Isaya 1:1-31

1  Umbono+ ka-Isaya+ indodana ka-Amozi awubona ngokuphathelene noJuda neJerusalema ezinsukwini zika-Uziya,+ uJothamu,+ u-Ahazi+ noHezekiya,+ amakhosi akwaJuda:+  O mazulu yizwani,+ ubeke indlebe nawe mhlaba, ngoba uJehova ngokwakhe ukhulumile: “Ngondlé amadodana futhi ngawakhulisa,+ kodwa wona angivukele.+  Inkunzi imazi kahle umthengi wayo, nembongolo umkhombe womnikazi wayo; u-Israyeli yena akazange azi,+ abantu bami abazange baziphathe ngokuqonda.”+  Maye kuso isizwe esinesono,+ abantu abasindwa yisiphambeko, inzalo eyenza okubi,+ amadodana achithayo!+ Bamshiyile uJehova,+ baye bamphatha ngendelelo oNgcwele ka-Israyeli,+ baphenduké bafulathela.+  Kukuphi lapho ungase ushaywe khona futhi,+ njengoba unezela okunye ukuvukela?+ Lonke ikhanda lisesimweni sokugula, nayo yonke inhliziyo ibuthaka.+  Akukho ndawo ephilileyo kuwo kusukela ematheni onyawo kuze kufike ngisho nasekhanda.+ Amanxeba nemivimbo nemidwa emisha—akuzange kukhanywe noma kuboshwe, futhi akuthanjiswanga ngamafutha.+  Izwe lenu liyincithakalo,+ imizi yenu ishiswé ngomlilo;+ umhlabathi wenu—izihambi+ ziwudla+ khona kanye phambi kwenu, futhi incithakalo injengokugumbuqela okwenziwa yizihambi.+  Indodakazi yaseZiyoni+ isele njengedokodo esivinini, njengendlwana yokuqapha ensimini yamakhukhamba, njengomuzi ovinjezelwe.+  Ukube uJehova wamabutho akasishiyelanga ingcosana nje yabasindileyo,+ sasiyokuba njengeSodoma nje, sasiyofana neGomora uqobo.+ 10  Yizwani izwi likaJehova,+ nina bomashiqela+ baseSodoma.+ Bekani indlebe emthethweni kaNkulunkulu wethu, nina bantu baseGomora. 11  “Bunanzuzoni kimi ubuningi bemihlatshelo yenu?” kusho uJehova. “Isingicikile iminikelo yokushiswa ephelele+ yezinqama+ namanoni ezilwane ezondlekile;+ futhi angizange ngijabule+ ngegazi+ lezinkunzi nangamawundlu angamaduna nezimpongo.+ 12  Lapho ningena nizobona ubuso bami,+ ubani okufunile lokhu esandleni senu, ukuba ninyathele amagceke ami?+ 13  Ningabe nisaletha eminye iminikelo yokusanhlamvu engasizi ngalutho.+ Impepho—iyinto enengekayo kimi.+ Ukwethwasa kwenyanga+ nesabatha,+ ukubizwa kombuthano+—angikwazi ukukubekezelela ukusetshenziswa kwamandla angaqondakaliyo+ kanye nombuthano onesizotha. 14  Imikhosi yenu yokwethwasa kwenyanga nezinkathi zemikhosi yenu umphefumulo wami ukuzondile.+ Kuye kwaba ngumthwalo osindayo kimi;+ ngikhathele ukukuthwala.+ 15  Futhi lapho nelula izintende zezandla zenu,+ ngiyanifihlela amehlo ami.+ Ngisho noma nenza imithandazo eminingi,+ angilalele;+ zona kanye izandla zenu zigcwele igazi.+ 16  Gezani;+ zihlanzeni;+ susani ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami;+ phezani ukwenza okubi.+ 17  Fundani ukwenza okuhle;+ funani ubulungisa;+ lungisani umcindezeli;+ yikhipheleni isahlulelo intandane;+ melani udaba lomfelokazi.”+ 18  “Wozani, manje, masilungise izindaba phakathi kwethu,” kusho uJehova.+ “Nakuba izono zenu kungenzeka ukuthi zibomvu klebhu, zizokwenziwa zibe mhlophe njengeqhwa;+ nakuba kungenzeka ukuthi zibomvu njengendwangu ebomvu okwegazi, zizoba njengoboya. 19  Uma nina nizibonisa nithanda futhi nilalela, nizodla okuhle kwezwe.+ 20  kodwa uma nenqaba+ futhi empeleni nidlubulunda, nizodliwa yinkemba; ngoba umlomo kaJehova ukukhulumile.”+ 21  Yeka indlela umzana othembekile+ oye waba yisifebe ngayo!+ Wawugcwele ubulungisa;+ ukulunga ngokwakho kwakuhlala kuwo,+ kodwa manje sekuhlala ababulali.+ 22  Isiliva lakho selibe amanyela.+ Utshwala bakho bukakolweni buhlanjululwe ngamanzi.+ 23  Izikhulu zakho zinenkani futhi zingabangane bamasela.+ Yilowo nalowo kuzo ungumthandi wesifumbathiso+ nomxoshi wezipho.+ Aziyikhipheli isahlulelo intandane; ngisho necala lomfelokazi alamukeleki kuzo.+ 24  Ngakho-ke yilokhu iNkosi yeqiniso, uJehova wamabutho, Onamandla ka-Israyeli,+ ekushoyo: “Nakho-ke! Ngizozikhulula kwabaphikisana nami, futhi ngizoziphindiselela+ ezitheni zami.+ 25  Ngizobuyisela isandla sami phezu kwenu, ngizowancibilikisa aphele amanyela akho njengokungathi insipho yokuhlanza, futhi ngizokususa konke okungadingeki kuwe.+ 26  Ngizokubuyiselela abahluleli njengasekuqaleni, nabeluleki bakho njengasekuqaleni.+ Ngemva kwalokhu uyobizwa ngokuthi uMuzi Wokulunga, uMuzana Othembekile.+ 27  IZiyoni liyokhululwa ngobulungisa,+ futhi ababuyayo balo bakhululwe ngokulunga.+ 28  Ukuphahlazeka kwabavukelayo nokwabayizoni kuyoba ngasikhathi sinye,+ futhi labo abashiya uJehova bayophela.+ 29  Ngoba bayoba namahloni ngemithi emikhulu enayifisa nina,+ futhi nina niyojabha ngenxa yamasimu eniwakhethile.+ 30  Ngoba niyoba njengomuthi omkhulu omahlamvu awo abunayo,+ nanjengensimu engenamanzi. 31  Ngokuqinisekile indoda eyingqabavu iyoba uzi lwefilakisi elingabhuliwe,+ futhi umkhiqizo womsebenzi wayo ube yinhlansi; ngokuqinisekile kokubili kuyogqamuka amalangabi kanyekanye, kungabikho muntu wokukucima.”+

Imibhalo yaphansi