Isaya 29:1-24

29  “Maye kulo i-Ariyeli,+ kulo i-Ariyeli, umzana uDavide akanisa kuwo!+ Nezelani unyaka komunye unyaka; imikhosi+ mayijikeleze imijikelezo yayo.  Kumelwe ngenze izinto zibe nzima+ nge-Ariyeli, kuyoba khona ukukhala nesililo,+ kimi liyoba njengeziko le-altare likaNkulunkulu.+  Ngiyokanisa nxazonke ngokumelene nawe, futhi ngiyokuvimbezela ngothango lwezigxobo ezicijile ngibeke izivimbezelo ngokumelene nawe.+  Uyothotshiswa kangangokuthi uyokhuluma usemhlabathini impela, futhi izwi lakho liyozwakala lisholo phansi njengokungathi livela othulini.+ Izwi lakho liyovela emhlabathini njengokungathi elonemimoya, futhi izwi lakho liyotshiyoza livela othulini.+  Isixuku salabo ongabazi siyoba njengokusampuphu okucolekile,+ futhi isixuku somashiqela+ sibe njengamakhoba adlulayo.+ Kuyokwenzeka ngomzuzwana, kungazelelwe.+  UJehova wamabutho uyokunaka ngokuduma nangokuzamazama nangomsindo omkhulu, isivunguvungu nesiphepho, nelangabi lomlilo oshwabadelayo.”+  Kuyokwenzeka njengasephusheni nje, embonweni wasebusuku, ngokuqondene nesixuku sazo zonke izizwe ezilwa ne-Ariyeli,+ yebo zonke ezilwa nalo, nemibhoshongo yokulivimbezela nabo bonke abenza ukuba izinto zibe nzima kulo.+  Yebo, kuyokwenzeka njengalapho nje umuntu olambile ephupha edla, abese empeleni ephaphama athole ukuthi umphefumulo wakhe awunalutho;+ nanjengalapho nje umuntu owomile ephupha ephuza, abese empeleni ephaphama azithole ekhathele futhi umphefumulo wakhe womile; kuyokwenzeka kanjalo ngesixuku sazo zonke lezi zizwe ezilwa neNtaba iZiyoni.+  Libalani, futhi nimangale;+ ziphuphuthekiseni, niphuphuthekiswe.+ Badakiwe,+ kodwa abadakiwe yiwayini; bayantenga, kodwa akungenxa yophuzo oludakayo.+ 10  Ngoba uJehova uthululele phezu kwenu umoya wobuthongo obukhulu;+ uyawavala amehlo enu, nina baprofethi,+ umboze ngisho namakhanda enu,+ nina baboni bemibono.+ 11  Kini lo mbono wakho konke uba njengamazwi encwadi evaliwe,+ abayinika umuntu owaziyo umbhalo, bethi: “Sicela ufunde la ngokuzwakalayo,” kodwa kudingeke athi: “Angikwazi ngoba, ivaliwe”;+ 12  futhi le ncwadi iyonikwa umuntu ongawazi umbhalo, othile athi: “Sicela ufunde la ngokuzwakalayo,” kodwa kudingeka athi: “Angiwazi nhlobo umbhalo.” 13  UJehova uthi: “Ngenxa yokuthi laba bantu basondelé ngomlomo wabo, futhi baye bangidumisa ngezindebe zabo nje kuphela,+ inhliziyo yabo bayidedisele kude nami,+ nokungesaba kwabo kuba ngumyalo wabantu ofundiswayo,+ 14  ngakho-ke nangu mina, Mina engiyophinda futhi ngithathe isinyathelo ngokumangalisayo ngalesi sizwe,+ ngendlela emangalisayo nangokuthile okumangalisayo; ukuhlakanipha kwabantu baso abahlakaniphile kuyoshabalala, nakho kanye ukuqonda kwabantu baso abanokuqonda kuyozithukusa.”+ 15  Maye kulabo abajula kakhulu ekuthukuseleni uJehova injongo,+ nalabo abazenzo zabo zenzeke endaweni emnyama,+ kuyilapho bethi: “Ngubani osibonayo, ngubani owaziyo ngathi?”+ 16  Yeka ukonakala kwenu nina madoda! Ingabe umbumbi ngokwakhe kufanele abhekwe njengobumba?+ Ngoba, ingabe into eyenziwe kufanele yini ithi ngokuqondene nomenzi wayo: “Akangenzanga”?+ Futhi ingabe into ebunjiwe empeleni iyasho yini ngokuqondene nombumbi wayo ukuthi: “Akabonisanga kuqonda”?+ 17  Akusele isikhathi esincane yini iLebhanoni liphendulwe ingadi yezithelo+ futhi ingadi yezithelo ibhekwe njengehlathi?+ 18  Ngokuqinisekile ngalolo suku abayizithulu bayozwa amazwi ale ncwadi,+ futhi ngisho namehlo abayizimpumputhe ayobona esigayegayeni nasebumnyameni.+ 19  Abamnene+ ngokuqinisekile bayokwandisa ukuthokoza kwabo ngoJehova, ngisho nabampofu esintwini bayojabula ngoNgcwele ka-Israyeli,+ 20  ngoba umashiqela uyophela,+ nozigabisayo uyophela,+ nabo bonke labo abahlala beqaphe ukwenza okulimazayo+ bayonqunywa, 21  labo abafaka umuntu esonweni ngezwi lakhe,+ nalabo ababekela ngisho nomuntu osolayo esangweni isiyengo,+ nalabo abachiliza olungileyo ngezimpikiswano eziyize.+ 22  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushilo endlini kaJakobe, yena owakhulula u-Abrahama:+ “UJakobe ngeke abe namahloni manje, futhi ubuso bakhe ngeke buphaphatheke manje;+ 23  ngoba lapho ebona abantwana bakhe, umsebenzi wezandla zami, phakathi kwakhe,+ bayongcwelisa igama lami,+ futhi ngokuqinisekile bayomngcwelisa oNgcwele kaJakobe,+ futhi uNkulunkulu ka-Israyeli bayombheka ngokuthuthumela.+ 24  Futhi labo abaphambukayo emoyeni wabo empeleni bayokwazi ukuthi kuyini ukuqonda, ngisho nalabo abakhonondayo bayothola imfundiso.”+

Imibhalo yaphansi