Isaya 34:1-17

34  Sondelani, nina zizwe, ukuba nizwe;+ nani maqembu ezizwe,+ lalelani. Mawulalele umhlaba nalokho okuwugcwalisile,+ izwe elikhiqizayo+ nawo wonke umkhiqizo walo.+  Ngoba uJehova uzithukuthelele zonke izizwe,+ futhi ufuthekele wonke amabutho azo.+ Uyozinikela ekubhujisweni, uyozinikela ekuhlatshweni.+  Ababuleweyo kuzo bayophonswa ngaphandle; izidumbu zabo zona, iphunga lazo liyonyuka;+ izintaba ziyoncibilika ngenxa yegazi labo.+  Bonke abebutho lamazulu bayobola baphele.+ Namazulu ayogoqwa,+ njengomqulu wencwadi; ibutho lawo lonke liyoshwabana, njengoba nje kushwabana amaqabunga bese ewa emvinini nanjengoba nje kushwabana ikhiwane bese liwa emkhiwaneni.+  “Ngoba ngokuqinisekile inkemba+ yami iyomatiswa emazulwini. Bheka! Iyokwehlela phezu kuka-Edomi,+ naphezu kwabantu abanikelwe yimi ekubhujisweni+ ngobulungisa.  UJehova unenkemba; iyogcwala igazi;+ iyokwenziwa inamfuke ngamanoni, ngegazi lezinqama nelezimpongo, ngamanoni+ ezinso zezinqama. Ngoba uJehova unomhlatshelo eBhozira, nokuhlaba okukhulu ezweni lakwa-Edomi.+  Izinkunzi zasendle+ ziyokwehla nabo, namathole angamaduna kanye nabanamandla;+ izwe labo liyomatiswa yigazi, nothuli lwabo luyokwenziwa lunamfuke ngamanoni.”+  Ngoba uJehova unosuku lwempindiselo,+ unyaka wokubuyisela ngenxa yecala lomthetho ngeZiyoni.+  Izifufula zalo ziyoguqulwa zibe yikolitayi, nothuli lwalo lube yisibabule; izwe lalo liyoba njengekolitayi elivuthayo.+ 10  Ngeke licinywe ebusuku noma emini, umusi walo uyoqhubeka unyuka kuze kube nini nanini.+ Liyogangatheka izizukulwane ngezizukulwane;+ akukho muntu oyodabula kulo kuze kube phakade naphakade.+ 11  Ivuba nengungumbane kuyolenza libe elako, nezikhova ezinamadlebe amade namagwababa kuyohlala kulo;+ uyokwelula phezu kwalo umucu wokulinganisa+ wobuze namatshe ogwadule. 12  Izicukuthwane zalo—asikho nesisodwa lapho esiyobizelwa ebukhosini, nazo kanye izikhulu zalo zonke ziyoba yize.+ 13  Kuyovela ameva emibhoshongweni yalo yokuhlala, izimbabazane nokhula olunameva ezindaweni zalo ezinezivikelo eziqinile;+ liyoba yindawo yokuhlala yezimpungushe,+ igceke lezintshe.+ 14  Okuhlala ezifundeni ezingenamanzi kuyohlangana nezilwane ezihewulayo, ngisho nedemoni elimise okwembuzi+ liyomemeza umngane walo. Yebo, uzavolo uyochanasa lapho azitholele indawo yokuphumula.+ 15  Inyoka yakhé isidleke sayo khona futhi izalela amaqanda, iyowachamusela futhi iwabuthele ndawonye ngaphansi komthunzi wayo. Yebo, okholwe+ bayoqoqana ndawonye lapho, kube yilowo nalowo nomngane wakhe. 16  Zifuneleni nina encwadini+ kaJehova nifunde ngokuzwakalayo: akukho nokukodwa kukho okuye kwantuleka;+ empeleni akwenzeki ukuba yilokho nalokho kuntule umngane wako, ngoba ngumlomo kaJehova okhiphe lo myalo,+ ngumoya wakhe okuqoqele ndawonye.+ 17  NguYe okwenzele inkatho, isandla sakhe sikuhlukanisele indawo yako ngomucu wokulinganisa.+ Kuyoyenza ibe ngeyako kuze kube nini nanini; kuyohlala kuyo izizukulwane ngezizukulwane.

Imibhalo yaphansi