Isaya 35:1-10

35  Ihlane nesifunda esingenamanzi kuyothaba,+ ithafa eliwugwadule liyojabula futhi liqhakaze njengesafroni.+  Liyoqhakaza nakanjani,+ futhi ngempela liyojabula ngenjabulo nangokukhamuluka kokuthokoza.+ Liyonikwa inkazimulo yeLebhanoni,+ ubukhazikhazi beKarmeli+ nobeSharoni.+ Kuyoba khona labo abayobona inkazimulo kaJehova,+ ubukhazikhazi bukaNkulunkulu wethu.+  Qinisani izandla ezibuthakathaka, nenze amadolo axegayo aqine.+  Thanini kulabo abakhathazekile enhliziyweni:+ “Yibani namandla.+ Ningesabi.+ Bhekani! UNkulunkulu wenu uyoza enempindiselo,+ uNkulunkulu uyoza nanembuyiselo.+ Yena ngokwakhe uyofika anisindise.”+  Ngaleso sikhathi amehlo ezimpumputhe ayovulwa,+ nazo kanye izindlebe zabayizithulu ziyovulwa.+  Ngaleso sikhathi olunyonga uyoqombola njengendluzele,+ nolimi loyisimungulu luyokhamuluka ngokuthokoza.+ Ngoba kuyobe kuqhume amanzi ehlane, nezifufula ethafeni eliwugwadule.  Umhlabathi ogangathwe ukushisa uyobe usunjengechibi elinomhlanga, nomhlabathi owomele amanzi unjengeziphethu zamanzi.+ Endaweni okuhlala kuyo izimpungushe,+ indawo yazo yokuphumula, kuyoba khona utshani obuluhlaza nemihlanga nezitshalo zebungu.+  Ngokuqinisekile kuyoba khona umgwaqo omkhulu+ lapho, yebo indlela; iyobizwa ngokuthi iNdlela Yobungcwele.+ Ongahlanzekile ngeke adlule kuyo.+ Iyoba eyalowo ohamba kule ndlela, abekho abayiziwula abayozulazula kuyo.  Akukho ngonyama eyoba lapho, nohlobo oluhahayo lwezilo zasendle ngeke lukhuphukele kuyo.+ Akukho okuyotholakala lapho;+ futhi abahlengiweyo bayohamba lapho.+ 10  Bona kanye abakhululwe nguJehova bayobuya+ futhi ngokuqinisekile bayoza eZiyoni ngokukhamuluka kwenjabulo;+ ukuthokoza kuyoba sekhanda labo kuze kube nini nanini.+ Bayofinyelela ukwethaba nokuthokoza, kubaleke usizi nokububula.+

Imibhalo yaphansi