Isaya 40:1-31

40  “Duduzani, duduzani abantu bami,” kusho uNkulunkulu wenu.+  “Khulumani nenhliziyo yeJerusalema+ nilimemeze nilitshele ukuthi inkonzo yalo yempi iphelile,+ ukuthi isiphambeko salo sesikhokhelwe.+ Ngoba litholé inani eligcwele lazo zonke izono zalo esandleni sikaJehova.”+  Lalela! Kukhona omemeza ehlane ethi:+ “Lungisani indlela kaJehova!+ Wenzeni uqonde umgwaqo omkhulu kaNkulunkulu wethu odabula ithafa eliwugwadule.+  Maziphakanyiswe zonke izigodi,+ kwehliswe zonke izintaba namagquma.+ Indawo enamaduli kumelwe ibe yizwe elihlelembekile, namagebhugebhu abe yithafa elisesigodini.+  Ngokuqinisekile inkazimulo kaJehova iyokwambulwa,+ nayo yonke inyama iyoyibona kanyekanye,+ ngoba wona kanye umlomo kaJehova ukukhulumile.”+  Lalela! Othile uthi: “Memeza!”+ Omunye wathi: “Ngimemeze ngithini?” “Yonke inyama iwutshani obuluhlaza, futhi wonke umusa wayo wothando unjengembali yasendle.+  Utshani obuluhlaza bomile, imbali ibunile,+ ngoba umoya kaJehova uvunguze phezu kwako.+ Ngokuqinisekile abantu bawutshani obuluhlaza.+  Utshani obuluhlaza bomile, imbali ibunile;+ kodwa izwi likaNkulunkulu wethu lona, liyokuma kuze kube nini nanini.”+  Yenyukela ngisho nasentabeni ephakeme,+ wena wesifazane olethela iZiyoni izindaba ezinhle.+ Phakamisa izwi lakho ngamandla, wena wesifazane olethela iJerusalema izindaba ezinhle.+ Liphakamise. Ungesabi.+ Yisho emizini yakwaJuda ukuthi: “Nangu uNkulunkulu wenu.”+ 10  Bheka! INkosi EnguMbusi uJehova ngokwakhe iyoza njengonamandla, futhi ingalo yayo iyobe ibusa esikhundleni sayo.+ Bheka! Umvuzo wayo ukuyo,+ nenkokhelo eyikhokhayo iphambi kwayo.+ 11  Iyokwelusa umhlambi wayo njengomalusi.+ Ngengalo yayo iyoqoqela ndawonye amawundlu;+ iwathwale esifubeni sayo.+ Izindlezane iyozihola ngokunakekela.+ 12  Ngubani olinganise amanzi enkothweni yesandla sakhe,+ walinganisa ububanzi bamazulu ngokwawo ngobubanzi besandla sakhe+ wafaka esilinganisweni uthuli lomhlaba,+ noma wakala izintaba ngesikali, namagquma wawakala esikalini? 13  Ngubani olinganise umoya kaJehova, ngubani futhi njengomuntu wakhe omelulekayo ongamenza azi utho?+ 14  Ngubani abonisané naye ukuze amenze aqonde, futhi ngubani omfundisa indlela yobulungisa, noma omfundisa ulwazi,+ noma omenza azi indlela yokuqonda kwangempela?+ 15  Bheka! Izizwe zinjengethonsi lamanzi eliphuma ebhakedeni; futhi ziye zabhekwa njengongwengwezi lothuli esikalini.+ Bheka! Uphakamisa iziqhingi+ ngokungathi uthuli olucolekile nje. 16  Ngisho neLebhanoni alanele ukugcina umlilo uvutha, nezilwane zalo zasendle+ azanele ukwenza umnikelo wokushiswa.+ 17  Zonke izizwe zinjengento engekho phambi kwakhe;+ uye wazibheka njengezingelutho nanjengokungekhona okungokoqobo.+ 18  Ningamfanisa nobani uNkulunkulu,+ futhi yisiphi isimo eningasibeka eceleni kwakhe?+ 19  Ingcweti ibumbé umfanekiso oncibilikisiwe,+ osebenza ngensimbi uwunameka ngegolide,+ futhi wenza amaketanga esiliva.+ 20  Ukhetha umuthi othile njengomnikelo, umuthi ongabolile.+ Uzifunela ingcweti enekhono, ukuba ilungise umfanekiso oqoshiwe+ ongeke untengantengiswe.+ 21  Anazi yini? Anizwa yini? Anizange yini nitshelwe kwasekuqaleni? Anizange yini nisebenzise ukuqonda kusukela ekubekweni kwezisekelo zomhlaba?+ 22  Ukhona Lowo ohlala ngaphezu kwesiyingi somhlaba,+ abahlala kuso abanjengezintethe, Lowo owelula amazulu njengokungathi ukotini ocolekile osalulwembu, awendlale njengokungathi itende okuzohlalwa kulo,+ 23  Lowo owenza izikhulu eziphakeme zingabi yilutho, owenzé bona kanye abahluleli bomhlaba baba okungekhona okungokoqobo.+ 24  Kuze kube manje abakatshalwa; kuze kube manje abakahlwanyelwa; kuze kube manje isiphunzi sabo asikamili zimpande emhlabeni.+ Kudingeka ukuba umuntu amane nje afuthe phezu kwabo bese boma;+ futhi isivunguvungu siyomuka nabo njengokungathi izinhlanga.+ 25  “Kodwa ningangifanisa nobani ukuze ngilinganiswe naye?” kusho oNgcwele.+ 26  “Phakamiselani amehlo enu phezulu nibone. Ngubani odale lezi zinto?+ YiLowo okhipha ibutho lazo ngisho nangesibalo, zonke azibize ngisho nangamagama.+ Ngenxa yobuningi bamandla ashukumisayo,+ kwazise futhi unamandla amakhulu, ayikho neyodwa kuzo entulekayo. 27  “Ukusho ngasiphi isizathu Jakobe, futhi kungasiphi isizathu ukhuluma Israyeli, uthi, ‘Indlela yami ithukusiwe kuJehova,+ futhi ubulungisa kimi buyamphunyuka noNkulunkulu wami uqobo?+ 28  Awukazi yini noma awukezwa?+ UJehova, uMdali wemikhawulo yomhlaba, unguNkulunkulu kuze kube nini nanini.+ Akakhathali noma aphelelwe amandla.+ Ukuqonda kwakhe akuphenyeki.+ 29  Unika okhatheleyo amandla;+ kongenamandla ashukumisayo+ wenza kuvame amandla aphelele. 30  Abafana bayokhathala futhi baphelelwe amandla, nezinsizwa uqobo ziyokhubeka nakanjani, 31  kodwa labo abathemba+ uJehova bayothola amandla kabusha.+ Bayokhuphuka ngamaphiko njengezinkozi.+ Bayogijima bangaphelelwa amandla; bayohamba bangakhathali.”+

Imibhalo yaphansi