Isaya 24:1-23

24  Bheka! UJehova uyaligeqa izwe futhi ulenza libe wugwadule,+ uphendukezelé ubuso balo+ wahlakaza abakhileyo kulo.+  Futhi kuyokwenzeka okufanayo kubantu njengakumpristi; okufanayo encekwini njengasenkosini yayo; okufanayo encekukazini njengasenkosikazini yayo; okufanayo kumthengi njengakumthengisi; okufanayo kumbolekisi njengakobolekayo; okufanayo kothatha inzalo njengakokhokha inzalo.+  Nakanjani izwe liyogeqwa, nakanjani liyophangwa,+ ngoba uJehova ngokwakhe ulikhulumile leli zwi.+  Izwe liyalila,+ liphelile. Izwe elikhiqizayo libunile, liphelile. Abaphakemeyo kubantu bezwe babunile.+  Lona kanye izwe lingcolisiwe ngaphansi kwabakhileyo kulo,+ ngoba baye bayishaya indiva imithetho,+ bashintsha isiqondiso,+ baphula isivumelwano esimi kuze kube nini nanini.+  Yingakho isiqalekiso silidlile izwe,+ nalabo abahlala kulo babhekwa njengabanecala. Yingakho abakhileyo ezweni beye bancipha ngesibalo, futhi bembalwa kakhulu abantu abafayo abasele.+  Iwayini elisha liyalila, umvini ubunile,+ bonke abathokozayo enhliziyweni bayabubula.+  Ukwethaba ngamathamborini kuphelile, umsindo wabesese kakhulu unqamukile, ukwethaba ngamahabhu kuphelile.+  Baphuza iwayini ngaphandle kwengoma; uphuzo oludakayo luba olubabayo kulabo abaluphuzayo. 10  Umzana oshiyiwe ubhidliziwe;+ zonke izindlu zivaliwe ukuze kungangenwa kuzo. 11  Kukhona ukumemeza ezitaladini ngenxa yokuswela iwayini. Konke ukujabula kuphelile; ukwethaba kwezwe kumukile.+ 12  Emzini kusele isimo esimangalisayo; isango lichotshozwé laba yinqwaba nje yombhidlika.+ 13  Ngoba yileyo ndlela okuyoba ngayo phakathi kwezwe, phakathi kwezizwe, njengokuvuthuzwa komnqumo,+ njengokukhothoza lapho ukubuthwa kwamagilebhisi sekuphelile.+ 14  Bona ngokwabo bayophakamisa izwi labo, bayokhamuluka ngenjabulo. Ngokuqinisekile bayompongoloza ngokuphakama kukaJehova kusukela olwandle.+ 15  Yingakho esifundeni sokukhanya+ beyokhazimulisa uJehova,+ eziqhingini zolwandle bakhazimulise igama likaJehova,+ uNkulunkulu ka-Israyeli. 16  Kukhona amahubo esiwezwile evela emkhawulweni wezwe:+ “Umhlobiso KoLungileyo!”+ Kodwa ngithi: “Kimi ukonda nje kuphela,+ kimi ukonda nje kuphela! Maye kimi! Abasebenzelana nabanye ngokukhohlisa benzé ngokukhohlisa.+ Yebo ngenkohliso, abasebenzelana nabanye ngokukhohlisa benzé ngokukhohlisa.”+ 17  Ingebhe nomgodi nesicupho kuphezu kwakho, wena owakhé ezweni.+ 18  Obalekela umsindo wento anengebhe ngayo uyowela emgodini, okhuphukayo ephuma ngaphakathi emgodini uyobanjwa yisicupho.+ Ngoba wona kanye amasango ezikhukhula aphezulu empeleni ayovuleka,+ nezisekelo zezwe ziyozamazama.+ 19  Izwe liqhekeké ngokuphelele, izwe linyakaziswé ngokuphelele, izwe liyendayendiswé ngokuphelele.+ 20  Izwe lihamba ngokuntenga ngokuphelele njengomuntu odakiwe, futhi liye lanyakaza laya ngapha nangapha njengendlwana yokuqapha.+ Futhi iseqo salo sesibe nzima phezu kwalo,+ liyowa, lingaphinde livuke.+ 21  Kuyothi ngalolo suku uJehova alinake ibutho lendawo ephakeme elisendaweni ephakeme, namakhosi omhlaba aphezu komhlaba.+ 22  Ngokuqinisekile bayobuthwa ngokubuthwa okunjengokweziboshwa zibuthelwa emgodini,+ futhi bavalelwe etilongweni;+ ngemva kwezinsuku eziningi bayohanjelwa.+ 23  Inyanga edilingene ijabhile, nelanga elikhazimulayo libe namahloni,+ ngoba uJehova wamabutho ube yinkosi+ ngenkazimulo+ eNtabeni iZiyoni+ naseJerusalema naphambi kwamadoda akhe asemadala.

Imibhalo yaphansi