Isaya 22:1-25

22  Isimemezelo sesigodi sombono:+ Kwenzenjani-ke kuwe, kuze kukhuphukele ophahleni lwezindlu wonke umuntu okuwe?+  Wawugcwele inhlokomo, ungumuzi ohlokomayo, umzana othabile.+ Ababuleweyo bakho akubona ababulewe ngenkemba, futhi akubona abafele empini.+  Bonke ababusi+ bakho babaleké kanyekanye.+ Benziwe iziboshwa kungazange kudingeke umnsalo. Bonke abangabakho abatholakele baye benziwa iziboshwa ndawonye.+ Bebebalekele kude impela.  Yingakho ngithé: “Susa amehlo akho kimi. Ngizobonisa umunyu ngokukhala.+ Musani ukuphikelela ukungiduduza ngokuphangwa kwendodakazi yabantu bakithi.+  Ngoba wusuku lwesiphithiphithi+ nolokunyathela+ nolokukhungathekisa,+ iNkosi EnguMbusi, uJehova wamabutho enalo esigodini sombono. Kukhona umbhidlizi wodonga,+ nokumemeza intaba.+  I-Elamu+ ngokwalo lithathe umgodla wemicibisholo, enqoleni yempi yomuntu wasemhlabeni, kanye namahhashi; neKhiri+ ngokwalo lembulé isihlangu.  Amathafa akho aphansi ekhethelo isibili ayogcwala izinqola zempi, amahhashi azihlele nakanjani esangweni,  umuntu uyosusa isihenqo sikaJuda. Ngalolo suku uyobheka ngasenqolobaneni yezikhali+ yendlu yehlathi,+  ngokuqinisekile niyozibona izindawo ezibhodloziwe zoMuzi KaDavide, ngoba impela ziyoba ziningi.+ Futhi niyoqoqa amanzi echibi elisezansi.+ 10  Impela niyozibala izindlu zaseJerusalema. Futhi niyozidiliza lezi zindlu ukuze nenze udonga+ lungafinyeleleki. 11  Kuyoba khona ichibi lokuqoqa eniyolenza phakathi kwezindonga ezimbili nilenzela amanzi echibi elidala.+ Ngokuqinisekile ngeke nimbheke uMenzi wako Omkhulu, futhi anisoze nambona lowo owakubumba kudala. 12  “INkosi EnguMbusi,+ uJehova wamabutho, ngalolo suku iyoyala ukuba kube khona ukukhala+ nokulila nobumpandla nokubhinca indwangu yesaka.+ 13  Kodwa bheka! ukwethaba nokujabula, ukubulala izinkomo nokuhlaba izimvu, ukudla inyama nokuphuza iwayini,+ ‘Makudliwe futhi kuphuzwe ngoba kusasa sizokufa.’”+ 14  UJehova wamabutho uzembulé ezindlebeni zami:+ “‘Lesi siphambeko ngeke nihlawulelwe+ sona nize nife,’+ kusho iNkosi EnguMbusi, uJehova wamabutho.” 15  Yilokhu iNkosi EnguMbusi, uJehova wamabutho, ekushilo: “Hamba, ngena kulo mphathi, uShebina,+ owengamele indlu,+ uthi, 16  ‘Yini engeyakho lapha, futhi ubani ongowakho lapha, ukuba uziqophele ingcwaba lapha?’+ Uqopha ingcwaba lakhe endaweni ephakeme; uzimbela indawo yakhe yokuhlala edwaleni. 17  ‘Bheka! UJehova ukujikijela phansi ngamandla ndoda enamandla, futhi ukubamba ngendluzula. 18  Nakanjani uyokusonga akuqinise, akusonge njengebhola ukuze akujikijele ezweni elibanzi. Uyofela khona, futhi izinqola zenkazimulo yakho ziyoba yihlazo lendlu yenkosi yakho lapho. 19  Ngiyokududula ngikususe esikhundleni sakho; futhi umuntu uyokudiliza endaweni yakho engokomthetho.+ 20  “ ‘Kuyothi ngalolo suku ngiyibize inceku yami,+ okungukuthi, u-Eliyakimi+ indodana kaHilikiya.+ 21  Ngiyoyembathisa isembatho sakho, ngiyibophe ngebhande lakho lendwangu ngiliqinise,+ ngiyonikela umbuso wakho esandleni sayo; iyoba nguyise kowakhileyo eJerusalema nasendlini kaJuda.+ 22  Ngiyobeka isihluthulelo+ sendlu kaDavide phezu kwehlombe layo, iyovula kungabikho ovalayo, ivale kungabikho ovulayo.+ 23  Ngiyoyibethela njengesikhonkwane+ endaweni ehlala njalo, iyoba njengesihlalo sobukhosi senkazimulo endlini kayise.+ 24  Bayoneka phezu kwayo yonke inkazimulo yendlu kayise, uzalo namahlumela, zonke izitsha zohlobo oluncane, izitsha zohlobo lwezindishi kanye nezitsha zohlobo lwezimbiza ezinkulu. 25  “‘Ngalolo suku,’ kusho uJehova wamabutho, ‘isikhonkwane+ esibethelwe endaweni ehlala njalo siyosuswa,+ futhi siyonqanyulwa siwe, nomthwalo ophezu kwaso uyonqunywa, ngoba uJehova ngokwakhe ukukhulumile.’”+

Imibhalo yaphansi