Isaya 37:1-38

37  Kwathi nje lapho iNkosi uHezekiya izwa, masinyane yaklebhula izingubo zayo yembatha indwangu yesaka+ yangena endlini kaJehova.+  Ngaphezu kwalokho, yathumela u-Eliyakimi,+ owayengamele indlu noShebina unobhala+ namadoda amadala kubapristi+ bembethe indwangu yesaka yabathumela ku-Isaya+ indodana ka-Amozi umprofethi.+  Bathi kuye: “Yilokhu uHezekiya akushilo, ‘Lolu suku luwusuku lokucindezeleka+ nolokusolwa nolokweyiswa ngokuklolodelwa,+ ngoba abantwana sebefikile esizalweni, kodwa awekho amandla okubeletha.+  Mhlawumbe uJehova uNkulunkulu wakho uzowezwa amazwi kaRabishake,+ inkosi yase-Asiriya inkosi yakhe emthumile ukuba aklolodele+ ngawo uNkulunkulu ophilayo, bese empeleni emenza ukuba alandise ngala mazwi uJehova uNkulunkulu wakho awezwile.+ Kumelwe ukhuphule umthandazo+ ngenxa yensali esatholakala.’”+  Ngakho izinceku zeNkosi uHezekiya zafika ku-Isaya.+  U-Isaya wathi kuzo: “Yilokhu okufanele nikusho enkosini yenu, ‘Yilokhu uJehova akushilo:+ “Ungesabi+ ngenxa yamazwi owazwile izikhonzi+ zenkosi yase-Asiriya ezingithuke ngawo.  Bheka ngifaka umoya+ kuyo, izozwa umbiko+ ibuyele ezweni layo; ngokuqinisekile ngizoyenza iwe ngenkemba ezweni layo.”’”+  Ngemva kwalokho uRabishake+ waphindela emuva wathola inkosi yase-Asiriya ilwa neLibhina,+ ngoba wayezwile ukuthi yayisukile eLakishi.+  Yayisizwa kuthiwa ngoThirahaka+ inkosi yaseTopiya: “Uphumele ukulwa nawe.” Lapho ikuzwa, khona manjalo yathumela izithunywa+ kuHezekiya, yathi: 10  “Yilokhu okufanele nikusho kuHezekiya inkosi yakwaJuda, ‘Ungamvumeli uNkulunkulu wakho othembele kuye akukhohlise,+ athi: “IJerusalema ngeke linikelwe esandleni senkosi yase-Asiriya.”+ 11  Bheka! Wena ngokwakho uzizwele lokho amakhosi ase-Asiriya akwenzile kuwo wonke amazwe ngokuwanikela ekubhujisweni,+ ingabe-ke wena uzokhululwa?+ 12  Ingabe onkulunkulu+ bezizwe okhokho bami abazichitha bazikhululile,+ yebo iGozani+ neHarana+ neRezefi namadodana ase-Edene+ ayeseTheli-asari? 13  Iphi inkosi yaseHamati+ nenkosi yase-Aripadi+ nenkosi yomuzi waseSefarivayimi+—yaseHena neyase-Iva?’”+ 14  Khona-ke uHezekiya wathatha izincwadi esandleni sezithunywa wazifunda,+ okwathi ngemva kwalokho uHezekiya wakhuphukela endlini kaJehova wayendlala phambi kukaJehova.+ 15  UHezekiya waqala ukuthandaza kuJehova,+ wathi: 16  “O Jehova wamabutho, Nkulunkulu ka-Israyeli,+ ohlezi phezu kwamakherubi, wena wedwa unguNkulunkulu weqiniso kuyo yonke imibuso yomhlaba.+ Nguwe owenzé amazulu nomhlaba.+ 17  O Jehova, thambekisa indlebe yakho, uzwe.+ Jehova, vula amehlo akho,+ ubone, uzwe wonke amazwi kaSaneheribi+ awathumele ukuba aklolodele ngawo uNkulunkulu ophilayo.+ 18  Kuyiqiniso, Jehova, ukuthi amakhosi ase-Asiriya awabhuqile wonke amazwe, kanye nezwe lawo siqu.+ 19  Futhi onkulunkulu bawo banikelwe emlilweni,+ ngoba bebengebona onkulunkulu,+ kodwa bewumsebenzi wezandla zomuntu,+ ukhuni netshe, yingakho ababhubhisa.+ 20  Manje Jehova Nkulunkulu wethu,+ sisindise esandleni sakhe,+ ukuze yonke imibuso yomhlaba yazi ukuthi wena Jehova, [unguNkulunkulu] wena wedwa.”+ 21  U-Isaya indodana ka-Amozi wathumela kuHezekiya, wathi: “Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo, ‘Ngenxa yokuthi uthandaze kimi ngokuphathelene noSaneheribi inkosi yase-Asiriya,+ 22  nanti izwi uJehova alikhulumile ngaye: “Indodakazi eyintombi yaseZiyoni ikudelelile, ikuhleke usulu.+Indodakazi yaseJerusalema inikine ikhanda ngemva kwakho.+ 23  Ngubani lo omklolodele+ futhi wamethuka?+Ngubani lo omphakamisele izwi lakho+Nomphakamisela amehlo akho?+NgoNgcwele ka-Israyeli!+ 24  Ngezinceku zakho uklolodele uJehova futhi uthi,+‘Nezinqola zami zempi eziningi mina+Ngokuqinisekile ngizonyukela ekuphakameni kwezifunda zezintaba,+Izingxenye ezikude kakhulu zeLebhanoni;+Ngizogawula imisedari yalo ephakeme, imijunipha yalo yekhethelo.+Ngizongena endaweni yalo ephakeme yokugcina, ihlathi lengadi yalo yezithelo.+ 25  Ngokuqinisekile ngizomba ngiphuze amanzi,Ngomise ngamathe ezinyawo zami yonke imiselekazi yeNayile+ yaseGibhithe.’+ 26  Awuzwanga yini?+ Kusukela ezikhathini zakudala yilokho engizokwenza.+Kusukela ezinsukwini ezidlule ngikwakhile.+ Manje ngizokuletha.+Uzokwenza imizi enezivikelo eziqinile ibe yincithakalo njengezinqwaba zezincithakalo.+ 27  Abakhileyo kuyo bayoba nezandla ezibuthaka;+Bayomane besabe kakhulu babe namahloni.+Bayoba njengezimila zasendle nanjengotshani obusha obuluhlaza,+Utshani bophahla+ lwezindlu nobethala phambi komoya wasempumalanga.+ 28  Ngikwazi kahle+ ukuhlala kwakho uzole nokuphuma kwakho+ nokungena kwakho,Ngiyakwazi nokuzivusa kwakho ngokumelene nami,+ 29  Ngoba ukuzivusa kwakho ukuze umelane nami+ nokubhonga kwakho kukhuphukele ezindlebeni zami.+Ngokuqinisekile ngizofaka ingwegwe yami ekhaleni lakho namatomu ami phakathi kwezindebe zakho,+Impela ngizokuhola ngikubuyise ngendlela ozé ngayo.”+ 30  “‘Yilokhu okuyoba yisibonakaliso kuwe: Kulo nyaka kuzodliwa amakhikhizela amile ezinhlamvwini ezichithekile,+ ngonyaka wesibili kube okusanhlamvu okuzimilelayo; kodwa ngonyaka wesithathu nihlwanyele imbewu, nivune, nitshale izivini nidle izithelo zazo.+ 31  Abaphunyukayo bendlu kaJuda, labo abasele,+ ngokuqinisekile bayoba nezimpande ngaphansi bathele izithelo ngaphezulu.+ 32  Ngoba eJerusalema kuyophuma+ insali nalabo abaphunyukayo eNtabeni iZiyoni.+ Yona kanye intshiseko kaJehova wamabutho iyokwenza lokhu.+ 33  “‘Ngakho-ke yilokhu uJehova akushilo ngenkosi yase-Asiriya:+ “Ngeke ingene kulo muzi,+ noma icibishele umcibisholo khona, noma iwuhlasele ngesihlangu, noma iwuvimbezele.”’+ 34  “‘Iyophindela emuva ngendlela eze ngayo, futhi ngeke ingene kulo muzi,’ kusho uJehova.+ 35  ‘Ngokuqinisekile ngizowuvikela+ lo muzi ukuze ngiwusindise ngenxa yami+ nangenxa kaDavide inceku yami.’”+ 36  Ingelosi+ kaJehova yaphuma yabulala abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili nanhlanu ekamu lama-Asiriya.+ Lapho abantu bevuka ekuseni, bheka, bonke babeyizidumbu.+ 37  Ngakho uSaneheribi+ inkosi yase-Asiriya wasuka waphindela emuva+ wahlala eNineve.+ 38  Kwathi esakhotheme endlini kaNisiroki+ unkulunkulu wakhe,+ u-Adirameleki noSharezeri, amadodana akhe siqu, ambulala ngenkemba,+ abalekela ezweni lase-Ararati.+ U-Esari-hadoni+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi