IsAmbulo 6:1-17

6  Ngabona futhi lapho iWundlu+ livula olunye lwezimpawu eziyisikhombisa,+ ngezwa esinye sezidalwa ezine eziphilayo+ sithi ngezwi elinjengelokuduma kwezulu: “Woza!”+  Ngabona, bheka! ihhashi elimhlophe;+ oligibele+ wayenomnsalo;+ wanikwa+ umqhele, waphuma enqoba+ futhi eyophelelisa ukunqoba kwakhe.+  Lapho livula uphawu lwesibili, ngezwa isidalwa esiphilayo sesibili+ sithi: “Woza!”  Kwaphuma elinye ihhashi, elinombala onjengomlilo; oligibele wanikwa ukususa ukuthula emhlabeni ukuze babulalane; wanikwa nenkemba enkulu.+  Lapho livula+ uphawu lwesithathu, ngezwa isidalwa esiphilayo sesithathu+ sithi: “Woza!” Ngabona, bheka! ihhashi elimnyama; lowo ohlezi phezu kwalo wayephethe isikali+ esandleni sakhe.  Ngezwa izwi njengokungathi liphakathi+ kwezidalwa ezine eziphilayo+ lithi: “Ilitha likakolweni ngodenariyu,+ namalitha amathathu ebhali ngodenariyu; ungawoni amafutha omnqumo newayini.”+  Lapho livula uphawu lwesine, ngezwa izwi lesidalwa esiphilayo sesine+ lithi: “Woza!”  Ngabona, bheka! ihhashi eliphaphathekile; oligibele wayenegama elithi, ukuFa. IHayidesi+ lalimlandela eduze. Banikwa igunya phezu kwengxenye yesine yomhlaba, ukuba babulale ngenkemba ende+ nangokusweleka kokudla,+ nangesifo esibulalayo nangezilo zasendle+ zomhlaba.  Lapho livula uphawu lwesihlanu, ngabona ngaphansi kwe-altare+ imiphefumulo+ yalabo ababulawa+ ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yomsebenzi wokufakaza+ ababenawo. 10  Yamemeza ngezwi elikhulu, ithi: “Kuyoze kube nini, Nkosi enguMbusi+ ongcwele noweqiniso,+ uyeka ukwahlulela+ nokuphindisela igazi lethu+ kulabo abahlala emhlabeni na?” 11  Ngamunye kubo wanikwa isembatho esimhlophe;+ batshelwa ukuba baphumule isikhashana, kuze kugcwale isibalo sezinceku ezikanye nabo nabafowabo abase bezobulawa njengoba nabo bebulewe.+ 12  Ngabona lapho livula uphawu lwesithupha, kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu; ilanga laba mnyama njengendwangu yesaka+ yoboya, yonke inyanga yaba njengegazi,+ 13  izinkanyezi zezulu zawela emhlabeni, njengalapho umkhiwane onyakaziswa umoya omkhulu uwisa amakhiwane awo aluhlaza. 14  Izulu lamuka njengomqulu ugoqwa,+ zonke izintaba nazo zonke iziqhingi zasuswa ezindaweni zazo.+ 15  Amakhosi omhlaba nabasezikhundleni eziphezulu nabalawuli bamabutho nabacebile nabanamandla nazo zonke izigqila nabo bonke abantu abakhululekile bazifihla emihumeni nasemadwaleni+ asezintabeni. 16  Baqhubeka bethi ezintabeni nasemadwaleni: “Welani phezu kwethu+ nisifihle ebusweni baLowo ohlezi esihlalweni sobukhosi+ nasolakeni lweWundlu,+ 17  ngoba usuku olukhulu+ lolaka+ lwabo selufikile, futhi ubani okwaziyo ukuma na?”+

Imibhalo yaphansi