Isaya 41:1-29

41  “Ngilaleleni ngokuthula, nina ziqhingi;+ amaqembu ezizwe+ mawathole amandla kabusha. Mawasondele.+ Mawakhulume ngaleso sikhathi. Masisondelaneni ndawonye ngenjongo yokwahlulela.+  “Ngubani ovuse othile empumalanga?+ Ngubani owambiza ngokulunga ukuba eze ezinyaweni zaKhe, ukuze anikele izizwe phambi kwakhe, futhi amenze anqobe ngisho namakhosi?+ Ngubani owayelokhu ezinikela enkembeni yakhe njengokungathi ziwuthuli, kangangokuthi ziye zapheshulwa ngomnsalo wakhe zayiswa ngapha nangapha njengezinhlanga nje?+  Ngubani owayelokhu ezisukela, owaqhubeka edlula ngokuthula ngezinyawo zakhe ngendlela angezanga ngayo?  Ngubani obesebenza+ futhi owenzé lokhu, ebiza izizukulwane kusukela ekuqaleni?+ “Mina Jehova, OwokuQala;+ nakwabokugcina ngingofanayo.”+  Iziqhingi+ zabona futhi zaqala ukwesaba. Yona kanye imikhawulo yomhlaba yaqala ukuthuthumela.+ Yasondela eduze futhi yaqhubeka iza.  Basizana yilowo nalowo umngane wakhe, futhi umuntu wayethi kumfowabo: “Yiba namandla.”+  Ngakho ingcweti yaqinisa osebenza ngensimbi;+ ololonga ngesando sokukhanda waqinisa okhanda ngesikhandelo, ethi ngokuphathelene nokunamathisela ngomthofu: “Kuhle.” Ekugcineni omunye wawuqinisa ngezipikili ukuze ungantengantengi.+  “Kodwa wena Israyeli, uyinceku yami,+ wena Jakobe, inceku yami engiyikhethile,+ inzalo ka-Abrahama+ umngane wami;+  wena, engikubambe ngakuthatha emikhawulweni yomhlaba,+ wena, engikubize emajukujukwini awo.+ Ngakho ngathi kuwe, ‘Uyinceku yami;+ ngikukhethile,+ futhi angizange ngikwale.+ 10  Ungesabi, ngoba nginawe.+ Ungaqalazi ngapha nangapha, ngoba nginguNkulunkulu wakho.+ Ngizokuqinisa.+ Impela ngizokusiza.+ Impela ngizoqhubeka ngikubambé ngokuqinile ngesandla sami sokunene+ sokulunga.’+ 11  “Bheka! Bonke abakuthukuthelela kakhulu bayoba namahloni futhi balulazeke.+ Amadoda axabana nawe ayoba njengeze futhi ayoshabalala.+ 12  Uyowafuna, kodwa ngeke uwathole, lawo madoda alwa nawe.+ Ayoba njengento engekho nanjengeze,+ lawo madoda alwa nawe. 13  Ngoba mina, Jehova uNkulunkulu wakho, ngibambé isandla sakho sokunene,+ Mina engithi kuwe, ‘Ungesabi.+ Ngizokusiza mina mathupha.’+ 14  “Ungesabi, wena sibungu+ esinguJakobe, nina madoda akwa-Israyeli.+ Ngizokusiza mina mathupha,” kusho uJehova, yebo uMhlengi wakho,+ oNgcwele ka-Israyeli. 15  “Bheka! Ngikwenze waba yisihlibhi sokubhula,+ isibhulo esisha esinamazinyo asika nhlangothi zombili. Uyonyathela izintaba uzichoboze; namagquma uyowenza abe njengamakhoba nje.+ 16  Uyokwela,+ futhi umoya uyomuka nako,+ nesivunguvungu sikuphephule ngezindlela ezihlukahlukene.+ Wena ngokwakho uyojabula ngoJehova.+ Uyoziqhayisa ngoNgcwele ka-Israyeli.”+ 17  “Abahluphekileyo nabampofu bafuna amanzi,+ kodwa awekho. Ulimi lwabo lomile+ ngenxa yokoma.+ Mina Jehova, ngizobaphendula.+ Mina, Nkulunkulu ka-Israyeli, ngeke ngibashiye.+ 18  Ngizovula imifula emagqumeni angenalutho, neziphethu+ phakathi kwamathafa asezigodini. Ngizokwenza ihlane libe yichibi lamanzi elinomhlanga, nezwe elingenamanzi libe yimithombo yamanzi.+ 19  Ehlane ngizobeka umsedari, umtholo nombomvana nomuthi wamafutha.+ Ethafeni eliwugwadule ngizobeka umjunipha, umthidari nomsayipuresi ngesikhathi esifanayo;+ 20  ukuze abantu babone futhi bazi futhi banake ngesikhathi esifanayo babe nokuqondisisa, ukuthi yiso kanye isandla sikaJehova esikwenzile lokhu, futhi oNgcwele ka-Israyeli ngokwakhe ukudalile.”+ 21  “Lethani udaba lwenu oluyimpikiswano,”+ kusho uJehova. “Vezani izizathu zenu,”+ kusho iNkosi kaJakobe.+ 22  “Vezani izinto ezizokwenzeka futhi nisitshele zona. Izinto zokuqala, zishoni ukuthi zaziyini, ukuze sigxilise inhliziyo yethu futhi sazi ikusasa lazo. Noma nisenze sizwe ngisho nezinto ezizayo.+ 23  Yishoni izinto ezizoza kamuva, ukuze sazi ukuthi ningonkulunkulu.+ Yebo, kufanele nenze okuhle noma okubi, ukuze siqalaze futhi sikubone ngasikhathi sinye.+ 24  Bhekani! Niyinto engekho, futhi enikufezayo akulutho.+ Wonke umuntu onikhethayo uyinto enengekayo.+ 25  “Ngivusé othile enyakatho, futhi uzofika.+ Uyobiza igama lami esempumalanga.+ Uzothelekela ababusi abangamaphini njengokungathi bawubumba+ nanjengombumbi onyathela ubumba olumanzi. 26  “Ubani owakhuluma nganoma yini kwasekuqaleni, ukuba sazi, noma kwasezikhathini ezidlule, ukuze sithi, ‘Uqinisile’?+ Ngempela akekho okhulumayo. Ngempela akekho owenza umuntu ukuba ezwe. Ngempela akekho ozwa noma yimaphi amazwi enu nina madoda.”+ 27  Ukhona owokuqala othi kulo iZiyoni: “Bheka! Nampa!”+ futhi iJerusalema ngizolinika oletha izindaba ezinhle.+ 28  Ngaqhubeka ngibona, futhi kwakungekho muntu; futhi kulaba kwakungekho owayenikeza iseluleko.+ Ngangilokhu ngibabuza, ukuba baphendule. 29  Bheka! Bonke bayinto engekho. Imisebenzi yabo iyize. Imifanekiso yabo encibilikisiwe ingumoya nokungekhona okungokoqobo.+

Imibhalo yaphansi