Isaya 14:1-32

14  Ngoba uJehova uyobonisa isihe kuJakobe,+ futhi ngokuqinisekile usazomkhetha u-Israyeli;+ impela uyomnika ukuphumula ezweni lakhe,+ futhi umfokazi uyohlanganiswa naye, bayozihlanganisa nendlu kaJakobe.+  Impela izizwe ziyomthatha zimlethe endaweni yakhe, futhi indlu ka-Israyeli iyozithathela zona njengempahla ezweni likaJehova njengezinceku nezincekukazi;+ iyoba abathumbi+ balabo abayithumbile, futhi iyobenza bayithobele labo ababeyiqhuba ukuba isebenze.+  Kuyothi ngalolo suku lapho uJehova ekunika ukuphumula ebuhlungwini bakho nasekuyaluzeni kwakho nasekugqilazekeni kanzima oye wenziwa waba yisigqila kukho,+  uphakamise lesi saga ngokumelene nenkosi yaseBhabhiloni uthi: “Yeka indlela lowo oqhuba abanye ukuba bayosebenza ayekiswa ngayo, ukucindezela kuyaphela!+  UJehova uyiphulile induku yababi, udondolo lwababusayo,+  yena oshaya izizwe ngokufutheka ngemivimbo ngokungaphezi,+ onqoba izizwe ngentukuthelo yodwa ngoshushiso olungavinjelwa.+  Wonke umhlaba usuphumule,+ usukhululekile ekuphazanyisweni. Abantu beneme ngokukhamuluka kwenjabulo.+  Ngisho nemijunipha+ nayo iye yajabula ngawe, imisedari yaseLebhanoni, ithi, ‘Selokhu walala phansi, akukho mgawuli+ okhuphukela kithi.’  “Ngisho neShiyoli+ ngaphansi liye layaluza ngenxa yakho ukuze likuhlangabeze lapho ungena. Lapho likubona liye labavusa abangenamandla ekufeni,+ bonke abaholi bomhlaba abanjengezimbuzi.+ Lenze ukuba wonke amakhosi ezizwe asukume ezihlalweni zawo zobukhosi.+ 10  Wonke akhuluma nawe athi, ‘Ingabe nawe wenziwé buthakathaka njengathi?+ Ingabe wenziwé wafana nathi?+ 11  Ukuziqhenya kwakho kwehliselwe eShiyoli, inhlokomo yezinsimbi zakho zomculo ezinezintambo.+ Ngaphansi kwakho, kwendlaleke izimpethu njengokhukho; nezibungu ziyisembatho sakho.’+ 12  “O yeka indlela owé ngayo ezulwini,+ wena okhanyayo, ndodana yokuntwela kokusa! Yeka indlela ogawulelwé ngayo phansi emhlabeni,+ wena owawukhubaza izizwe!+ 13  Kepha wena uthé enhliziyweni yakho, ‘Ngizokwenyukela emazulwini.+ Ngizophakamisela isihlalo sami sobukhosi+ ngaphezu kwezinkanyezi+ zikaNkulunkulu, futhi ngizohlala entabeni yomhlangano,+ ezingxenyeni ezikude kakhulu zenyakatho.+ 14  Ngizokwenyukela ezindaweni eziphakeme zamafu;+ ngizozenza ngifane noPhezukonke.’+ 15  “Nokho, uzokwehliselwa phansi eShiyoli,+ ezingxenyeni ezikude kakhulu zegodi.+ 16  Abakubonayo bayokugqolozela; bayokubhekisisa, bathi, ‘Nguye yini lo muntu owayeyaluzisa umhlaba, owayezamazamisa imibuso,+ 17  owenza izwe elikhiqizayo laba njengehlane nowagumbuqela imizi yalo,+ ongazange avulele iziboshwa+ zakhe indlela eya ekhaya?’ 18  Wonke amanye amakhosi ezizwe, yebo, wonke ngothi lwawo, alale phansi ngenkazimulo, yileyo naleyo endlini yayo.+ 19  Kodwa wena, ulahliwe kwangabakho ndawo yokukungcwaba,+ njengehlumela elinengekayo, wembeswe amadoda abulewe agwazwe ngenkemba ehlela ematsheni egodi,+ njengesidumbu esinyatheliwe.+ 20  Ngeke uhlanganiswe nawo ethuneni, ngoba wachitha izwe lakho siqu, wabulala abantu bakho. Inzalo yabenzi bokubi ngeke ibe nagama kuze kube nini nanini.+ 21  “Lungisani isigodo sokuhlabela amadodana akhe ngenxa yesiphambeko sokhokho bawo,+ ukuze angavuki futhi empeleni awuthathe umhlaba agcwalise ubuso bezwe elikhiqizayo ngemizi.”+ 22  “Ngizowavukela,”+ kusho uJehova wamabutho. “Ngizonquma eBhabhiloni igama+ nensali nenzalo yomuntu nenzalo yesizukulwane sakhe,”+ kusho uJehova. 23  “Ngizolenza libe yifa lezingungumbane namachibi amanzi anomhlanga, ngilishanele ngomshanelo obhuqayo,”+ kusho uJehova wamabutho. 24  UJehova wamabutho ufungile,+ wathi: “Impela njengoba nje ngicabangile, kumelwe kwenzeke kanjalo; nanjengoba nje nginqumile, yilokho okuyogcwaliseka,+ 25  ukuze ngiphule umAsiriya ezweni lami+ futhi ngimnyathele ezintabeni zami;+ futhi ukuze empeleni ijoka lakhe limuke phezu kwabo, nawo kanye umthwalo wakhe usuke ehlombe labo.”+ 26  Yilesi isinqumo engisinqumile ngokumelene nawo wonke umhlaba, futhi yilesi isandla esiluliwe ngokumelene nazo zonke izizwe. 27  Ngoba uJehova wamabutho unesinqumo,+ ubani ongasihlakaza?+ Futhi yisandla sakhe esiluliwe, ubani ongasibuyisela emuva?+ 28  Ngonyaka eyafa ngawo+ iNkosi u-Ahazi kwafika lesi simemezelo: 29  “Ungajabuli+ Filistiya,+ nanoma ngubani okuwe, ngenxa nje yokuthi ubhoko lwalowo okushayayo luphukile.+ Ngoba empandeni yenyoka+ kuyovela inyoka enesihlungu,+ futhi isithelo sayo kuyoba yinyoka yomlilo endizayo.+ 30  Amazibulo abantu abaphansi ngokuqinisekile ayoklaba, futhi abampofu bayolala ngokulondeka.+ Ngiyobulala impande yakho ngendlala, nokusalayo kwakho kuyobulawa.+ 31  Hewula sango! Khamuluka muzi! Kumelwe uphele amandla wena wonke Filistiya! Ngoba kuza umusi uvela enyakatho, futhi akekho ohlukaniswa nezinhlu zakhe.”+ 32  Futhi umuntu uyoziphendula athini izithunywa+ zesizwe? Uyothi uJehova ngokwakhe usibekile isisekelo seZiyoni,+ futhi abahluphekileyo kubantu bakhe bayophephela kulo.

Imibhalo yaphansi