Isaya 30:1-33

30  “Maye kuwo amadodana anenkani,”+ kusho uJehova, “lawo athambekele ekufezeni icebo, kodwa kungelona elivela kimi;+ nasekuthululeni umnikelo wokuphuzwayo, kodwa engakwenzi ngomoya wami, ukuze anezele isono kwesinye isono;+  lawo aphumayo ukuba ehlele eGibhithe+ kodwa angazange abuze okuphuma emlonyeni wami,+ ukuba ayokhosela esiphephelweni sikaFaro futhi aphephele emthunzini weGibhithe!+  Isiphephelo sikaFaro siyoba yisizathu sokuba namahloni kini,+ futhi isiphephelo emthunzini weGibhithe sibe yimbangela yokuhlazeka.+  Ngoba izikhulu zakhe zibé seZowani,+ nezithunywa zakhe zifinyelela ngisho naseHanesi.  Ngokuqinisekile wonke umuntu uyoba namahloni ngesizwe esingazuzisi muntu ngalutho, esingasizi futhi esingazuzisi ngalutho, kodwa esiyisizathu sokuba namahloni futhi esiyimbangela yokuhlanjalazwa.”+  Isimemezelo ngokumelene nezilwane zaseningizimu:+ Zithwala umnotho wazo emahlombe ezimbongolo ezikhulile, nempahla yazo emalundeni amakamela+ zidabule ezweni lokucindezeleka+ nelezimo ezinzima, lengonyama nengwe okugwavumayo, lenyoka nenyoka yomlilo endizayo.+ Ngeke kusizuzise ngalutho lesi sizwe.  AbaseGibhithe bamane nje bayize, usizo lwabo luyoba yize.+ Ngakho-ke ngibizé lona ngokuthi: “URahabi+—okwabo ukumane bahlale bathule.”  “Manje woza, silobe esibhebheni kanye nabo, yebo usilobe encwadini,+ ukuze sisebenze osukwini oluzayo, ukuba sibe ngubufakazi kuze kube nini nanini.+  Ngoba yisizwe esidlubulundayo,+ amadodana angenalo iqiniso,+ amadodana abelokhu engathandi ukuzwa umthetho kaJehova;+ 10  lawo athé kulabo ababonayo, ‘Akumelwe nibone,’ nakulabo ababona imibono, ‘Akumelwe nisibonele imibono yezinto eziqondile.+ Khulumani kithi izinto ezibushelelezi; bonani imibono yezinto eziyinkohliso.+ 11  Chezukani endleleni; phambukani endleleni.+ Yenzani oNgcwele ka-Israyeli ukuba aphele ngenxa nje yethu.’”+ 12  Ngakho-ke yilokhu oNgcwele ka-Israyeli akushilo: “Ngenxa yokwala kwenu leli zwi,+ nanjengoba nithembele ekuphambeni nakokukhohlisayo futhi nincika ngakho,+ 13  ngakho-ke lesi siphambeko kini siyoba njengengxenye ehlephukile esizowela phansi, ukuvokomala odongeni oluphakeme kakhulu,+ ukubhidlika kwalo okungenzeka ngokuzumayo, ngomzuzwana.+ 14  Umuntu uyoyiphula njengalapho kuphulwa imbiza enkulu yababumbi,+ ichotshozwa iba yizicucu umuntu angayongi, kangangokuba kungabe kusatholakala phakathi kwezicucu zayo ezichotshoziwe udengezi okungahhalwa ngalo umlilo eziko noma okungengulwa ngalo amanzi exhaphozini.”+ 15  Ngoba yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova, oNgcwele ka-Israyeli,+ ekushilo: “Niyosindiswa ngokuba nibuye futhi niphumule. Amandla enu ayoba kuphela sekuhlaleni ningaphazamisekile ninokwethembela.”+ Kodwa anithandanga.+ 16  Nathi: “Cha, sizogibela amahhashi sibaleke!”+ Yingakho nizobaleka. “Sizogibela amahhashi anejubane!”+ Yingakho labo abanisukelayo bezozibonakalisa benejubane.+ 17  Inkulungwane iyothuthumeliswa ngukukhuza koyedwa;+ ngokukhuza kwabahlanu niyobaleka kuze kube yilapho senisele njengensika esiqongweni sentaba nanjengesibonakaliso egqumeni.+ 18  Ngakho-ke uJehova uyohlala elindele ukunibonisa umusa,+ ngakho-ke uyovuka ukuze anibonise isihe.+ Ngoba uJehova unguNkulunkulu wokwahlulela.+ Bayajabula+ bonke abahlala bemlindele.+ 19  Lapho bona kanye abantu abaseZiyoni+ beyobe behlala eJerusalema,+ ngeke neze ukhale.+ Nakanjani uyokubonisa umusa lapho nje kuzwakala ukukhala kwakho; ngokushesha nje lapho ekuzwa impela uyokuphendula.+ 20  Ngokuqinisekile uJehova uyoninika usizi njengesinkwa nokucindezeleka njengamanzi;+ nokho uMfundisi wakho Omkhulu ngeke esazifihla, futhi amehlo akho ayoba ngamehlo ambonayo uMfundisi wakho Omkhulu.+ 21  Futhi izindlebe zakho ziyozwa izwi ngemva kwakho lithi: “Nansi indlela.+ Hambani ngayo,” uma kwenzeka niya ngakwesokunene noma niya ngakwesobunxele.+ 22  Niyongcolisa okunamekwe emifanekisweni yenu ebaziweyo yesiliva+ nesembozo esinamathelayo sesithombe senu esincibilikisiwe+ segolide.+ Niyokuhlakaza.+ Njengowesifazane osesikhathini, niyothi kukho: “Ukungcola nje kuphela!”+ 23  Ngokuqinisekile uyonika imvula yokunisela imbewu yenu eniyihlwanyele emhlabathini+ futhi aninike isinkwa njengomkhiqizo womhlabathi, esiyoba ngesinothile nesinamafutha.+ Ngalolo suku imfuyo yenu iyoklaba edlelweni elivulekile.+ 24  Izinkomo nezimbongolo ezikhule ngokugcwele ezilima umhlabathi ziyodla ifolishi eliyoliswe ngesimuncwane, eleliwa ngehalavu+ nangemfoloko. 25  Phezu kwazo zonke izintaba eziphakeme naphezu kwawo wonke amagquma aphakeme kuyoba khona imifudlana,+ izisele zamanzi, ngosuku lokuhlaba okukhulu lapho imibhoshongo iwa.+ 26  Ukukhanya kwenyanga edilingene kuyoba njengokukhanya kwelanga elikhazimulayo; nokukhanya kwelanga elikhazimulayo kuyoba okuphindwe kasikhombisa,+ njengokukhanya kwezinsuku eziyisikhombisa, ngosuku uJehova abopha ngalo ukwaphuka+ kwabantu bakhe futhi aphulukise+ ngisho nenxeba elibi lomvimbo obangelwe nguye. 27  Bheka! Igama likaJehova liza livela kude, livutha ngentukuthelo yakhe+ nangamafu asindwayo. Izindebe zakhe zona, zigcwele ukulahla, nolimi lwakhe lunjengomlilo oshwabadelayo.+ 28  Umoya wakhe unjengesifufula esikhukhulayo esifinyelela entanyeni,+ ukuze ushwibe izizwe ziye ngapha nangapha ngesisefo+ sokungabi nanzuzo; futhi amatomu+ abangela umuntu ukuba azulazule ayoba semihlathini yezizwe.+ 29  Niyoba nengoma+ enjengeyangobusuku umuntu azingcwelisela ngabo umkhosi,+ nokujabula kwenhliziyo okunjengokomuntu ohamba ephethe umtshingo+ eyongena entabeni kaJehova,+ eDwaleni lika-Israyeli.+ 30  Ngokuqinisekile uJehova uyokwenza ukuba isithunzi sezwi lakhe+ sizwakale futhi uyokwenza ukuba ukwehla kwengalo yakhe kubonakale,+ ngokufutheka kwentukuthelo+ nangelangabi lomlilo oshwabadelayo+ nesiwulukuhlu semvula nesiphepho esinemvula+ namatshe esichotho.+ 31  Ngoba ngenxa yezwi likaJehova i-Asiriya liyofikelwa ngukwesaba okukhulu;+ yebo uyolishaya ngodondolo.+ 32  Ukushwibeka ngakunye kwenduku yakhe yokushaya uJehova ayoyibangela ukuba ihlale phezu kwe-Asiriya ngokuqinisekile kuyohambisana namathamborini namahabhu;+ futhi empeleni uyolwa nalo impela ngezimpi zokuphakamisa izikhali.+ 33  Ngoba iThofeti+ lakhe lihlelwe kusukela ezikhathini zamuva; futhi lilungiselwe inkosi ngokwayo.+ Wenzé ukuba inqwaba yalo ijule. Umlilo nezinkuni kuningi. Ukuphefumula kukaJehova, njengesifufula sesibabule, kuyalivuthela.+

Imibhalo yaphansi