Isaya 38:1-22

38  Ngalezo zinsuku uHezekiya wagula waze wacishe wafa.+ Ngakho u-Isaya+ indodana ka-Amozi umprofethi wangena wathi kuye: “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Yalela abendlu yakho,+ ngoba wena uzofa nakanjani, ngeke uphile.’”+  Ngenxa yalokho uHezekiya waphendulela ubuso bakhe odongeni+ waqala ukuthandaza kuJehova+  wathi: “O Jehova, ngiyakuncenga, ngicela ukhumbule+ indlela engihambe ngayo+ phambi kwakho ngeqiniso+ nangenhliziyo ephelele,+ futhi ngenzé okuhle emehlweni akho.” UHezekiya waqala ukukhala kakhulu.+  Manje izwi+ likaJehova lafika ku-Isaya, lathi:  “Hamba, uthi kuHezekiya, ‘Yilokhu uJehova uNkulunkulu kaDavide ukhokho wakho+ akushilo: “Ngiwuzwile umthandazo wakho.+ Ngizibonile izinyembezi zakho.+ Bheka nginezela iminyaka eyishumi nanhlanu ezinsukwini zakho;+  futhi ngizokukhulula wena kanye nalo muzi entendeni yesandla senkosi yase-Asiriya, ngiwuvikele lo muzi.+  Yilesi isibonakaliso uJehova akunika sona sokuthi uJehova uzolifeza leli zwi alikhulumile:+  Bheka ngenza isithunzi sezitebhisi ebesehlile ezitebhisini zika-Ahazi sehliswa yilanga+ ukuba sibuyele emuva ngezitebhisi eziyishumi.”’”+ Kancane kancane ilanga labuyela emuva ngezitebhisi eziyishumi ezitebhisini elalehlile kuzo.+  Umbhalo kaHezekiya inkosi yakwaJuda, ngesikhathi egula+ futhi elulama ekuguleni kwakhe.+ 10  Mina ngokwami ngathi: “Ngizongena emasangweni+ eShiyoli phakathi nezinsuku zami.Ngizophucwa ingxenye esele+ yeminyaka yami.” 11  Ngithé: “Ngeke ngimbone uJah, yebo uJah, ezweni labaphilayo.+Ngeke ngisasibuka isintu—kanye nabakhileyo ezweni lokuphela. 12  Indawo yami yokuhlala isishuliwe+ yasuswa kimi njengetende labelusi.Ngigoqe ukuphila kwami njengosebenzisa uhlaka lokweluka indwangu;Umuntu unginquma+ kuyo kanye imicu emile ohlakeni lokweluka.Uqhubeka unginikela kusukela emini kuze kube sebusuku.+ 13  Ngiziduduzile kwaze kwaba sekuseni.+Njengengonyama, kanjalo uqhubeka ewaphula wonke amathambo ami;+Uqhubeka unginikela kusukela emini kuze kube sebusuku.+ 14  Njengehlolamvula, iphothwe, kanjalo ngilokhu ngitshiyoza;+Ngilokhu ngivukutha njengejuba.+Amehlo ami abheke ngokuyetha endaweni ephakeme:+‘O Jehova, ngingaphansi kokucindezeleka. Yima kanye nami.’+ 15  Yini engizoyikhuluma, yini yena ngempela azoyisho kimi?+Naye uthathé isinyathelo.+Ngiqhubeka ngihamba ngihluneme yonke iminyaka yami ngenxa yomunyu womphefumulo wami.+ 16  ‘O Jehova, ngenxa yalokho baqhubeka bephila; futhi njengawo wonke umuntu, ukuphila komoya wami kulapho.+Wena uyongibuyisela empilweni futhi ngokuqinisekile ungilonde.+ 17  Bheka! Esikhundleni sokuthula ngathola okwakumunyu, yebo okwakumunyu;+Wena ngokwakho uye wanamathela emphefumulweni wami futhi wawugcina ukuba ungangeni egodini lokubola.+Ngoba uziphonse ngemva kwakho zonke izono zami.+ 18  Ngoba akulona iShiyoli elingakudumisa;+ ukufa ngokwako akukwazi ukukudumisa.+Labo abehlela egodini abanakukubheka ngethemba ukuba neqiniso kwakho.+ 19  Ophilayo, ophilayo, nguye ongakudumisa,+Njengoba nje ngikwazi ukwenze njalo namuhla.+Uyise angawanika amadodana akhe ulwazi+ ngokuqondene nokuba kwakho neqiniso. 20  O Jehova, vuma ukungisindisa,+ sizodlala ikhethelo lomculo wami wezintambo+Zonke izinsuku zokuphila kwethu endlini kaJehova.’”+ 21  U-Isaya wathi: “Mabathathe isigaxa samakhiwane omisiwe agxishiwe basihlikihle ethumbeni,+ ukuze alulame.”+ 22  Phakathi naleso sikhathi uHezekiya wathi: “Siyini isibonakaliso sokuthi ngizokhuphukela endlini kaJehova?”+

Imibhalo yaphansi