Isaya 20:1-6

20  Ngonyaka uTharithani+ eza ngawo e-Ashidodi,+ lapho uSarigoni inkosi yase-Asiriya emthuma,+ walwa ne-Ashidodi walithumba;+  ngaleso sikhathi uJehova wakhuluma ngesandla sika-Isaya indodana ka-Amozi,+ wathi: “Hamba,+ yithukulule indwangu yesaka okhalweni lwakho;+ futhi kufanele ukhumule izimbadada zakho ezinyaweni zakho.”+ Wenza kanjalo, ehambahamba éze futhi engafaké zicathulo.+  UJehova waqhubeka wathi: “Njengoba nje inceku yami u-Isaya iye yahambahamba íze futhi ingafaké zicathulo iminyaka emithathu njengesibonakaliso+ nebika ngokumelene neGibhithe+ nangokumelene neTopiya,+  kanjalo inkosi yase-Asiriya iyohola indikimba yezithunjwa zaseGibhithe+ nabadingisiweyo baseTopiya, abafana namaxhegu, behamba-ze futhi bengafaké zicathulo, izinqe zabo zihlubule, ubunqunu baseGibhithe.+  Ngokuqinisekile bayokwesaba kakhulu futhi babe namahloni ngeTopiya ithemba labo ababelibhekile+ nangeGibhithe ubuhle babo.+  Owakhé kuleli zwe elingasogwini ngokuqinisekile uyothi ngalolo suku, ‘Bheka indlela elingayo ithemba lethu ebesilibhekile, esabalekela kulo ukuze sithole usizo, ukuze sikhululwe ngenxa yenkosi yase-Asiriya!+ Thina-ke siyophunyuka kanjani?’”

Imibhalo yaphansi