Isaya 2:1-22

2  Into u-Isaya indodana ka-Amozi ayibona embonweni ngokuphathelene noJuda neJerusalema:+  Engxenyeni yokugcina yezinsuku+ intaba yendlu+ kaJehova iyomiswa iqine ibe ngaphezu kwesiqongo sezintaba,+ futhi ngokuqinisekile iyophakanyiswa ngaphezu kwamagquma;+ zonke izizwe ziyogobhozela kuyo.+  Ngokuqinisekile izizwe eziningi ziyohamba zithi: “Wozani+ sikhuphukele entabeni kaJehova, endlini kaNkulunkulu kaJakobe; uzosifundisa izindlela zakhe, sihambe emikhandweni yakhe.”+ Ngoba umthetho uyophuma eZiyoni, nezwi likaJehova eJerusalema.+  Ngokuqinisekile uyokhipha isahlulelo phakathi kwezizwe+ alungise izindaba+ ngokuqondene nabantu bezizwe eziningi.+ Ziyokhanda izinkemba zazo zibe ngamageja nemikhonto yazo ibe ngocelemba.+ Isizwe ngeke sisaphakamisela isizwe inkemba, futhi ngeke zisayifunda impi.+  O madoda endlu kaJakobe, wozani sihambe ekukhanyeni kukaJehova.+  Ngoba ubashiyile abantu bakho, indlu kaJakobe.+ Ngoba bagcwele izinto ezivela eMpumalanga,+ futhi bangabenzi bemilingo+ njengamaFilisti, kubo kuvame abantwana bezinye izizwe.+  Izwe labo ligcwele isiliva negolide, nengcebo yabo ingeqedwe.+ Izwe labo ligcwele amahhashi, nezinqola zabo zingeqedwe.+  Izwe labo ligcwele onkulunkulu abangasizi ngalutho.+ Bakhothamela umsebenzi wezandla zomuntu, lokho okwenziwe yiminwe yomuntu.+  Umuntu wasemhlabeni uyakhothama, umuntu abe phansi, futhi akunakwenzeka ukuba ubaxolele.+ 10  Ngena edwaleni ucashe othulini ngenxa yokuthuthumelisa kukaJehova, ucashele ukuphakama kwakhe okukhazimulayo.+ 11  Amehlo azidlayo omuntu wasemhlabeni ayoba phansi, nokuqhosha kwabantu kuyokhothama;+ nguJehova yedwa oyophakanyiswa ngalolo suku.+ 12  Ngoba luwusuku lukaJehova wamabutho.+ Luphezu kwawo wonke umuntu oziphakamisile noqhoshayo naphezu kwawo wonke umuntu ophakeme noma ophansi;+ 13  naphezu kwayo yonke imisedari yaseLebhanoni+ emide nephakeme naphezu kwazo zonke izihlekehleke zemithi yaseBhashani;+ 14  naphezu kwazo zonke izintaba eziphakeme naphezu kwawo wonke amagquma aphakanyisiwe;+ 15  naphezu kwayo yonke imibhoshongo ephakeme naphezu kwazo zonke izindonga eziqinisiwe;+ 16  naphezu kwayo yonke imikhumbi yaseTharishishi+ naphezu kwazo zonke izikebhe ezifiselekayo. 17  Futhi ukuzidla komuntu wasemhlabeni kuyokhothama, nokuqhosha kwabantu kuyoba phansi;+ nguJehova yedwa oyophakanyiswa ngalolo suku.+ 18  Onkulunkulu abangasizi ngalutho bayodlula ngokuphelele.+ 19  Abantu bayongena emihumeni yamadwala nasemigodini yothuli ngenxa yokwesabeka kukaJehova nangenxa yokuphakama kwakhe okukhazimulayo,+ lapho esukuma ngenjongo yokuba umhlaba uthuthumele.+ 20  Ngalolo suku umuntu wasemhlabeni uyobaphonsa kongoso nasemalulwaneni onkulunkulu bakhe besiliva abangasizi ngalutho nonkulunkulu bakhe begolide abangasizi ngalutho ababemenzele bona ukuba akhothame phambi kwabo,+ 21  ukuze angene emigodini emadwaleni nasemifantwini yamadwala, ngenxa yokwesabeka kukaJehova nangenxa yokuphakama kwakhe okukhazimulayo,+ lapho esukuma ngenjongo yokuba umhlaba uthuthumele. 22  Ngenxa yokuphila kwenu siqu, dedani kumuntu wasemhlabeni, omoya wakhe usemakhaleni akhe,+ ngoba kungasiphi isisekelo kumelwe ukuba acatshangelwe?+

Imibhalo yaphansi