IsAmbulo 7:1-17

7  Ngemva kwalokhu ngabona izingelosi+ ezine zimi emagumbini amane omhlaba, zibambe imimoya emine+ yomhlaba zayiqinisa, ukuze kungabikho moya ovunguzayo phezu komhlaba noma phezu kolwandle noma phezu kwanoma yimuphi umuthi.+  Ngabona enye ingelosi inyuka ivela empumalanga,+ inophawu lukaNkulunkulu ophilayo;+ yamemeza ngezwi elikhulu ezingelosini ezine ezazinikwe ukuba zilimaze umhlaba nolwandle,  yathi: “Ningawulimazi umhlaba noma ulwandle noma imithi, kuze kube yilapho sesizibeke uphawu+ izinceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo.”+  Ngezwa isibalo salabo ababekwa uphawu, izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane,+ ababekwa uphawu kuzo zonke izizwe+ zabantwana bakwa-Israyeli:+  Esizweni sakwaJuda+ bayizinkulungwane eziyishumi nambili ababekwa uphawu;esizweni sakwaRubeni+ izinkulungwane eziyishumi nambili;esizweni sakwaGadi+ izinkulungwane eziyishumi nambili;  esizweni sakwa-Asheri+ izinkulungwane eziyishumi nambili;esizweni sakwaNafetali+ izinkulungwane eziyishumi nambili;esizweni sakwaManase+ izinkulungwane eziyishumi nambili;  esizweni sakwaSimeyoni+ izinkulungwane eziyishumi nambili;esizweni sakwaLevi+ izinkulungwane eziyishumi nambili;esizweni sakwa-Isakare+ izinkulungwane eziyishumi nambili;  esizweni sakwaZebhuloni+ izinkulungwane eziyishumi nambili;esizweni sakwaJosefa+ izinkulungwane eziyishumi nambili;esizweni sakwaBhenjamini+ bayizinkulungwane eziyishumi nambili ababekwa uphawu.+  Ngemva kwalezi zinto ngabona, bheka! isixuku esikhulu,+ okungekho muntu owakwazi ukusibala, siphuma kuzo zonke izizwe+ nezinhlanga nabantu+ nezilimi,+ simi phambi kwesihlalo sobukhosi+ naphambi kweWundlu, sigqoke izembatho ezimhlophe;+ kukhona amagatsha esundu+ ezandleni zaso. 10  Saqhubeka simemeza ngezwi elikhulu, sithi: “Insindiso yethu ivela kuNkulunkulu wethu,+ ohlezi esihlalweni sobukhosi,+ nakulo iWundlu.”+ 11  Zonke izingelosi+ zazimi zizungeze isihlalo sobukhosi nabadala+ nezidalwa ezine eziphilayo,+ futhi zawa ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zakhulekela uNkulunkulu,+ 12  zithi: “Amen! Isibusiso nenkazimulo nokuhlakanipha nokubonga nodumo namandla+ makube kuNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade. Amen.”+ 13  Esabela kulokhu omunye kubadala+ wathi kimi: “Laba abagqoké izembatho ezimhlophe,+ bangobani futhi bavelephi?” 14  Ngaso leso sikhathi ngathi kuye: “Nkosi yami, nguwe owaziyo.” Wathi kimi: “Laba yilabo abaphuma osizini olukhulu,+ abaye bahlanza izembatho zabo zaba mhlophe+ egazini+ leWundlu. 15  Kungakho bephambi+ kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu; banikela inkonzo engcwele+ kuye imini nobusuku ethempelini lakhe; Lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi+ uyokwendlala itende lakhe+ phezu kwabo. 16  Ngeke besalamba noma besoma, ilanga nanoma yikuphi ukushisa okuhangulayo ngeke kusabashisa,+ 17  ngoba iWundlu,+ eliphakathi kwesihlalo sobukhosi, liyobelusa,+ futhi liyobaqondisa emithonjeni yamanzi+ okuphila. UNkulunkulu uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo.”+

Imibhalo yaphansi