Isaya 13:1-22

13  Isimemezelo esimelene neBhabhiloni+ u-Isaya indodana ka-Amozi+ asibona embonweni:  “Phakamisani isibonakaliso+ phezu kwentaba yamadwala angenalutho. Phakamisela izwi kubo, qhweba ngesandla,+ ukuze beze bangene ngeminyango yezicukuthwane.+  Mina ngokwami ngikhiphé umyalo kwabangcwelisiwe bami.+ Futhi ngibizé abanamandla bami ukuze ngibonise intukuthelo yami,+ abantu bami abethabé ngendlela evelele.  Lalela! Isixuku ezintabeni, okuthile okunjengesizwe esinabantu abaningi!+ Lalela! Isiyaluyalu semibuso, sezizwe ezibuthene ndawonye!+ UJehova wamabutho ubutha ibutho lempi.+  Bavela ezweni elikude kakhulu,+ emkhawulweni wamazulu, uJehova nezikhali zesijeziso sakhe sokulahla, ukuba aphihlize wonke umhlaba.+  Hewulani, nina bantu,+ ngoba usuku lukaJehova luseduze!+ Luzofika njengokuphanga okuvela kuMninimandla onke.+  Yingakho zonke izandla ziyoyetha, nayo yonke inhliziyo yomuntu ofayo iyogcwala amanzi.+  Abantu baphazamisekile.+ Ukubinyabinyeka nokusikwa ngokwakho kuyabamba; banemihelo njengowesifazane obelethayo.+ Babhekana bemangele. Ubuso babo bungubuso obubhejile.+  “Bheka! Usuku lukaJehova luyeza, lunonya ngokufutheka nangentukuthelo evuthayo, ukuze lwenze izwe libe yinto eshaqisayo,+ futhi lubhuqe izoni zezwe ziphele kulo.+ 10  Ngoba zona kanye izinkanyezi zamazulu nemilaza yazo yeKhesili+ ngeke zibaneke ukukhanya kwazo; empeleni ilanga liyoba mnyama ekuphumeni kwalo, nenyanga ngeke ikwenze kukhanye ukukhanya kwayo. 11  Ngokuqinisekile ngizobuyisela ububi balo phezu kwezwe elikhiqizayo,+ nesiphambeko sabo phezu kwabantu ababi ngokwabo. Empeleni ngizobangela ukuba ukuziqhenya kwabagabadelayo kuphele, ngehlise nokuzidla komashiqela.+ 12  Ngizokwenza ukuba umuntu nje ofayo abe imvelakancane kunegolide elicwengiweyo,+ umuntu wasemhlabeni abe imvelakancane kunegolide lase-Ofiri.+ 13  Yingakho ngizobangela ukuba kuyaluze izulu ngokwalo,+ nomhlaba uyozamazama usuke endaweni yawo ngokufutheka kukaJehova wamabutho+ nangosuku lwentukuthelo yakhe evuthayo.+ 14  Njengensephe exoshwayo nanjengomhlambi wezimvu ongenamuntu owuqoqayo,+ bayophendukela yilowo nalowo kubantu bakubo; futhi bayobaleka yilowo nalowo aye ezweni lakubo.+ 15  Wonke umuntu otholakalayo uyobhokodwa, futhi wonke umuntu oficwa yilokho kukhukhula uyowa ngenkemba;+ 16  abantwana babo bayophahlazwa phambi kwamehlo abo.+ Izindlu zabo ziyophangwa, nomkabo bayodlwengulwa.+ 17  “Bheka ngibavusela amaMede,+ lawo abheka isiliva uqobo njengelingelutho, futhi angajatshuliswa yigolide. 18  Imicibisholo yawo iyophahlaza ngisho nezinsizwa zibe yizicucu.+ Ngeke asihawukele isithelo sesisu;+ iso lawo ngeke liwahawukele amadodana. 19  IBhabhiloni, umhlobiso wemibuso,+ ubuhle bokuziqhenya kwamaKhaledi,+ liyoba njengalapho uNkulunkulu egumbuqela iSodoma neGomora.+ 20  Ngeke liphinde lakhiwe,+ futhi ngeke liphinde lithole indawo yokuhlala izizukulwane ngezizukulwane.+ UmArabhu ngeke agxumeke itende lakhe khona, futhi abekho abelusi abayodedela imihlambi yabo ilale khona. 21  Futhi yilapho ngokuqinisekile kuyolala khona okuhlala ezifundeni ezingenamanzi, futhi izindlu zako ziyogcwala izikhovankozi.+ Kuyohlala khona izintshe, namademoni amise okwembuzi ayotshakadula khona.+ 22  Izimpungushe ziyohewula emibhoshongweni yalo yokuhlala,+ nenyoka enkulu iyoba sezigodlweni zenjabulo enkulu. Kuseduze ukuba inkathi yalo ifike, futhi izinsuku zalo ngeke zihlehliswe.”+

Imibhalo yaphansi