Isaya 25:1-12

25  O Jehova, unguNkulunkulu wami.+ Ngiyakuphakamisa,+ ngidumisa igama lakho,+ ngoba wena wenzé izinto ezimangalisayo,+ izinjongo+ ezisukela ezikhathini zangaphambili, ngeqiniso,+ ngokwethembeka.+  Ngoba wenzé umuzi waba yinqwaba yamatshe, umzana onezivikelo eziqinile waba yincithakalo ebhidlikayo, umbhoshongo wokuhlala izihambi ukuba ungabi ngumuzi, ongeke wakhiwe kabusha kuze kube nini nanini.+  Yingakho labo abayisizwe esinamandla beyokukhazimulisa; umzana wezizwe ezingomashiqela, uyokwesaba.+  Ngoba ube yisiphephelo kophansi, isiphephelo kompofu ekucindezelekeni anakho,+ isiphephelo esiphephweni esinemvula, umthunzi+ ekushiseni, lapho ukufutha kwabangomashiqela kunjengesiphepho esinemvula odongeni.  Njengokushisa ezweni elingenamanzi, umsindo wezihambi uyawuthobisa, ukushisa ngomthunzi wefu.+ Ihubo labangomashiqela liyathuliswa.+  UJehova wamabutho ngokuqinisekile uyokwenzela zonke izizwe,+ kule ntaba,+ idili lezidlo ezinamafutha akahle,+ idili lewayini eligcinwe enhleseni, lezidlo ezinamafutha akahle, ezigcwele umnkantsha,+ lewayini+ eligcinwe enhleseni, elihluziwe.+  Futhi kule ntaba ngokuqinisekile uyogwinya ubuso besigubuzelo esigubuzele zonke izizwe,+ nokwelukiweyo okulukwe kwahlanganiswa phezu kwazo zonke izizwe.  Empeleni uyokugwinya ukufa kuze kube phakade,+ iNkosi EnguMbusi uJehova ngokuqinisekile iyosula izinyembezi ebusweni bonke.+ Isihlamba sabantu bayo iyosisusa kuwo wonke umhlaba,+ ngoba uJehova ngokwakhe ukukhulumile.  Ngokuqinisekile umuntu uyothi ngalolo suku: “Bheka! Lona nguNkulunkulu wethu.+ Sithembele kuye,+ uyosisindisa.+ Lona nguJehova.+ Sithembele kuye. Masijabule sithokoze ngensindiso yakhe.”+ 10  Ngoba isandla sikaJehova siyohlala kule ntaba,+ uMowabi uyonyathelwa+ endaweni yakhe njengalapho kunyathelwa inqwaba yotshani endaweni yomquba.+ 11  Uyokwelula izandla zakhe phakathi kwakhe njengalapho inhlambi izelula ibhukuda, futhi kumelwe ehlise ukuzidla kwakhe+ ngokunyakaza kobuciko kwezandla zakhe. 12  Futhi umuzi onezivikelo eziqinile, nezindonga zakho eziphakeme zokulondeka, uyowudiliza; uyowehlisa, awuthintanise nomhlaba, awehlisele othulini.+

Imibhalo yaphansi