujabulele ukuba akhulise umthetho+ awenze ube mkhulu ngokubabazekayo. 22  Kodwa bayisizwe esiphangiwe nesiphundliwe,+ bonke babambeke emigodini, futhi bafihlwe ematilongweni.+ Babe ngabokuphangwa kungekho mkhululi,+ baba ngabokuphangwa kungekho othi: “Buyisa!” 23  Ngubani phakathi kwenu ozolalela lokhu? Ngubani ozonaka futhi alalele ngenjongo yezikhathi ezizayo?+ 24  Ngubani onikele uJakobe ukuba abe yingcugco nje, no-Israyeli kubaphangi? Akuyena yini uJehova, Lowo esone kuye, nalowo abangafunanga ukuhamba ezindleleni zakhe futhi abangazange bawulalele umthetho wakhe?+ 25  Ngakho waqhubeka ethululela phezu kwakhe ukufutheka, intukuthelo yakhe nezikhwepha zempi.+ Futhi kwaqhubeka kumqothula nxazonke,+ kodwa akanakanga;+ kwaqhubeka kumvuthela, kodwa engabeki lutho enhliziyweni.+

Imibhalo yaphansi