Isaya 15:1-9

15  Isimemezelo ngokumelene noMowabi:+ Ngoba liye laphangwa ebusuku, i-Ari+ lakwaMowabi lithulisiwe. Ngoba liye laphangwa ebusuku, iKhiri+ lakwaMowabi lithulisiwe.  Ukhuphukele eNdlini naseDiboni,+ ezindaweni eziphakeme, ukuyokhala. UMowabi uyahewula ngeNebo+ nangeMedeba.+ Kukhona impandla kuwo wonke amakhanda akulo;+ zonke izintshebe zigundiwe.  Ezitaladini zalo babhince indwangu yesaka.+ Wonke umuntu okulo uyahewula ephezu kophahla+ lwezindlu zalo nasezigcawini zalo, wehla ekhala.+  IHeshibhoni ne-Eliyale+ ayakhamuluka. Izwi lawo lizwakele kwaze kwaba seJahazi.+ Yingakho amadoda ahlomile akwaMowabi elokhu ememeza. Umphefumulo wakhe uqobo uye wavevezela ngaphakathi kuye.  Inhliziyo yami iyakhamuluka ngoMowabi.+ Abeqileyo bakhe bafinyelele ngisho naseZowari+ nase-Egilathi-shelishiya.+ Ngoba yilowo nalowo wenyusa ummango waseLuhithe+ ekhala; ngoba endleleni eya eHoronayimi+ bavusa isililo ngalesi sigemegeme.  Ngoba wona kanye amanzi aseNimrimi+ aba yizincithakalo nje. Ngoba utshani obuluhlaza bomile, utshani buphelile; akukho lutho oluye lwaba luhlaza.+  Yingakho izinsalela nezimpahla zabo ezigciniwe abazibekelele, belokhu bemuka nazo beya ngaphesheya kwesigodi sesifufula sobhabhulini.  Ngoba ukukhala kuzungeze indawo yakwaMowabi.+ Ukuhewula kwakhona kufike e-Egilayimu; ukuhewula kwakhona kufike eBheri-elimi,  ngoba amanzi aseDimoni imbala asegcwele igazi. Ngoba phezu kweDimoni ngizobeka izinto ezengeziwe, njengengonyama engizoyibekela abaphunyukileyo bakwaMowabi abaphunyukayo nabaseleyo bezwe.+

Imibhalo yaphansi