Isaya 26:1-21

26  Ngalolo suku+ kuyohlatshelelwa le ngoma+ ezweni lakwaJuda:+ “Sinomuzi oqinile.+ Umisa insindiso ibe yizindonga negoqo lokuvikela.+  Vulani amasango,+ nina madoda, ukuze kungene isizwe esilungile esigcina ukuziphatha okuthembekile.+  Ukuthambekela okusekelwe kahle wena uyokulonda ngokuthula okuqhubekayo,+ ngoba umuntu wenziwa athembele kuwe.+  Thembelani kuJehova,+ nina bantu, phakade, ngoba iDwala laphakade likuJah Jehova.+  “Ngoba ubadilizile labo abahlala endaweni ephakeme,+ emzini ophakeme.+ Uyawehlisa, uwehlisela emhlabeni; uwuthintanisa nothuli.+  Unyawo luyowunyathela, izinyawo zohluphekile, izinyathelo zabantu abaphansi.”+  Indlela yolungile iwubuqotho.+ Njengoba uqotho, uyoyihlelemba indlela yolungile.+  Yebo, ngenxa yendlela yezahlulelo zakho Jehova, sithembe wena.+ Isifiso somphefumulo sibé+ yigama lakho nesikhumbuzo sakho.+  Ebusuku ngikufisé ngomphefumulo wami;+ yebo, ngomoya wami ongaphakathi kimi ngilokhu ngikufuna;+ ngoba, lapho kukhona izahlulelo zakho ngomhlaba,+ abakhileyo ezweni elikhiqizayo ngokuqinisekile bayofunda+ ukulunga.+ 10  Nakuba omubi engase aboniswe umusa, uyomane angakufundi ukulunga.+ Ezweni lobuqotho uyokwenza ngendlela engenabulungisa+ futhi ngeke akubone ukuphakama kukaJehova.+ 11  O Jehova, isandla sakho siphakeme,+ kodwa abasiboni.+ Bayobona futhi babe namahloni+ ngenxa yentshiseko ngabantu bakho. Yebo, wona kanye umlilo+ wabaphikisana nawe uyobadla ubaqede. 12  O Jehova, uyonquma ukuba sithole ukuthula,+ ngoba uye wasenzela ngisho nemisebenzi yethu yonke.+ 13  O Jehova Nkulunkulu wethu, amanye amakhosi ngaphandle kwakho abé ngabanikazi bethu.+ Ngawe kuphela siyokhuluma ngegama lakho.+ 14  Bafile; ngeke baphile.+ Abasenamandla ekufeni,+ ngeke bavuke.+ Ngakho-ke ubanakile ukuze ubabhuqe ubhubhise konke ukuphathwa kwegama labo.+ 15  Unezelile esizweni; Jehova, unezelile esizweni;+ uzikhazimulisile.+ Uyinwebele kude yonke imingcele yezwe.+ 16  O Jehova, ngesikhathi sokucindezeleka bakunakile,+ bathululelé umnyenyezo womthandazo lapho bethola ukuyala kwakho.+ 17  Njengoba nje owesifazane okhulelwe okusondele ukuba abelethe, esikwa, ekhala ngemihelo yakhe, siye saba kanjalo ngenxa yakho Jehova.+ 18  Sikhulelwe, siyasikwa;+ kunjengokungathi sibelethe umoya. Ayikho insindiso yangempela esiyifezayo ngokuqondene nezwe,+ futhi abekho abahlali abazokwakha ezweni elikhiqizayo abaqathakayo bezalwa.+ 19  “Abafileyo bakho bayophila.+ Isidumbu sami—bayovuka.+ Phaphamani nikhamuluke ngenjabulo, nina enihlala othulini!+ Ngoba amazolo akho+ anjengamazolo ezitshalo zasendle,+ nomhlabathi ngokwawo uyovumela ukuba labo abangenamandla ekufeni baqathake bezalwa.+ 20  “Hambani bantu bami, ngenani emakamelweni enu angaphakathi, nivale iminyango yenu ngemva kwenu.+ Zifihleni umzuzwana nje kuze kudlule isijeziso.+ 21  Ngoba, bheka! uJehova uphuma endaweni yakhe ukuze enze ukuba owakhileyo ezweni alandise ngesiphambeko asenzile kuye,+ futhi ngokuqinisekile izwe liyokuveza obala ukuchithwa kwegazi okukulo+ futhi ngeke lisabafihla ababuleweyo balo.”+

Imibhalo yaphansi