Isaya 3:1-26

3  Ngoba, bheka! iNkosi yeqiniso,+ uJehova wamabutho, isusa uzime nensika eJerusalema+ nakwaJuda, lonke uzime lwesinkwa nalo lonke uzime lwamanzi,+  indoda enamandla neqhawe, umahluleli nomprofethi,+ umbhuli nendoda esindala,+  induna yamashumi amahlanu+ nendoda ehlonishwa kakhulu nomeluleki nochwepheshe wobuciko bemilingo, nomthwebuli onekhono.+  Ngokuqinisekile ngizokwenza abafana babe yizikhulu zabo, futhi umbuso wendluzula kuphela uyobabusa.+  Empeleni abantu bayophathana ngobushiqela, yebo yilowo nalowo umuntu wakubo.+ Umfana uyohlasela ixhegu,+ nothathwa kalula ahlasele ofanele ukudunyiswa.+  Ngoba yilowo nalowo uyobamba umfowabo endlini kayise, ethi: “Wena unesiphuku. Kumelwe ube ngumbusi+ wethu, futhi le nqwaba egumbuqelwe kumelwe ibe ngaphansi kwesandla sakho.”  Uyophakamisa izwi lakhe ngalolo suku, athi: “Ngeke ngibe umbophi wamanxeba; futhi endlini yami akukho sinkwa nasiphuku. Ningangimisi ukuba ngibe umbusi wabantu.”  Ngoba iJerusalema likhubekile, noJuda ngokwakhe uwile,+ ngoba ulimi lwabo nezenzo zabo kumelene noJehova,+ nokudlubulunda emehlweni enkazimulo yakhe.+  Sona kanye isimo sobuso babo impela sifakaza ngokumelene nabo,+ futhi silandisa ngesono sabo njengesaseSodoma.+ Abusifihlanga. Maye ngomphefumulo wabo! Ngoba baye bazabela inhlekelele.+ 10  Nina madoda, yishoni ukuthi kuyomhambela kahle olungile,+ ngoba bayodla izithelo zezenzo zabo.+ 11  Maye komubi!—Inhlekelele; ngoba impatho izandla zakhe ezabaphatha ngayo abanye uyophathwa ngayo naye!+ 12  Kodwa isizwe sami, abangababi bemisebenzi yaso basebenzelana naso kanzima, futhi empeleni sibuswa abesifazane nje.+ O bantu bami, labo abaniholayo bayaninhlanhlathisa,+ bawuphithanisile umkhondo wezindlela zenu.+ 13  UJehova ngokwakhe uyama ukuze alwe futhi uyasukuma ukuze akhiphe isigwebo ezizweni.+ 14  UJehova ngokwakhe uyongena ekwahluleleni kanye nasebebadala besizwe sakhe nezikhulu zaso.+ “Nina ngokwenu nisishisile isivini. Ezindlini zenu kunokuthathwe kohluphekile ngokuphanga.+ 15  Nisho ukuthini njengoba nichoboza abantu bami, nanjengoba nigaya ubuso babahluphekile?”+ kusho iNkosi EnguMbusi, uJehova wamabutho. 16  UJehova uthi: “Ngesizathu sokuthi amadodakazi aseZiyoni aye aba ngazidlayo futhi ahamba elule izintamo zawo ebuka ngamehlo akhanukayo, ahamba ngezinyathelo ezithothene, futhi enza umsindo okhencezayo ngezinyawo zawo,+ 17  uJehova naye empeleni uzokwenza ukuba ukhakhayi lwekhanda lamadodakazi aseZiyoni lube notwayi,+ uJehova uzokwambula ibunzi lawo.+ 18  Ngalolo suku uJehova uyosusa ubuhle bamabhengele namabhande asekhanda nemihlobiso emisé okwenyanga,+ 19  amacici namasongo nemigubuzelo,+ 20  iminqwazo namaketanga okunyathela namabhande esifuba+ ‘nezindlu zomphefumulo’ namagobolondo ahhomuzelayo okuhlobisa,+ 21  izindandatho zaseminweni nezindandatho zasemakhaleni,+ 22  izembatho zekhethelo nezembatho zangaphezulu namajazi nemixhaka, 23  izibuko eziphathwayo+ nezingubo zangaphansi nemishuqulo+ nemigubuzelo emikhulu.+ 24  Esikhundleni samafutha ebhalsamu+ kuyoba khona iphunga lokukhunta nje; esikhundleni sebhande, indophi; esikhundleni sezinwele ezilungiswe ngobuciko, impandla;+ esikhundleni sengubo yenani, ukubhinca indwangu yesaka;+ uphawu lokushiswa+ esikhundleni sobuhle. 25  Amadoda akho ayowa ngenkemba, namandla akho ngempi.+ 26  Futhi iminyango yalo kuyomelwe ilile,+ izwakalise ukudabuka, futhi ngokuqinisekile liyogeqwa. Liyohlala phansi emhlabathini.”+

Imibhalo yaphansi