Isaya 36:1-22

36  Manje kwathi ngonyaka weshumi nane weNkosi uHezekiya, uSaneheribi+ inkosi yase-Asiriya+ wakhuphuka eyomelana nayo yonke imizi yakwaJuda enezivikelo eziqinile wayithatha.+  Ekugcineni inkosi yase-Asiriya yathuma uRabishake+ eJerusalema+ esuka eLakishi,+ ukuba aye eNkosini uHezekiya, nebutho lempi elikhulu, futhi wema ngasemseleni+ wechibi elingenhla+ emgwaqweni omkhulu wensimu yomhlanzi wezingubo.+  Khona-ke kwaphumela kuye u-Eliyakimi+ indodana kaHilikiya, owayengamele indlu, noShebina+ unobhala noJowa+ indodana ka-Asafa+ umgcini-mibhalo.+  Ngakho uRabishake wathi kubo: “Sizani nithi kuHezekiya, ‘Yilokhu inkosi enkulu,+ inkosi yase-Asiriya,+ ekushilo: “Themba lini leli owethembele kulo?+  Uthé (kodwa kuyizwi lezindebe), ‘Kukhona iseluleko namandla empi.’+ Manje ngubani lo othembele kuye, uze udlubulunde kimi?+  Bheka! Uthembelé ozimeni lwalo mhlanga ofohlokile,+ iGibhithe,+ okungathi uma umuntu ezimelela ngalo, nakanjani lumhlabe lungene entendeni yesandla sakhe. Unjalo-ke uFaro+ inkosi yaseGibhithe kubo bonke abathembela kuye.+  Uma kungenzeka nithi kimi, ‘Sithembelé kuJehova uNkulunkulu wethu,’ akuyena yini ozindawo zakhe eziphakeme+ futhi oma-altare akhe uHezekiya akususile,+ kuyilapho ethi kuJuda neJerusalema, ‘Yileli i-altare okufanele nikhothame phambi kwalo’?’”+  Manje-ke, sizani nibheje+ nenkosi yami inkosi yase-Asiriya,+ ngininike amahhashi ayizinkulungwane ezimbili ukuze ngibone ukuthi nizokwazi yini ukubeka abagibeli phezu kwawo.+  Pho-ke ningabubuyisela kanjani emuva ubuso bombusi oyedwa wezinceku ezincane kunazo zonke zenkosi yami,+ nibe nina nithembele eGibhithe ukuba nithole izinqola zempi nezinkweli zamahhashi?+ 10  Manje ingabe ngikhuphukelé ukuzolwa naleli zwe ukuba ngilichithe ngingagunyazwanga nguJehova? UJehova ngokwakhe wathi kimi,+ ‘Khuphuka ulwe naleli zwe, ulichithe.’”+ 11  Khona-ke u-Eliyakimi+ noShebina+ noJowa+ bathi kuRabishake:+ “Sicela ukhulume nezinceku zakho ngesiSiriya,+ ngoba siyasizwa; ungakhulumi nathi ngesiJuda+ ezindlebeni zabantu abasodongeni.”+ 12  Kodwa uRabishake wathi: “Ingabe inkosi yami ingithume ukuba ngikhulume la mazwi enkosini yenu nakini? Ayingithumanga yini kula madoda ahlezi odongeni, ukuba adle indle yawo futhi aphuze nomchamo wawo kanye nani?”+ 13  URabishake waqhubeka emile+ futhi ememeza ngezwi elikhulu ngolimi lwamaJuda,+ ethi: “Yizwani amazwi enkosi enkulu, inkosi yase-Asiriya.+ 14  Yilokhu inkosi ekushilo, ‘Ningamvumeli uHezekiya anikhohlise,+ ngoba akakwazi ukunikhulula.+ 15  Futhi ningamvumeli uHezekiya anibangele ukuba nithembele kuJehova,+ ethi: “Nakanjani uJehova uzosikhulula.+ Lo muzi ngeke unikelwe esandleni senkosi yase-Asiriya.”+ 16  Ningamlaleli uHezekiya, ngoba yilokhu inkosi yase-Asiriya ekushilo: “Zinikeleni kimi+ niphume nize kimi nidle yilowo nalowo emvinini wakhe nalowo nalowo emkhiwaneni wakhe+ niphuze yilowo nalowo amanzi omthombo wakhe,+ 17  ngize ngifike futhi impela nginithathe nginiyise ezweni elinjengezwe lakini,+ izwe lokusanhlamvu newayini elisha, izwe lesinkwa nezivini; 18  ukuze uHezekiya anganiyengi,+ ethi, ‘UJehova ngokwakhe uzosikhulula.’ Ingabe onkulunkulu bezizwe bakhululile yini yilowo nalowo izwe lakhe esandleni senkosi yase-Asiriya?+ 19  Baphi onkulunkulu baseHamati+ nabase-Aripadi?+ Baphi onkulunkulu baseSefarivayimi?+ Balikhululile yini iSamariya esandleni sami?+ 20  Yibaphi phakathi kwabo bonke onkulunkulu bala mazwe abakhulule izwe labo esandleni sami+ ukuba uJehova angakhulula iJerusalema esandleni sami?”’”+ 21  Baqhubeka bethule bangamphendula ngazwi,+ ngoba inkosi yayibayale ngokuthi: “Ningamphenduli.”+ 22  Kodwa u-Eliyakimi+ indodana kaHilikiya, owayengamele indlu,+ noShebina+ unobhala noJowa+ indodana ka-Asafa umgcini-mibhalo bafika kuHezekiya izingubo zabo ziklebhukile,+ bamtshela amazwi kaRabishake.+

Imibhalo yaphansi