Isaya 31:1-9

31  Maye kulabo abehlela eGibhithe beyofuna usizo,+ labo abathembela emahhashini nje,+ nababeka ithemba labo ezinqoleni zempi,+ ngoba ziziningi, nasemahhashini empi, ngoba enamandla kakhulu, kodwa abangazange babheke koNgcwele ka-Israyeli futhi abangazange bamfune uJehova.+  Uhlakaniphile futhi,+ futhi uyoletha okuyinhlekelele,+ akazange awahoxise amazwi akhe;+ ngokuqinisekile uyovukela indlu yabenzi bokubi+ avukele nosizo lwalabo abakwenza umkhuba okulimazayo.+  Nokho, abaseGibhithe bangabantu basemhlabeni,+ abayena uNkulunkulu; namahhashi abo ayinyama,+ awawona umoya. UJehova ngokwakhe uyokwelula isandla sakhe, futhi lowo onikeza usizo kuyomelwe akhubeke,+ nalowo osizwayo kuyomelwe awe, futhi bayophela bonke ngasikhathi sinye.  Ngoba yilokhu uJehova akushilo kimi: “Njengoba nje ingonyama igwavuma, yebo ibhongo lengonyama elinomhlwenga,+ igwavuma ilwela inyamazane yayo, lapho ibizelwa isibalo esigcwele sabelusi, naphezu kwezwi labo ngeke yethuke naphezu kwesiyaluyalu sabo ngeke idede; ngendlela efanayo uJehova wamabutho uyokwehla ngenjongo yokulwela iNtaba yaseZiyoni negquma lalo.+  Njengezinyoni ezindizayo, uJehova wamabutho uyolivikela ngendlela efanayo iJerusalema.+ Lapho elivikela, ngokuqinisekile uyolikhulula futhi.+ Lapho eliphephisa, uyolenza liphunyuke futhi.”  Buyelani+ kuLowo abantwana bakwa-Israyeli abaye bangena shí ekumvukeleni kwabo.+  Ngoba ngalolo suku bayokwala yilowo nalowo onkulunkulu bakhe besiliva abangenanzuzo nonkulunkulu bakhe begolide abangasizi ngalutho,+ izandla zenu ezinenzele bona njengesono.+  UmAsiriya uyowa ngenkemba, kungeyona eyomuntu; futhi inkemba, okungeyona eyomuntu wasemhlabeni, iyomshwabadela.+ Uyobaleka ngenxa yenkemba, izinsizwa zakhe zibe ngezokwenza umsebenzi ophoqelelwe.  Idwala lakhe liyodlula ngenxa yokwethuka kodwa, futhi ngenxa yesibonakaliso+ izikhulu zakhe ziyokwesaba kakhulu,” kusho uJehova, okukhanya kwakhe kuseZiyoni nosithando sakhe somlilo+ siseJerusalema.

Imibhalo yaphansi