Isaya 39:1-8

39  Ngaleso sikhathi uMerodakhi-bhaladani+ indodana kaBhaladani inkosi yaseBhabhiloni+ wathumela izincwadi nesipho+ kuHezekiya, ngemva kokuba esezwile ukuthi wayekade egula kodwa esenamandla futhi.+  Ngakho uHezekiya wawajabulela+ futhi wawabonisa indlu yakhe yengcebo,+ isiliva negolide namafutha ebhalsamu+ namafutha amahle nayo yonke inqolobane yakhe yezikhali+ nakho konke okwakutholakala emicebweni yakhe. Akukho lutho uHezekiya angazange awabonise kona endlini yakhe+ nakuwo wonke umbuso wakhe.+  Ngemva kwalokho u-Isaya umprofethi waya eNkosini uHezekiya wathi kuyo;+ “Atheni la madoda, futhi ezé kuwe evelaphi?” Ngakho uHezekiya wathi: “Ezé kimi evela ezweni elikude, eBhabhiloni.”+  Waqhubeka wathi: “Aboneni endlini yakho?”+ UHezekiya wathi: “Aboné konke okusendlini yami. Akukho lutho engingawabonisanga lona engcebweni yami.”  Manje u-Isaya wathi kuHezekiya:+ “Yizwa izwi likaJehova wamabutho,  ‘Bheka! Kuza izinsuku, futhi konke okusendlini yakho nalokho okhokho bakho abakubekelele kuze kube yilolu suku impela kuyothwalwa kuyiswe eBhabhiloni.’+ ‘Akukho lutho oluyosala,’+ kusho uJehova.  ‘Amanye amadodana akho ayophuma kuwe, oyowazala, nawo ngokwawo ayothathwa+ empeleni abe yizikhulu zegceke+ esigodlweni senkosi yaseBhabhiloni.’ “+  UHezekiya wathi ku-Isaya: “Izwi likaJehova olikhulumile lihle.”+ Waqhubeka wathi: “Ngoba ezinsukwini zami+ kuzoqhubeka kukhona ukuthula neqiniso.”+

Imibhalo yaphansi