Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

IsAmbulo 9:1-21

9  Ingelosi yesihlanu yashaya icilongo layo.+ Ngabona inkanyezi+ eyayiwele emhlabeni isuka ezulwini, yanikwa isihluthulelo+ somgodi wakwalasha.+  Yawuvula umgodi wakwalasha, kwanyuka umusi+ uphuma emgodini njengomusi wesithando somlilo esikhulu,+ umusi walo mgodi wenza ilanga nomoya kwafiphala.+  Kwaphuma emsini isikhonyane+ saya emhlabeni; sanikwa igunya, igunya elifana nalelo ofezela+ bomhlaba abanalo.  Satshelwa ukuba singazilimazi izimila zomhlaba nanoma iyiphi enye into eluhlaza nanoma yimuphi umuthi, kodwa kuphela labo bantu abangenalo uphawu lukaNkulunkulu emabunzini abo.+  Isikhonyane savunyelwa ukuba singababulali, kodwa ukuba sibahluphe+ laba izinyanga ezinhlanu, futhi ukuhlushwa kwabo kwakunjengokuhlushwa ufezela+ lapho untinyela umuntu.  Ngalezo zinsuku abantu bayofuna ukufa+ kodwa ngeke bafe, bayofisa ukufa kodwa ukufa kubabalekele.  Isimo sesikhonyane sasifana nesamahhashi+ alungiselelwe ukulwa; emakhanda aso kwakukhona okwakungathi imiqhele enjengegolide, ubuso baso bunjengobuso babantu,+  kodwa sasinezinwele ezinjengezabesifazane.+ Amazinyo aso enjengawezingonyama;+  sasinezivikelo zesifuba+ ezinjengezivikelo zesifuba zensimbi. Umsindo wamaphiko aso wawunjengomsindo wezinqola+ zamahhashi amaningi agijimela ekulweni.+ 10  Sasinemisila nezindosi njengawofezela;+ igunya laso lokulimaza abantu izinyanga ezinhlanu lisemisileni yaso. 11  Sinenkosi ephezu kwaso, ingelosi yakwalasha.+ NgesiHebheru igama layo lingu-Abhadoni, kodwa ngesiGreki inegama elithi Apholiyoni.+ 12  Umaye owodwa udlulile. Bheka! Kuseza omaye ababili+ abengeziwe ngemva kwalezi zinto. 13  Ingelosi+ yesithupha yashaya icilongo layo.+ Ngezwa izwi+ elilodwa liphuma ezimpondweni ze-altare+ legolide eliphambi kukaNkulunkulu 14  lithi engelosini yesithupha, eyayinecilongo: “Thukulula izingelosi ezine+ eziboshwe+ emfuleni omkhulu i-Ewufrathe.”+ 15  Izingelosi ezine zathukululwa, ebezilungiselelwe ihora nosuku nenyanga nonyaka, ukuba zibulale ingxenye yesithathu yabantu. 16  Isibalo samabutho abagibele amahhashi sasingamashumi amabili ezinkulungwane aphindwe ngamashumi ezinkulungwane: ngasizwa isibalo sabo. 17  Yile ndlela engawabona engayo amahhashi embonweni, nalabo abawagibele: babenezivikelo zesifuba ezinokubomvu njengomlilo nokuluhlaza njengehiyakinte nokuphuzi njengesibabule; amakhanda amahhashi ayenjengamakhanda ezingonyama,+ emilonyeni yawo kwaphuma umlilo nomusi nesibabule.+ 18  Ngalezi zinhlupho ezintathu kwafa ingxenye yesithathu yabantu, ngenxa yomlilo, nomusi nesibabule okwakuphuma emilonyeni yawo. 19  Ngoba igunya lamahhashi lisemilonyeni yawo nasemisileni yawo; ngoba imisila yawo injengezinyoka+ futhi inamakhanda, ayalimaza ngayo. 20  Kodwa bonke abanye abantu abangabulawanga yilezi zinhlupho abazange baphenduke emisebenzini yezandla zabo,+ ukuba bangakhulekeli amademoni,+ nezithombe, zegolide, nesiliva,+ nethusi, netshe, nokhuni, okungakwazi ukubona noma ukuzwa noma ukuhamba;+ 21  futhi abazange baphenduke ezenzweni zabo zokubulala+ noma ezenzweni zabo zokusebenzelana nemimoya+ noma ebufebeni babo noma ekwebeni kwabo.

Imibhalo yaphansi