Isaya 21:1-17

21  Isimemezelo ngokumelene nehlane lolwandle:+ Kuphokophele phambili njengezivunguvungu+ eningizimu, kuza kuvela ehlane, ezweni elesabekayo.+  Kukhona umbono onzima+ engiwutsheliwe: Umkhohlisi uyakhohlisa, nomphangi uyaphanga.+ Khuphuka Elamu! Vimbezela Mediya!+ Ngibangelé ukuba kuphele konke ukububula okungenxa yakhe.+  Yingakho izinkalo zami zigcwele izinhlungu ezinzima.+ Ngibanjwe ukubinyabinyeka, njengokubinyabinyeka kowesifazane obelethayo.+ Ngikhungathekile kangangokuthi angizwa; ngiphazamisekile kangangokuthi angiboni.  Inhliziyo yami iye yazulazula; ukuqhaqhazela kungesabise kakhulu. Ukuhwalala ebengikuthanda kwenziwe kwaba ukuthuthumela kimi.+  Makulungiswe itafula, kuhlelwe izihlalo zibe sezindaweni zazo, kudliwe, kuphuzwe!+ Sukumani, nina zikhulu,+ nigcobe isihlangu.+  Ngoba yilokhu uJehova akushilo kimi: “Hamba umise umqaphi ukuba asho lokho akubonayo.”+  Wabona inqola yempi inesipani samahhashi, inqola yempi yezimbongolo, inqola yempi yamakamela. Wanakisisa ngokunaka okukhulu.  Wamemeza njengengonyama:+ “O Jehova, ngimi njalo phezu kwenqaba yokulinda emini, ngisendaweni yami yokuqapha ubusuku bonke.+  Manje, bheka, kuza inqola yempi enamadoda, inesipani samahhashi!”+ Waqala ukukhuluma wathi: “Liwile! IBhabhiloni liwile,+ futhi yonke imifanekiso ebaziwe yonkulunkulu balo uyiphule yawela emhlabathini!”+ 10  O ababhuliweyo bami nendodana yesibuya sami,+ lokho engikuzwile kuJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, nginibikele kona. 11  Isimemezelo ngokumelene neDuma: Kukhona ongimemezayo eseSeyiri:+ “Mlindi, kuthiwani ngobusuku? Mlindi, kuthiwani ngobusuku?”+ 12  Umlindi wathi: “Kumelwe kufike ukusa, kanye nobusuku futhi. Uma nina bantu nifuna ukubuza, buzani. Buyani futhi!” 13  Isimemezelo ngokumelene nethafa eliwugwadule: Nizochitha ubusuku ehlathini ethafeni eliwugwadule nina mahele amadoda aseDedani.+ 14  Lethani amanzi ukuze nihlangabeze owomileyo. O nina bakhileyo ezweni laseThema,+ hlangabezani obalekayo nimphathele isinkwa. 15  Ngoba babalekile ngenxa yezinkemba, ngenxa yenkemba ehoshiweyo, nangenxa yomnsalo onsaliwe nangenxa yobunzima bempi. 16  Ngoba yilokhu uJehova akushilo kimi: “Phakathi nonyaka nje kuphela, ngokweminyaka yesisebenzi esiqashiwe,+ yonke inkazimulo yeKhedari+ iyophela nokuphela. 17  Futhi abaseleyo esibalweni sabaphatha umnsalo, amadoda anamandla emadodaneni aseKhedari, bayoba mbalwa,+ ngoba uJehova ngokwakhe, uNkulunkulu ka-Israyeli, ukukhulumile.”+

Imibhalo yaphansi