Isaya 19:1-25

19  Isimemezelo ngokumelene neGibhithe:+ Bheka! UJehova ugibele ifu elinejubane+ futhi uza eGibhithe. Ngokuqinisekile onkulunkulu abangasizi ngalutho baseGibhithe bayovevezela ngenxa yakhe,+ nayo kanye inhliziyo yeGibhithe iyogcwala amanzi phakathi kwalo.+  “Ngizoqhatha abaseGibhithe nabaseGibhithe, futhi ngokuqinisekile bayolwa yilowo nalowo nomfowabo, nalowo nalowo nomngane wakhe, umuzi ulwe nomuzi, umbuso ulwe nombuso.+  Umoya weGibhithe uyosambatheka phakathi kwalo,+ futhi ngizophithanisa icebo lalo.+ Ngokuqinisekile bayophendukela konkulunkulu abangasizi ngalutho+ nakubathwebuli nakwabanemimoya nakubabikezeli bezenzakalo.+  Ngiyonikela iGibhithe esandleni senkosi elukhuni, futhi iyoba namandla leyo nkosi eyobusa phezu kwalo,”+ kusho iNkosi yeqiniso, uJehova wamabutho.  Ngokuqinisekile amanzi ayokoma olwandle, nomfula ngokwawo uyogangatheka futhi empeleni wome.+  Imifula kumelwe inuke; imiselekazi yeNayile yaseGibhithe kumelwe inciphe futhi igangatheke.+ Umhlanga+ nekhwane kumelwe kukhunte.  Izindawo eziluqwathule ngaseMfuleni iNayile, esizalweni soMfula iNayile, nalo lonke izwe lembewu loMfula iNayile kuyokoma.+ Ngokuqinisekile kuyopheshulwa, ngeke kusaba khona.  Abadobi kuyomelwe balile, nabo bonke abaphonsa izindobo eMfuleni iNayile bayozwakalisa ukudabuka, ngisho nalabo abelula amanetha okudoba ebusweni bamanzi impela bayophela.+  Abasebenza ngefilakisi elihlunguliwe+ bayoba namahloni; kanjalo nabasebenzisa uhlaka lokweluka indwangu emhlophe. 10  Abeluki+ balo bayochotshozwa, bonke abasebenzela inkokhelo babe lusizi emphefumulweni. 11  Impela izikhulu zaseZowani+ ziyiziwula. Ngokuqondene nabahlakaniphileyo kubeluleki bakaFaro, iseluleko sabo siyinto engenangqondo.+ Niyosho kanjani kuFaro ukuthi: “Ngiyindodana yabahlakaniphile, indodana yamakhosi esikhathi sasendulo”? 12  Baphi-ke—lawo madoda akho ahlakaniphile+—ukuze manje bakutshele futhi ukuze bazi ukuthi yini uJehova ayinqumile ngokuphathelene neGibhithe?+ 13  Izikhulu zaseZowani zenzé ngobuwula,+ izikhulu zaseNofi+ zikhohlisiwe, amadoda ayinhloko+ ezizwe zalo abangele iGibhithe ukuba lizulazule. 14  UJehova uxubanise umoya wokukhungatheka phakathi kwalo;+ baye babangela ukuba iGibhithe lizulazule kuwo wonke umsebenzi walo, njengoba nje umuntu odakiwe enziwa ukuba antenge ebuhlanzweni bakhe.+ 15  IGibhithe ngeke libe nanoma yimuphi umsebenzi ongase wenziwe yinhloko noma umsila, ihlumela noma ikhwane.+ 16  Ngalolo suku iGibhithe liyoba njengabesifazane, ngokuqinisekile liyothuthumela+ libe nengebhe ngenxa yokusikaza kwesandla sikaJehova wamabutho alisikaza ngaso.+ 17  Futhi umhlabathi wakwaJuda uyoba yimbangela yokudiyazela kulo iGibhithe.+ Noma ubani umuntu akhuluma naye ngalo unengebhe ngenxa yesinqumo sikaJehova wamabutho asinqumayo ngaye.+ 18  Ngalolo suku kuyoba khona imizi emihlanu ezweni laseGibhithe+ ekhuluma ulimi lwaseKhanani+ futhi efunga+ kuJehova wamabutho. Omunye umuzi uyobizwa ngokuthi uMuzi Wokudiliza. 19  Ngalolo suku kuyoba khona i-altare likaJehova phakathi kwezwe laseGibhithe,+ nensika kaJehova eceleni komngcele walo. 20  Kumelwe kube yisibonakaliso nobufakazi kuJehova wamabutho ezweni laseGibhithe;+ ngoba bayokhala kuJehova ngenxa yabacindezeli,+ futhi uyobathumelela umsindisi, yebo omkhulu, empeleni oyobakhulula.+ 21  Ngokuqinisekile uJehova uyokwaziwa kwabaseGibhithe;+ futhi abaseGibhithe bayomazi uJehova ngalolo suku, futhi bayonikela umhlatshelo nesipho+ benze isithembiso kuJehova, basigcwalise.+ 22  Ngokuqinisekile uJehova uyoshaya iGibhithe ngegalelo.+ Bayoshaywa ngegalelo babuye baphulukiswe;+ bayobuyela kuJehova,+ futhi uyovuma ukuba ancengwe yibo abaphulukise.+ 23  Ngalolo suku kuyoba khona umgwaqo omkhulu+ ophuma eGibhithe uya e-Asiriya, futhi i-Asiriya empeleni liyongena eGibhithe, neGibhithe lingene e-Asiriya; ngokuqinisekile, iGibhithe liyokhonza kanye ne-Asiriya. 24  Ngalolo suku u-Israyeli uyoba owesithathu kanye neGibhithe ne-Asiriya,+ okungukuthi, isibusiso phakathi komhlaba,+ 25  ngoba uJehova wamabutho uyobe elibusisile,+ ethi: “Masibusiswe isizwe sami, iGibhithe, nomsebenzi wezandla zami, i-Asiriya,+ nefa lami, u-Israyeli.”+

Imibhalo yaphansi