Isaya 32:1-20

32  Bheka! Inkosi+ iyobusa ngenjongo yokulunga;+ ngokuqondene nezikhulu,+ ziyobusa njengezikhulu ngenjongo yobulungisa.  Ngamunye kumelwe abe njengendawo yokucashela umoya nendawo yokucashela isiphepho esinemvula,+ njengemifudlana yamanzi ezweni elingenamanzi,+ njengomthunzi wedwala elikhulu ezweni eligwadulekile.+  Amehlo alabo ababonayo ngeke anamatheliswe avaleke, nezindlebe zalabo abezwayo ziyolalela.+  Inhliziyo yalabo abanamawala ngokweqile iyocabangela ulwazi,+ ngisho nolimi lwezingingingi luyoshesha ukukhuluma izinto ezicacile.+  Ongenangqondo ngeke esabizwa ngokuthi uyephana; nomuntu ongenazimiso, ngeke kuthiwe uyisicukuthwane;+  ngoba ongenangqondo uyokhuluma ukungabi nangqondo kuphela,+ nenhliziyo yakhe iyosebenza okulimazayo,+ ukuba isebenze ukuhlubuka+ nokuba ikhulume okuphambukile ngoJehova, ukuba ibangele umphefumulo wolambileyo ulambathe,+ futhi ubangela ngisho nowomileyo ukuba angasitholi isiphuzo.  Umuntu ongenazimiso, amathuluzi akhe mabi;+ yena ngokwakhe unikeze iseluleko ngezenzo zokuziphatha okubi,+ ukuze aphihlize ohluphekileyo ngamazwi angamanga,+ ngisho nalapho ompofu ekhuluma okulungile.  Umuntu ophanayo, uye wanikeza iseluleko ngezenzo zokuphana; futhi uyosukumela izenzo zokuphana.+  Nina besifazane abakhululekile, vukani, lalelani izwi lami!+ Nina madodakazi angenandaba, bekani indlebe ezwini lami! 10  Phakathi nonyaka nezinsuku ezithile nina eningenandaba niyoyaluza,+ ngoba ukukha amagilebhisi kuyobe kuphelile kodwa kuyobe kungekho zithelo ezibuthiwe eziyongeniswa.+ 11  Thuthumelani nina besifazane enikhululekile! Yaluzani nina eningenandaba! Khumulani nibe nqunu, nibhince indwangu yesaka ezinkalweni.+ 12  Zishayeni amabele nililela+ amasimu afiselekayo,+ nililela umvini othela izithelo. 13  Emhlabathini wabantu bami kumila ameva nje kuphela, izihlahla ezinameva,+ ngoba ziphezu kwazo zonke izindlu zokwethaba, yebo umzana owesese kakhulu.+ 14  Ngoba umbhoshongo wokuhlala ulahliwe,+ ukuxokozela komuzi kushiyiwe; i-Ofeli+ nenqaba yokulinda kubé yiziganga ezingenalutho, ukwethaba kwamadube, idlelo lemihlambi kuze kube nini nanini; 15  kuze kube yilapho sekuthululwe phezu kwethu umoya ovela phezulu,+ nehlane selibe yingadi yezithelo, futhi ingadi yezithelo yona isibhekwa njengehlathi langempela.+ 16  “Ngokuqinisekile ubulungisa buyohlala ehlane, ukulunga kuhlale engadini yezithelo.+ 17  Umsebenzi wokulunga kweqiniso uyoba ngukuthula;+ nenkonzo yokulunga kweqiniso ibe ngukuzola nokulondeka kuze kube nini nanini.+ 18  Abantu bami bayohlala endaweni yokuhlala enokuthula nasezindaweni zokuhlala zokuqiniseka okuphelele nasezindaweni zokuphumula ezingaphazanyiswa.+ 19  Ngokuqinisekile liyowisa isichotho lapho ihlathi liwela phansi+ nomuzi uthotshiselwa esimweni sokwehliswa.+ 20  Niyajabula nina enihlwanyela imbewu eceleni kwawo wonke amanzi,+ enithuma izinyawo zenkabi nezembongolo.”+

Imibhalo yaphansi