Isaya 16:1-14

16  Thumelani inqama kumbusi wezwe,+ isuke eSela ngasehlane, iye entabeni yendodakazi yaseZiyoni.+  Emazibukweni ase-Arinoni+ amadodakazi akwaMowabi ayoba njengesidalwa esinamaphiko esibalekayo, sixoshwe esidlekeni saso.+  “Wozani neseluleko, khiphani isinqumo.+ “Yenza isithunzi sakho sibe njengobusuku emini bebade.+ Thukusa abahlakazekile;+ ungakhapheli muntu obalekayo.+  “Kwangathi abahlakazekileyo bami bangagogobala kuwe Mowabi.+ Yiba yindawo yokucasha kubo ngenxa yomphangi.+ Ngoba umcindezeli ufike ekupheleni kwakhe; ukuphanga kukhawukile; labo abanyathela abanye baqedwe nya emhlabeni.+  “Isihlalo sobukhosi ngokuqinisekile siyomiswa siqine ngomusa wothando;+ umuntu uyohlala kuso ngeqiniso etendeni likaDavide,+ ahlulela, efuna ubulungisa futhi eshesha ngokuphathelene nokulunga.”+  Sizwile ngokuziqhenya kukaMowabi, ukuthi uyaziqhenya kakhulu;+ ukuzidla kwakhe nokuziqhenya kwakhe nokufutheka kwakhe+—inkulumo yakhe eyize ngeke ibe njalo.+  Ngakho-ke uMowabi uyohewula ngoMowabi; yebo yena wonke uyohewula.+ Impela abashayiweyo bayoquma bekhalela amaqebelengwane amagilebhisi omisiwe aseKhiri-haresethi,+  ngoba amathala aseHeshibhoni+ abunile. Umvini waseSibhima+—abanikazi bezizwe bawagawulile amagatsha awo abomvu. Ayefinyelele eJazeri;+ ayezulazule ehlane. Amahlumela awo ayeshiyiwe ukuba azikhulele wona akhephuzele; ayefinyelele olwandle.  Yingakho ngizokhala ngokukhala kwaseJazeri ngomvini waseSibhima.+ Ngizokumatisa ngezinyembezi zami, Heshibhoni+ nawe Eliyale,+ ngoba ukumemeza kwehlele phezu kwehlobo lakho naphezu kokuvuna kwakho.+ 10  Ukuthokoza nokujabula kususiwe engadini yezithelo; futhi ezivinini akukho ukukhamuluka ngenjabulo, akukho ukumemeza okwenziwayo.+ Akukho wayini ezikhamweni umnyatheli alinyathelayo.+ Ngibangelé ukuba ukumemeza kuphele.+ 11  Yingakho izibilini zami zihlokoma njengehabhu ngoMowabi,+ nengaphakathi lami ngeKhiri-haresethi.+ 12  Kwabonakala ukuthi uMowabi wayenziwa akhathale endaweni ephakeme;+ weza endlini yakhe engcwele ukuba athandaze,+ futhi akakwazanga ukufeza lutho.+ 13  Yileli izwi uJehova alikhuluma ngokuphathelene noMowabi ngaphambili. 14  Manje uJehova ukhulumile, ethi: “Phakathi neminyaka emithathu, ngokweminyaka yesisebenzi esiqashiwe,+ inkazimulo+ kaMowabi iyohlazeka ngesiyaluyalu esikhulu salo lonke uhlobo, labo abasalayo bayoba mbalwa kakhulu, ngeke babe namandla.”+

Imibhalo yaphansi