Isaya 28:1-29

28  Maye kuwo umqhele ovelele wezidakwa zakwa-Efrayimi,+ nembali ebunayo yomhlobiso wawo wobuhle ephezu kwekhanda lesigodi esivundile salabo abahlulwa yiwayini!  Bheka! UJehova unomuntu onamandla futhi oyingqabavu.+ Njengesiphepho sesichotho esinokuduma,+ isiphepho esibhubhisayo, njengesiphepho esinokuduma samanzi akhukhulayo,+ anamandla, ngokuqinisekile uyowisela phansi emhlabeni ngamandla.  Imiqhele evelele yezidakwa zakwa-Efrayimi iyonyathelwa+ phansi ngezinyawo.  Imbali ebunayo+ yomhlobiso wawo omuhle ephezu kwekhanda lesigodi esivundile iyoba njengekhiwane elivuthwe kuqala+ kungakabi yihlobo, okuthi, lapho olibonayo elibona, aligwinye, lisesentendeni yesandla sakhe.  Ngalolo suku uJehova wamabutho uyoba njengomqhele womhlobiso+ nanjengegoda elihle lezimbali+ kwabaseleyo+ kubantu bakhe,  nanjengomoya wobulungisa kohlezi ekwahluleleni,+ nanjengamandla kwabanqanda impi esangweni.+  Nalaba futhi—badukile ngenxa yewayini futhi baye bazulazula ngenxa yophuzo oludakayo. Umpristi nomprofethi+—badukile ngenxa yophuzo oludakayo, baphithene ngenxa yewayini, bazulazulile+ ngenxa yophuzo oludakayo; badukile ekuboneni kwabo, badiyazelile ngokuqondene nesinqumo.  Ngoba wonke amatafula asegcwele ubuhlanzo obungcolile+—akukho ndawo engenabo.  Umuntu uyofundisa bani ulwazi,+ ubani ayomenza aqonde lokho okuzwakele?+ Ingabe yilabo abalunyulwé obisini, abasuswé emabeleni?+ 10  Ngoba “ngumyalo phezu komyalo, umyalo phezu komyalo, umucu wokulinganisa phezu komucu wokulinganisa, umucu wokulinganisa phezu komucu wokulinganisa, kancane lapha, kancane laphaya.”+ 11  Ngoba uyokhuluma nalesi sizwe+ esebenzisa abangingizayo ngezindebe zabo+ nolimi oluhlukile,+ 12  labo athé kubo: “Lena yindawo yokuphumula. Nikani okhatheleyo ukuphumula. Lena yindawo yokukhululeka,” kodwa abangathandanga ukuzwa.+ 13  Ngokuqinisekile kubo izwi likaJehova liyoba “ngumyalo phezu komyalo, umyalo phezu komyalo, umucu wokulinganisa phezu komucu wokulinganisa, umucu wokulinganisa phezu komucu wokulinganisa,+ kancane lapha, kancane laphaya,” ukuze bahambe futhi nakanjani bakhubeke bagenuke futhi empeleni baphuke babambeke babanjwe.+ 14  Ngakho-ke yizwani izwi likaJehova, nina abazigabisayo, nina babusi+ balesi sizwe eniseJerusalema: 15  Ngoba nina madoda nithé: “Senzé isivumelwano noKufa;+ sibangele ukuba kube khona umbono neShiyoli;+ isikhukhula esikhulu esisheshayo esigubuzelayo, uma kwenzeka sidlula, ngeke size kithi, ngoba senzé amanga aba yisiphephelo sethu+ futhi sizithukusé emangeni’’;+ 16  ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Bheka ngibeka itshe+ njengesisekelo eZiyoni,+ itshe elivivinyiwe,+ igumbi eliyigugu+ lesisekelo esiqinisekile.+ Akekho obonisa ukholo oyoba netwetwe.+ 17  Ubulungisa ngizobenza bube ngumucu wokulinganisa+ nokulunga+ kube yileveli; isichotho+ siyosikhukhula isiphephelo samanga,+ namanzi akhukhule indawo yokucasha uqobo.+ 18  Isivumelwano senu noKufa ngokuqinisekile siyochithwa,+ nalowo mbono wenu neShiyoli ngeke ume.+ Isikhukhula esikhulu esisheshayo esigubuzelayo, lapho sidlula+—niyoba yindawo yaso yokubhudulwa.+ 19  Njalo lapho sidlula, siyonithatha simuke nani,+ ngoba siyodlula njalo ekuseni, emini nasebusuku; futhi siyoba yisizathu sokuthuthumela+ ukuze senze abanye baqonde lokho okuzwakele.” 20  Ngoba umbhede mfushane kakhulu ukuba umuntu angenaba kuwo, nengubo ibe ncane kakhulu lapho umuntu ezisonga ngayo. 21  Ngoba uJehova uyovuka njengaseNtabeni iPherazimi,+ uyoyaluza njengasethafeni eliphansi eduze kweGibheyoni,+ ukuba enze isenzo sakhe—isenzo sakhe siyinqaba—futhi asebenze umsebenzi wakhe—umsebenzi wakhe awujwayelekile.+ 22  Manje ningazibonakalisi ningabaklolodeli,+ ukuze izibopho zenu zingabi namandla, ngoba yebo kukhona okuthile okunqunyiwe, engikuzwile eNkosini EnguMbusi,+ uJehova wamabutho, ukuqothulwa kwalo lonke izwe.+ 23  Bekani indlebe, nilalele izwi lami; nakani nilalele izwi lami. 24  Ingabe umlimi ukuze ahlwanyele imbewu ulima usuku lonke,+ avukuze futhi ahlelembe inhlabathi yakhe?+ 25  Akathi yini lapho esehlelembe ubuso bayo, abese esakaza ikhumini elimnyama afafaze ikhumini,+ futhi akumelwe yini afake ukolweni, unyaluthi+ nebhali endaweni emisiwe,+ nesipelite+ sibe umngcele wakhe?+ 26  Umuntu umqondisa+ ngokwalokho okulungile. UNkulunkulu wakhe uyamyala.+ 27  Ngoba ikhumini elimnyama alibhulwa ngesibhulo;+ futhi isondo lenqola aliphendulwa phezu kwekhumini. Ngoba ngokuvamile ikhumini elimnyama libhulwa ngenduku,+ nekhumini ngodondolo. 28  Ingabe ngokuvamile okokwenza isinkwa kuyachotshozwa? Ngoba akwenzeki nakanye ukuba umuntu akubhule+ angabe esayeka.+ Kumelwe ahambise isondo lenqola yakhe, namahhashi akhe, kodwa ngeke akuchoboze.+ 29  Lokhu nakho kuvele kuJehova wamabutho ngokwakhe,+ oye waba ngomangalisayo ngokuphathelene nenjongo yakhe, oye wenza kahle kakhulu ekusebenzeni ngokuphumelelayo.+

Imibhalo yaphansi