Isaya 33:1-24

33  Maye kuwe ophangayo, kodwa wena ube ungaphangwa, nakuwe osebenzelana nabanye ngokukhohlisa, babe bengekho abasebenzelané nawe ngokukhohlisa!+ Ngokushesha nje lapho usuqedile njengomphangi, uyophangwa.+ Ngokushesha nje lapho usuqedile ukukhohlisa, nawe bayokukhohlisa.+  O Jehova, sibonise umusa.+ Sithembelé kuwe.+ Yiba yingalo yethu+ njalo ekuseni,+ yebo, insindiso yethu esikhathini sokucindezeleka.+  Lapho kuzwakala inhlokomo izizwe zibalekile.+ Lapho uvuka izizwe zihlakazekile.+  Impango+ yenu impela iyobuthwa ngokungathi amaphela lapho ebuthana, njengokutheleka koswebezane lwesikhonyane lapho luthelekela oyedwa.+  Ngokuqinisekile uJehova uyophakanyiswa,+ ngoba uhlala endaweni ephakeme.+ Uyogcwalisa iZiyoni ngobulungisa nangokulunga.+  Ukwethembeka kwezikhathi zakho kuyoba yingcebo yensindiso+—ukuhlakanipha nolwazi,+ ukwesaba uJehova,+ okuyingcebo yakhe.  Bheka! Amaqhawe abo akhalile esitaladini; izithunywa zokuthula+ ziyokhala kamunyu.  Imigwaqo emikhulu yenziwé incithakalo;+ odlula ngendlela uphelile.+ Uphulé isivumelwano;+ uye wayeya imizi;+ akamnakanga umuntu ofayo.+  Izwe liyalila, libunile.+ ILebhanoni lijabhile;+ likhuntile. ISharoni+ selibe njengethafa eliwugwadule; iBhashani neKarmeli avuthulula amaqabunga awo.+ 10  “Manje ngizovuka,”+ kusho uJehova, “manje ngizoziphakamisa;+ manje ngizozikhuphulela phezulu.+ 11  Khulelwani utshani obomile;+ niyozala izinhlanga. Umoya wenu siqu, uyonidla uniqede+ njengomlilo.+ 12  Izizwe ziyoba njengomlotha womcako. Njengameva anqunyiwe, ziyothungelwa ngisho nangomlilo.+ 13  Yizwani nina madoda enikude, lokho engiyokwenza!+ Niwazi amandla ami nina eniseduze.+ 14  Izoni zibé nengebhe eZiyoni;+ izihlubuki zibanjwé ngukuqhaqhazela:+ ‘Ngubani kithi ongake ahlale nomlilo oshwabadelayo?+ Ngubani kithi ongake ahlale namalangabi angapheliyo?’+ 15  “Ukhona ohamba ngokulunga okuqhubekayo+ nokhuluma okuqondile,+ owala inzuzo engenabulungisa etholakala ngokuphamba,+ othuntutha izandla zakhe ukuba zingabambi isifumbathiso,+ ovala indlebe yakhe ukuba ingalaleli ukuchithwa kwegazi, novala amehlo akhe ukuba angakuboni okubi.+ 16  Nguye oyohlala ezindaweni eziphakeme;+ indawo yakhe ephakeme elondekile iyoba yizindawo ezingamadwala okunzima ukuzifinyelela.+ Ngokuqinisekile uyonikwa isinkwa sakhe;+ umthombo wamanzi akhe uyoba ongapheliyo.”+ 17  Amehlo akho ayobona inkosi ebuhleni bayo;+ ayobona izwe elikude.+ 18  Inhliziyo yakho iyokhuluma ngokunyenyeza+ ngento ethusayo ithi: “Uphi unobhala? Uphi okhokhayo?+ Uphi obala imibhoshongo?”+ 19  Ngeke usibone isizwe eseyisayo, isizwe esijule kakhulu olimini ukuba usizwe, esinolimi olungingizayo ongaluqondi wena.+ 20  Bheka iZiyoni,+ umzana wezikhathi zemikhosi yethu!+ Amehlo akho ayobona iJerusalema liyindawo yokuhlala engaphazanyisiwe, itende okungekho muntu oyolisusa.+ Izikhonkwane zalo azisoze zisishulwe, futhi ayikho nendophi yalo eyogqashulwa.+ 21  Kodwa lapho, Omkhulu Ngokubabazekayo,+ uJehova, uyoba indawo yemifula kithi,+ indawo yemiselekazi ebanzi. Akukho luxhaxha lwemikhumbi egwedlwayo oluyohamba kuyo, akukho mkhumbi omkhulu ngokubabazekayo oyodlula kuyo. 22  Ngoba uJehova unguMahluleli wethu,+ uJehova unguMniki-zimiso wethu,+ uJehova uyiNkosi yethu;+ yena uyosisindisa.+ 23  Izindophi zakho ziyolenga; ngeke ziyibambe insika yazo ime iqonde; abawelulanga useyili. Ngaleso sikhathi kuyodingeka ukuba kuhlukaniswe ngisho nempango eningi; empeleni abayizinyonga nabo bayothatha impango enkulu.+ 24  Akekho ohlala khona oyothi: “Ngiyagula.”+ Abantu abahlala ezweni kuyoba yilabo abaxolelwe isiphambeko sabo.+

Imibhalo yaphansi