Isaya 11:1-16

11  Kuyophuma ihlumela+ esiphunzini sikaJese;+ ezimpandeni zakhe ihlumela+ liyothela.+  Umoya kaJehova uyohlala phezu kwakhe,+ umoya wokuhlakanipha+ nowokuqonda,+ umoya weseluleko nowamandla,+ umoya wolwazi+ nowokwesaba uJehova;+  futhi uyojabula ngokwesaba uJehova.+ Ngeke ahlulele ngokwanoma yikuphi okubonakala emehlweni akhe, noma amane asole ngokwento ayizwe ngezindlebe.+  Uyokwahlulela abantu abaphansi ngokulunga,+ futhi uyosola ngobuqotho ngenxa yabantu abamnene basemhlabeni. Uyoshaya umhlaba ngenduku yomlomo wakhe;+ futhi uyobulala omubi ngomoya wezindebe zakhe.+  Ukulunga kuyoba yibhande lezinqulu zakhe,+ nokuthembeka kube yibhande lezinkalo zakhe.+  Impisi iyohlala isikhathi newundlu leduna,+ ingwe ilale kanye nezinyane lembuzi, ithole nebhongo lengonyama elinomhlwenga+ nesilwane esikhuluphele konke ndawonye;+ nomfanyana nje uyoba umholi wako.  Inkomazi nebhere kuyoklaba; amankonyane ako alale ndawonye. Ngisho nengonyama iyodla utshani njengenkunzi.+  Umntwana oncelayo ngokuqinisekile uyodlala emgodini wemfezi;+ futhi ingane elunyuliweyo iyofaka isandla sayo embotsheni yomgodi wenyoka.  Ngeke neze kulimaze+ noma kubangele incithakalo kuyo yonke intaba yami engcwele;+ ngoba umhlaba ngokuqinisekile uyogcwala ulwazi ngoJehova njengoba nje amanzi esibekela ulwandle.+ 10  Ngalolo suku+ kuyoba khona impande kaJese+ eyobe imi njengesibonakaliso ezizweni.+ Ngisho nezizwe ziyophendukela kuye ukuba zibuze,+ futhi indawo yakhe yokuphumula iyoba ngekhazimulayo.+ 11  Ngalolo suku uJehova uyophinda anikele isandla sakhe, okwesibili,+ ukuba azitholele insali yabantu bakhe eyosala e-Asiriya+ naseGibhithe+ nasePhatirosi+ naseKushe+ nase-Elamu+ naseShinari+ naseHamati naseziqhingini zolwandle.+ 12  Ngokuqinisekile uyophakamisela izizwe isibonakaliso futhi abuthe abahlakazekile bakwa-Israyeli;+ abahlakazekile bakwaJuda uyobaqoqela ndawonye bevela emikhawulweni yomine yomhlaba.+ 13  Umhawu ka-Efrayimi kumelwe umuke,+ ngisho nalabo ababonisa ubutha kuJuda bayonqunywa. U-Efrayimi ngokwakhe ngeke abe nomhawu ngoJuda, noJuda ngeke abonise ubutha ku-Efrayimi.+ 14  Kumelwe bahlasele ihlombe lamaFilisti entshonalanga;+ ndawonye bayophanga amadodana aseMpumalanga.+ Bayolulela isandla sabo phezu kuka-Edomi noMowabi,+ futhi amadodana ka-Amoni ayoba yizikhonzi zabo.+ 15  UJehova ngokuqinisekile uyonquma ulimi lolwandle lwaseGibhithe,+ futhi asikaze isandla sakhe eMfuleni+ ngokuvutha komoya wakhe. Uyowugalela ezifufuleni zawo eziyisikhombisa, futhi empeleni uyobangela abantu ukuba bahambe ngezimbadada zabo.+ 16  Kuyoba khona umgwaqo omkhulu+ ophuma e-Asiriya, wensali+ yabantu bakhe abayosala,+ njengoba nje waba khona oka-Israyeli ngosuku lokukhuphuka kwakhe ephuma ezweni laseGibhithe.

Imibhalo yaphansi